Alim’den 250 Bin Yaş Çay Üreticisine Promosyon Müjdesi

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e teb­rik zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor. Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Rize İl Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu ve be­ra­be­rin­de­ki­ler Alime ha­yır­lı osun zi­ya­re­tin­de bu­lu­nup, is­ti­şa­re­de bu­lun­du­lar. Kö­se­oğ­lu, zi­ya­ret­ten 250 bin yaş çay üre­ti­ci­si­ne pro­mos­yon müj­de­siy­le döndü.

ÇAY­KUR Genel mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e, Tür­ki­ye Kamu Sen Rize il Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu, Türk Ener­ji Sen Baş­ka­nı Kah­ra­man Uzu­na­li, Türk Sağ­lık Sen Baş­ka­nı Yaşar Türüt, Türk Tarım Orman Sen Baş­ka­nı Halûk Ar­ma­ğan ve Türk Haber Sen Baş­ka­nı Mu­ham­met Ozan ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.
Kar­şı­lık­lı görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nu­lan zi­ya­ret­te Alim, per­so­nel hak­kın­da li­ya­ka­ta önem ver­dik­le­ri­ni ÇAY­KUR’da ve­rim­li­ği art­tı­rıp, 81 ilde ku­ra­cak­la­rı çok kap­sam­lı çay re­yon­la­rıy­la, her böl­ge­ye özel yüze yakın çay çe­şit­le­ri­mi­zi tü­ke­ti­ci­ye su­na­ca­ğız.. Kuru Çay sa­tış­la­rı­mı­zı art­tır­mak için çaba sarf edi­yo­ruz, 2020 yı­lın­da 132 bin ton kuru çay sa­tı­şı ger­çek­leş­tir­dik,2021 he­de­fi­miz 135 bin ton çay sa­tı­şı yap­mak ol­du­ğu­nu ifade etti. Alim, ay­rı­ca, bazı ban­ka­lar­la yap­mış ol­duk­la­rı gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de, Çay üre­ti­ci­le­ri­nin pro­mos­yon al­ma­sı için ça­lış­tık­la­rı­nı, yakın bir za­man­da bunun müj­de­si­ni çay üre­ti­ci­si­ne ve­re­cek­le­ri­ni ifade etti. Kamu Sen Rize İl Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğu’da, Genel Müdür Alim’in gös­ter­miş ol­duk­la­rı yakın ilgi ve ala­ka­la­rın­dan do­la­yı, Tür­ki­ye Kamu Sen ola­rak ken­di­le­ri­ne te­şek­kür­ler ede­riz di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.
Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu