Havalimanı için Ahmet Mesut Yılmaz ismine İYİ Parti’den destek

İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pıl­mak­ta olan ha­va­ala­nı­nın is­mi­nin ‘Ahmet Mesut Yıl­maz’’ ol­ma­sı­na tam des­tek ve­ril­di­ği açık­lan­dı.

İYİ Parti Rize İlbaş­kan­lı­ğın­dan ko­nuy­la il­gi­li ya­pı­lan açık­la­ma­da “İli­miz­de ya­pı­mı devam et­mek­te olan,de­ni­ze dolgu ola­rak inşa edi­len ikin­ci ha­va­ala­nı olma özel­li­ği ta­şı­yan Ri­ze-Art­vin ha­va­ala­nı­na kısa bir süre önce kay­bet­ti­ği­miz eski Baş­ba­ka­nı­mız Ahmet Mesut Yıl­maz’ın is­mi­nin ve­ril­me­si nok­ta­sın­da ka­mu­oyu­nun her ke­si­min­den büyük bir bek­len­ti oluş­muş­tur.
İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı ola­rak biz de hem­şe­ri­le­ri­mi­zin bu talep ve bek­len­ti­le­ri­ni ta­ma­men des­tek­li­yo­ruz.
Şeh­ri­mi­zin bağ­rın­dan ye­ti­şip Ba­kan­lık ve Baş­ba­kan­lık yapan, şeh­ri­mi­ze sa­yı­sız eser­ler ka­zan­dı­ran, ”ben ol­du­ğum müd­det­çe size ka­ra­da ölüm yok” di­yecek kadar Rize’ye ve Ri­ze­li’ye gö­nül­den bağlı mer­hum Baş­ba­ka­nı­mı­zın is­mi­nin böyle önem­li bir esere ve­ri­le­rek ya­şa­tıl­ma­sı­nın Rize’nin ve Ri­ze­li’nin mer­hum Baş­ba­ka­nı­mı­za olan vefa bor­cu­nu öde­me­si nok­ta­sın­da an­lam­lı ola­ca­ğı ka­na­atin­de­yiz.​
Bu nok­ta­da yine şeh­ri­mi­zin ye­tiş­tir­di­ği Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan ve Rize Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin de bu ko­nu­ya ka­yıt­sız kal­ma­ya­ca­ğı­nı ve par­ti­ler üzeri bir şah­si­yet olan Ahmet Mesut Yıl­maz’ın is­mi­nin yeni ya­pı­la­cak olan ha­va­ala­nı­na çok ya­kı­şa­ca­ğı­nı dü­şün­mek­te­yiz” de­nil­di.
Haber Merkezi