Türk Ener­ji Sen eski Şube Baş­kan­la­rın­dan Temel Yaşar ‘’Çay Üre­ti­ci­le­ri, yani müs­tah­sil­ler­de Pro­mos­yon ala­cak bu çok se­vin­di­ri­ci bir ge­liş­me dedi.

Ener­ji Sen Baş­ka­nı Temel Yaşar ÇAY­KUR pro­mos­yo­nu ile il­gi­li bir açık­la­ma yaptı: Yaşar ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı be­lirt­ti’ ’Mü­ca­de­le eden­ler her zaman ka­za­na­maz. Ancak ka­za­nan­lar her zaman mü­ca­de­le eden­ler­dir. Bugün Kamu Sen İl tem­sil­ci­li­ği­ne bağlı şube baş­kan­la­rı ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü ne asa­le­ten ata­nan Sayın Yusuf Ziya Alım e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar. Bizde ha­yır­lı olsun di­lek­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. Ha­yır­lı olsun efen­dim. Zi­ya­ret es­na­sın­da Müs­tah­sil­le­re pro­mos­yon ko­nu­su gün­de­me gel­miş.
Bu konu bana göre Kamu Sen’i il­gi­len­dir­me­di­ği halde zi­ya­ret es­na­sın­da gün­de­me ta­şı­ma­la­rı büyük bir olay. Çünkü bu durum müs­tah­sil­le­rin ne kadar sa­hip­siz ol­duk­la­rı­nın de­li­li­dir. Bu ne­den­le KAMU SEN il tem­sil­ci­si Sayın Murat Kö­se­oğ­lu’nu ve şube Başkan­la­rı­nı canı gö­nül­den kut­la­rım. ÇAY­KUR da ilk kez pro­mos­yon ko­nu­su nu Türk Ener­ji Sen­di­ka­sı Rize Şu­be­si yö­ne­ti­mi ola­rak geç­miş­te de biz­ler gün­de­me ge­tir­miş­tik.
Por­mos­yon un ne ol­du­ğu­nu dahi bil­mi­yor­duk.
Ke­li­me­yi te­laf­fuz dahi ede­mi­yor­dum. O ta­rih­ler­de meğer ÇAY­KUR pro­mos­yon al­ma­sı ve Me­mur­lar ile iş­çi­le­re da­ğıt­ma­sı ge­re­kir­ken Va­kıf­bank’tan pro­mos­yon ye­ri­ne iki adet oto­mo­bil al­mış­lar­dı. Ko­nu­yu za­ma­nın Genel Müdür Yar­dım­cı­sı­na ve Daire Baş­ka­nı­na ilet­tik. Bize aynen şu ce­va­bı ver­di­ler. Za­ma­nın Fır­tı­na Ga­ze­te­si­ne konu ile il­gi­li bir basın açık­la­ma­sı yap­tım. Basın açık­la­ma­sı­nı A4 kâ­ğı­dı ile ço­ğalt­tık. Basın açık­la­ma­sı­nı Genel Mü­dür­lük bi­na­sın­da Genel Müdür, Genel Müdür Yar­dım­cı­la­rı, Daire Baş­kan­la­rı ve memur işçi bütün ça­lı­şan­la­rın ma­sa­la­rı­na bı­rak­tık. Ga­ze­te çok ilgi gördü. Er­te­si gün tek­rar ikin­ci bas­kı­yı yaptı. Üçün­cü gün Genel Müdür Sayın Ekrem Yüce koşa koşa Fır­tı­na Ga­ze­te­si­ne gitti ve man­şet­ten ÇAY­KUR ça­yı­nın rek­la­mı­nı verdi. Sa­ye­miz­de de ilk defa Fır­tı­na Ga­ze­te­si iyi bir rek­lam üc­re­ti almış oldu. Bizim ver­di­ği­miz mü­ca­de­le­yi za­ma­nın işçi sen­di­ka­sı yö­ne­ti­mi ver­mek is­te­me­di. Pro­mos­yon ko­nu­sun­da çok pasif dav­ran­dı­lar. Top­lan­tı­lar da fark­lı dav­ran­dı­lar, perde ar­ka­sın­da fark­lı ha­re­ket et­ti­ler za­man­lar da Tek gıda iş sen­di­ka­sı yö­ne­ti­ci­le­ri ile ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi çok içli, dişli idi­ler. Ye­dik­le­ri, iç­tik­le­ri ayrı git­mi­yor­du. Kurum idari ku­ru­lun­da karar çı­kar­dık. ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi ga­zi­mi­zi almak için yö­ne­tim­den karar çı­kar­tıp on ki­şi­lik bir kurul oluş­tur­du. Bu ku­ru­lun uçak bi­let­le­ri­ni öde­ye­rek İstan­bul’a gön­der­di. İş Ban­ka­sı, Va­kıf­lar Ban­ka­sı üst yö­ne­ti­mi ile gö­rü­şe­cek­tik. İş Ban­ka­sı Yö­ne­ti­mi bizi küçük bir odaya aldı sı­ra­dan bir şef ile mu­ha­tap et­tir­di. Bir iki saat üst düzey yö­ne­ti­mi­ni bek­le­dik. Gelen giden ol­ma­dı. ÇAY­KUR un gö­rev­len­dir­di­ği on(10) ki­şi­lik ekibi mu­ha­tap dahi alın­ma­dı.
Va­kıf­lar ban­ka­sı Genel Mü­dür­lü­ğü ÇAY­KUR’u hiç mu­ha­tap dahi ol­ma­dı. Çünkü pro­mos­yon ye­ri­ne iki araba ver­miş­ti. İkinci gün gö­rev­len­di­ri­len­le­rin hiç­bi­ri or­ta­da yoktu. Ara ki bu­la­sın. Her­kes kendi işi­nin pe­şi­ne düştü. Pro­mos­yon ko­nu­su as­kı­ya alın­dı. Çünkü or­ta­da mu­ha­tap yok. ÇAY­KUR’u adam ye­ri­ne koyan yoktu. Çer­den hem Tek Gıda İş yö­ne­ti­mi, emde ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi Pro­mos­yon ko­nu­sun­da Türk Ener­ji Sen­di­ka­sı yö­ne­ti­mi­ni yal­nız bı­ra­kıl­mış sa­tı­şa gel­miş­tik. Biz­ler yıl­ma­dık. Mü­ca­de­le­mi­zi sür­dür­dük ve ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü­ne iha­le­yi yap­tır­dık. Ala­maz­sı­nız de­di­ler ancak biz Pro­mos­yon nu da söke, söke aldık diye ikin­ci yö­ne­ti­mi adına bir basın açık­la­ma­sı yap­tım. Evet, Mü­ca­de­le eden­ler her zaman ka­za­na­maz, ancak ka­za­nan­lar her zaman mü­ca­de­le eden­ler­dir. Bu ne­den­le Çay Müs­tah­sil­le­ri için mü­ca­de­le edecek ko­nu­ya vakıf in­san­la­ra ve mes­lek ku­ru­luş­la­rı yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ih­ti­yaç var. Çay Müs­tah­sil­le­ri de pro­mos­yon al­ma­lı ve mü­ca­de­le edi­lir ise bu iş olacak’ dedi.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU