Monthly Archives: Şubat 2021

Çay Kanunu Çalışmaları Devam Ediyor

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ‘’Çay Ka­nu­nu’’ ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni du­yur­du. Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ‘’Çay Ka­nu­nu’’ ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni kay­de­de­rek konu ile il­gi­li ya­zı­lı basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.Üni­ver­si­te­den ya­pı­lan açık­la­ma­da; ‘’Son za­man­lar­da ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da “çay ka­nu­nu” ile il­gi­li bir takım ha­ber­le­rin yer al­ma­sı üze­ri­ne ka­mu­oyu­nu doğru bil­gi­len­dir­mek için aşa­ğı­da­ki açık­la­ma­yı yapma ih­ti­ya­cı or­ta­ya çık­mış­tır:“04 Eylül

Devamını oku

Havalimanı için Ahmet Mesut Yılmaz ismine İYİ Parti’den destek

İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pıl­mak­ta olan ha­va­ala­nı­nın is­mi­nin ‘Ahmet Mesut Yıl­maz’’ ol­ma­sı­na tam des­tek ve­ril­di­ği açık­lan­dı. İYİ Parti Rize İlbaş­kan­lı­ğın­dan ko­nuy­la il­gi­li ya­pı­lan açık­la­ma­da “İli­miz­de ya­pı­mı devam et­mek­te olan,de­ni­ze dolgu ola­rak inşa edi­len ikin­ci ha­va­ala­nı olma özel­li­ği ta­şı­yan Ri­ze-Art­vin ha­va­ala­nı­na kısa bir süre önce kay­bet­ti­ği­miz eski Baş­ba­ka­nı­mız Ahmet Mesut Yıl­maz’ın is­mi­nin ve­ril­me­si nok­ta­sın­da ka­mu­oyu­nun her ke­si­min­den büyük bir bek­len­ti

Devamını oku

Rize’de Doktora Orakla Saldıran Şüpheli Savcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı

Rize’de has­ta­ne­de gö­rev­li dok­to­ra orak­la sal­dı­ran ve adli kont­rol­le ser­best bı­ra­kıl­dık­tan sonra sav­cı­lı­ğın iti­ra­zı üze­ri­ne tek­rar gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li, tu­tuk­lan­dı. Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, yü­rüt­tü­ğü so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da tu­tuk­la­ma sis­te­mi ile ha­kim­li­ğe sevk et­ti­ği A.K. hak­kın­da ev hapsi ka­ra­rı ve­ril­me­si üze­ri­ne Trab­zon Sulh Ceza Ha­kim­li­ği­ne iti­raz­da bu­lun­du.İti­ra­zı de­ğer­len­di­ren ha­kim­lik, şüp­he­li hak­kın­da tu­tuk­la­ma­ya yö­ne­lik ya­ka­la­ma ka­ra­rı çı­kar­dı.Em­ni­yet ekip­le­rin­ce evin­den alı­nan şüp­he­li A.K, ad­li­ye­de­ki

Devamını oku

Çay Kanunu Çalışmaları Devam Ediyor

Son za­man­lar­da ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da “çay ka­nu­nu” ile il­gi­li bir takım ha­ber­le­rin yer al­ma­sı üze­ri­ne ka­mu­oyu­nu doğru bil­gi­len­dir­mek için aşa­ğı­da­ki açık­la­ma­yı yapma ih­ti­ya­cı or­ta­ya çık­mış­tır: “04 Eylül 2020 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Bekir PAK­DEMİRLİ, Sayın Va­li­miz, ili­miz mil­let­ve­kil­le­ri, Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN ve diğer pay­daş­la­rın da ka­tı­lı­mı ile Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nda “Ulu­sal Çay Kon­se­yi Top­lan­tı­sı” ger­çek­leş­ti­ril­miş

Devamını oku

Alim’den 250 Bin Yaş Çay Üreticisine Promosyon Müjdesi

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e teb­rik zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor. Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Rize İl Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu ve be­ra­be­rin­de­ki­ler Alime ha­yır­lı osun zi­ya­re­tin­de bu­lu­nup, is­ti­şa­re­de bu­lun­du­lar. Kö­se­oğ­lu, zi­ya­ret­ten 250 bin yaş çay üre­ti­ci­si­ne pro­mos­yon müj­de­siy­le döndü. ÇAY­KUR Genel mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e, Tür­ki­ye Kamu Sen Rize il Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu, Türk Ener­ji Sen Baş­ka­nı Kah­ra­man Uzu­na­li, Türk Sağ­lık Sen Baş­ka­nı

Devamını oku

ÇAYKUR’DA ÜRETİCİYE PROMOSYON SEVİNDİRDİ

Türk Ener­ji Sen eski Şube Baş­kan­la­rın­dan Temel Yaşar ‘’Çay Üre­ti­ci­le­ri, yani müs­tah­sil­ler­de Pro­mos­yon ala­cak bu çok se­vin­di­ri­ci bir ge­liş­me dedi. Ener­ji Sen Baş­ka­nı Temel Yaşar ÇAY­KUR pro­mos­yo­nu ile il­gi­li bir açık­la­ma yaptı: Yaşar ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı be­lirt­ti’ ’Mü­ca­de­le eden­ler her zaman ka­za­na­maz. Ancak ka­za­nan­lar her zaman mü­ca­de­le eden­ler­dir. Bugün Kamu Sen İl tem­sil­ci­li­ği­ne bağlı şube baş­kan­la­rı ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü ne

Devamını oku

Çaykur Rizespor Takım Halinde PFDK’ya Sevk Edildi

Çay­kur Ri­zes­por A.Ş takım ha­lin­de sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le PFDK’ya sevk edil­di. Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, bugün ya­pı­lan top­lan­tı son­ra­sı Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu’na (PFDK) ya­pı­lan sevk­le­ri açık­la­dı. TFF’den ya­zı­lı ola­rak açık­la­nan di­sip­lin sevk­le­ri şu şe­kil­de:ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş. Ku­lü­bü’nün 06.02.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan AYTEMİZ ALAN­YAS­POR-ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “6 fut­bol­cu­su­nun sarı kart gör­me­si su­re­tiy­le takım ha­lin­de sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le

Devamını oku

TÜRKİYE SÜPER LİG’DEKİ 21 TAKIMIN STADYUMLARINDAN SADECE A.ALANYASPOR’UN 10.128 KİŞİLİK BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADINDA ÖZEL LOCA YOK

2020-21 dep­las­man­lı Süper Lig’de mü­ca­de­le eden 21 ta­kım­dan sa­de­ce Ak­de­niz ekip­le­rin­den A.​Alanyas­por maç­la­rı­nı oy­na­dı­ğı stad­yum­da hiç bir loca bu­lun­mu­yor. 2015 yı­lın­dan beri Süper Lig’de mü­ca­de­le eden A.​Alanyas­por’un (10.128) ki­şi­lik stad­yu­mu­nun ilk ismi OBA idi. Daha sonra spon­sor­la­rın­dan Baş­çe­şe­hir Okul­la­rı­nın is­mi­ni alan bu gü­zi­de stad­yum­da hiç bir özel lo­ca­nın ol­ma­ma­sı da dik­kat çe­ki­yor.Ga­la­ta­sa­ray’ın Sey­ran­te­pe’deki (52.223) ki­şi­lik Türk Te­le­kom Stad­yu­mu’nda ise top­lam

Devamını oku