Monthly Archives: Şubat 2021

Çay Kanunu Çalışmaları Devam Ediyor

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ‘’Çay Ka­nu­nu’’ ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni du­yur­du.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ‘’Çay Ka­nu­nu’’ ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni kay­de­de­rek konu ile il­gi­li ya­zı­lı basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
Üni­ver­si­te­den ya­pı­lan açık­la­ma­da; ‘’Son za­man­lar­da ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da “çay ka­nu­nu” ile il­gi­li bir takım ha­ber­le­rin yer al­ma­sı üze­ri­ne ka­mu­oyu­nu doğru bil­gi­len­dir­mek için aşa­ğı­da­ki açık­la­ma­yı yapma ih­ti­ya­cı or­ta­ya çık­mış­tır:
“04 Eylül 2020 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Bekir PAK­DEMİRLİ, Sayın Va­li­miz, ili­miz mil­let­ve­kil­le­ri, Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN ve diğer pay­daş­la­rın da ka­tı­lı­mı ile Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nda “Ulu­sal Çay Kon­se­yi Top­lan­tı­sı” ger­çek­leş­ti­ril­miş ve çayın so­run­la­rı tar­tı­şıl­mış­tır. Söz ko­nu­su top­lan­tı­da “Çay Ka­nu­nu” da gün­de­me gel­miş ve başta Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız olmak üzere top­lan­tı­da hazır bu­lu­nan he­ye­tin ortak ka­na­ati ile Üni­ver­si­te­mi­zin ko­or­di­nas­yo­nun­da çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ortak bir ka­na­at or­ta­ya çık­mış­tır.
Or­ta­ya çıkan bu ortak talep üze­ri­ne Üni­ver­si­te­miz Rek­tö­rü Sayın Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN ta­ra­fın­dan Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­mü­ze konu ile il­gi­li ça­lış­ma yap­ma­sı için görev ve­ril­miş­tir. Bunun üze­ri­ne Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­mek üzere biri tek­nik di­ğe­ri de hukuk olmak üzere iki ayrı ko­mis­yon oluş­tu­rul­muş­tur. Ko­mis­yon­lar, başta çay üre­ti­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li pay­daş­la­rın kabul ede­bi­le­ce­ği ve çay ta­rı­mı­nın dünya stan­dart­la­rın­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­ya­cak bir çay kanun tas­la­ğı or­ta­ya çı­ka­ra­bil­mek içi yol ha­ri­ta­sı be­lir­le­miş ve bu çer­çe­ve­de bir dizi ça­lış­ma yü­rüt­müş­tür.

Bu güne kadar ya­pıl­mış olan ça­lış­ma­lar ile çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı ko­nu­sun­da ge­li­nen son aşama şu şe­kil­de­dir:
Bi­rin­ci aşa­ma­da; Üni­ver­si­te­miz bün­ye­sin­de oluş­tu­rul­muş olan ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan çay ta­rı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler­de­ki çay ile il­gi­li kanun ve yö­net­me­lik­ler gibi yasal dü­zen­le­me­ler ile ül­ke­miz­de bu­gü­ne kadar yü­rü­tü­len çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­la­rı temin edil­miş ve ti­tiz­lik­le in­ce­len­miş­tir. Ay­rı­ca bu ça­lış­ma­lar­la il­gi­li ola­rak ya­pıl­mış olan de­ğer­len­dir­me ve yo­rum­lar da göz­den ge­çi­ril­miş­tir.
İkinci aşa­ma­da; ara­la­rın­da ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Rize Zi­ra­at Odası, Ulu­sal Çay Kon­se­yi, Rize Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası, en çok kuru çay üre­ti­mi yapan fir­ma­lar da dâhil olmak üzere çay ta­rı­mı ya­pı­lan böl­ge­ler olan Rize, Art­vin,Trab­zon ve Gi­re­sun il­le­rin­de­ki top­lam 35 kurum ve ku­ru­lu­şa ha­zır­la­na­cak olan çay ka­nu­nu hak­kın­da­ki görüş ve öne­ri­le­ri ile ya­pı­la­cak olan ka­nun­dan bek­len­ti­le­ri so­rul­muş ve ce­vap­lar alın­mış­tır.
Üçün­cü aşa­ma­da; tek­nik ve hukuk ko­mis­yon­la­rı­mız ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ola­rak pay­daş­lar­dan gelen görüş ve öne­ri­ler, ön­ce­den yü­rü­tül­müş olan çay kanun tas­lak ça­lış­ma­la­rı ve on­la­ra ya­pı­lan yo­rum­lar ile fark­lı ül­ke­ler­de çayla il­gi­li ya­pıl­mış yasal dü­zen­le­me­ler de dik­ka­te alı­na­rak çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­sı oluş­tu­rul­muş­tur.
Be­lir­len­miş olan yol ha­ri­ta­sı­nın dör­dün­cü ve son aşa­ma­sı­na ge­çil­miş olup bu aşa­ma­da; ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan çay ka­nu­nu tas­la­ğı­nın ön­ce­lik­le sek­tö­rü tem­sil eden kurum ve ku­ru­luş­la­rın tem­sil­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li diğer pay­daş­lar­la madde madde ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­mış­tır.
Bu an­lam­da ilk top­lan­tı 26 Ocak 2021 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Bit­ki­sel Üre­tim Genel Mü­dü­rü Sayın Dr. Meh­met Has­de­mir ve ekibi, ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Sayın Yusuf Ziya Alim ve ekibi ile Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı yet­ki­li­le­riy­le bir­lik­te Üni­ver­si­te­miz­de ya­pıl­mış ve mev­cut çay ka­nu­nu tas­la­ğı üze­rin­de­ki ça­lış­ma­lar de­ğer­len­di­ril­miş­tir. Ça­lış­ma­lar bu min­val­de il­gi­li diğer pay­daş­lar­la da mad­de­ler üze­rin­de gö­rü­şü­le­rek devam et­ti­ril­mek­te­dir. Söz ko­nu­su ça­lış­ma­lar belli bir ol­gun­lu­ğa ulaş­tı­ğın­da si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri ile de gö­rü­şü­le­rek de­ğer­len­dir­me­le­ri alı­na­cak­tır.
Kanun ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lır­ken bütün sü­reç­le­rin çok iyi bir şe­kil­de ir­de­len­me­si ve ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ka­nu­nun bün­ye­sin­de bu­lun­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ay­rı­ca sü­reç­ler ta­nım­la­nır­ken ve yet­ki­len­dir­me­ler ya­pı­lır­ken uy­gu­la­na­bi­lir­lik ile hukuk norm­la­rı­na uy­gun­luk dik­ka­te alı­na­rak ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­mek­te­dir. Ay­rı­ca, ka­nun­la­rın uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da yö­net­me­lik ve yö­ner­ge­le­re de ih­ti­yaç du­yul­mak­ta­dır. Bu ne­den­le özel­lik­le ha­zır­la­nan çay kanun tas­la­ğı­nın uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da ge­rek­li olan diğer yasal dü­zen­le­me­ler de plan­lan­mak­ta­dır.
Yu­ka­rı­da özet­le­me­ye ça­lış­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rın sağ­lık­lı bir ze­min­de yü­rü­tü­le­bil­me­si, her­han­gi bir spe­kü­las­yo­na mey­dan ve­ril­me­me­si ve ha­zır­lan­mak­ta olan çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı­nın bir takım tar­tış­ma­la­ra konu edi­ni­le­rek aka­me­te uğ­ra­ma­ma­sı için ça­lış­ma­lar büyük bir ti­tiz­lik­le yü­rü­tül­mek­te­dir. Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­müz ko­or­di­nas­yo­nun­da yü­rü­tül­mek­te olan “çay ka­nu­nu” ça­lış­ma­sı sü­re­ci plan­lan­dı­ğı gibi devam et­mek­te olup ça­lış­ma­nın müm­kün olan en kısa sü­re­de ta­mam­lan­ma­sı için özel­lik­le gay­ret gös­te­ril­mek­te­dir. Ancak söz ko­nu­su ça­lış­ma­yı ya­par­ken baş­lı­ca he­def­le­ri­miz­den biri sü­re­ci en kısa sü­re­de ta­mam­la­mak ol­mak­la bir­lik­te bir di­ğe­ri de bütün pay­daş­la­rın üze­rin­de mu­ta­bık kal­dı­ğı, çayın so­run­la­rı­na çözüm üre­te­bi­lecek uy­gu­la­na­bi­lir bir kanun tas­la­ğı ha­zır­la­mak­tır.’’ İfa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Haber Merkezi

Havalimanı için Ahmet Mesut Yılmaz ismine İYİ Parti’den destek

İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pıl­mak­ta olan ha­va­ala­nı­nın is­mi­nin ‘Ahmet Mesut Yıl­maz’’ ol­ma­sı­na tam des­tek ve­ril­di­ği açık­lan­dı.

İYİ Parti Rize İlbaş­kan­lı­ğın­dan ko­nuy­la il­gi­li ya­pı­lan açık­la­ma­da “İli­miz­de ya­pı­mı devam et­mek­te olan,de­ni­ze dolgu ola­rak inşa edi­len ikin­ci ha­va­ala­nı olma özel­li­ği ta­şı­yan Ri­ze-Art­vin ha­va­ala­nı­na kısa bir süre önce kay­bet­ti­ği­miz eski Baş­ba­ka­nı­mız Ahmet Mesut Yıl­maz’ın is­mi­nin ve­ril­me­si nok­ta­sın­da ka­mu­oyu­nun her ke­si­min­den büyük bir bek­len­ti oluş­muş­tur.
İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı ola­rak biz de hem­şe­ri­le­ri­mi­zin bu talep ve bek­len­ti­le­ri­ni ta­ma­men des­tek­li­yo­ruz.
Şeh­ri­mi­zin bağ­rın­dan ye­ti­şip Ba­kan­lık ve Baş­ba­kan­lık yapan, şeh­ri­mi­ze sa­yı­sız eser­ler ka­zan­dı­ran, ”ben ol­du­ğum müd­det­çe size ka­ra­da ölüm yok” di­yecek kadar Rize’ye ve Ri­ze­li’ye gö­nül­den bağlı mer­hum Baş­ba­ka­nı­mı­zın is­mi­nin böyle önem­li bir esere ve­ri­le­rek ya­şa­tıl­ma­sı­nın Rize’nin ve Ri­ze­li’nin mer­hum Baş­ba­ka­nı­mı­za olan vefa bor­cu­nu öde­me­si nok­ta­sın­da an­lam­lı ola­ca­ğı ka­na­atin­de­yiz.​
Bu nok­ta­da yine şeh­ri­mi­zin ye­tiş­tir­di­ği Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan ve Rize Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin de bu ko­nu­ya ka­yıt­sız kal­ma­ya­ca­ğı­nı ve par­ti­ler üzeri bir şah­si­yet olan Ahmet Mesut Yıl­maz’ın is­mi­nin yeni ya­pı­la­cak olan ha­va­ala­nı­na çok ya­kı­şa­ca­ğı­nı dü­şün­mek­te­yiz” de­nil­di.
Haber Merkezi

Rize’de Doktora Orakla Saldıran Şüpheli Savcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı

Rize’de has­ta­ne­de gö­rev­li dok­to­ra orak­la sal­dı­ran ve adli kont­rol­le ser­best bı­ra­kıl­dık­tan sonra sav­cı­lı­ğın iti­ra­zı üze­ri­ne tek­rar gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li, tu­tuk­lan­dı.

Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, yü­rüt­tü­ğü so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da tu­tuk­la­ma sis­te­mi ile ha­kim­li­ğe sevk et­ti­ği A.K. hak­kın­da ev hapsi ka­ra­rı ve­ril­me­si üze­ri­ne Trab­zon Sulh Ceza Ha­kim­li­ği­ne iti­raz­da bu­lun­du.
İti­ra­zı de­ğer­len­di­ren ha­kim­lik, şüp­he­li hak­kın­da tu­tuk­la­ma­ya yö­ne­lik ya­ka­la­ma ka­ra­rı çı­kar­dı.
Em­ni­yet ekip­le­rin­ce evin­den alı­nan şüp­he­li A.K, ad­li­ye­de­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
İddi­aya göre, dün Rize Dev­let Has­ta­ne­si psi­ki­yat­ri ser­vi­sin­de bek­le­yen A.K. (42), sı­ra­nın ken­di­si­ne gel­me­me­si­ne si­nir­le­ne­rek Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun (34) oda­sı­na gi­re­rek üze­rin­de sak­la­dı­ğı orak­la sal­dır­mış­tı.
Şüp­he­li, Nö­bet­çi Sulh Ceza Ha­kim­li­ğin­ce hak­kın­da ev hapsi ka­ra­rı ve­ri­le­rek adli kont­rol şar­tıy­la ser­best bı­ra­kıl­mış­tı.
Haber Merkezi

Çay Kanunu Çalışmaları Devam Ediyor

Son za­man­lar­da ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da “çay ka­nu­nu” ile il­gi­li bir takım ha­ber­le­rin yer al­ma­sı üze­ri­ne ka­mu­oyu­nu doğru bil­gi­len­dir­mek için aşa­ğı­da­ki açık­la­ma­yı yapma ih­ti­ya­cı or­ta­ya çık­mış­tır:

“04 Eylül 2020 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Bekir PAK­DEMİRLİ, Sayın Va­li­miz, ili­miz mil­let­ve­kil­le­ri, Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN ve diğer pay­daş­la­rın da ka­tı­lı­mı ile Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nda “Ulu­sal Çay Kon­se­yi Top­lan­tı­sı” ger­çek­leş­ti­ril­miş ve çayın so­run­la­rı tar­tı­şıl­mış­tır. Söz ko­nu­su top­lan­tı­da “Çay Ka­nu­nu” da gün­de­me gel­miş ve başta Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız olmak üzere top­lan­tı­da hazır bu­lu­nan he­ye­tin ortak ka­na­ati ile Üni­ver­si­te­mi­zin ko­or­di­nas­yo­nun­da çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ortak bir ka­na­at or­ta­ya çık­mış­tır.
Or­ta­ya çıkan bu ortak talep üze­ri­ne Üni­ver­si­te­miz Rek­tö­rü Sayın Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN ta­ra­fın­dan Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­mü­ze konu ile il­gi­li ça­lış­ma yap­ma­sı için görev ve­ril­miş­tir. Bunun üze­ri­ne Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­mek üzere biri tek­nik di­ğe­ri de hukuk olmak üzere iki ayrı ko­mis­yon oluş­tu­rul­muş­tur. Ko­mis­yon­lar, başta çay üre­ti­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li pay­daş­la­rın kabul ede­bi­le­ce­ği ve çay ta­rı­mı­nın dünya stan­dart­la­rın­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­ya­cak bir çay kanun tas­la­ğı or­ta­ya çı­ka­ra­bil­mek içi yol ha­ri­ta­sı be­lir­le­miş ve bu çer­çe­ve­de bir dizi ça­lış­ma yü­rüt­müş­tür. Bu güne kadar ya­pıl­mış olan ça­lış­ma­lar ile çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı ko­nu­sun­da ge­li­nen son aşama şu şe­kil­de­dir:
Bi­rin­ci aşa­ma­da; Üni­ver­si­te­miz bün­ye­sin­de oluş­tu­rul­muş olan ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan çay ta­rı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler­de­ki çay ile il­gi­li kanun ve yö­net­me­lik­ler gibi yasal dü­zen­le­me­ler ile ül­ke­miz­de bu­gü­ne kadar yü­rü­tü­len çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­la­rı temin edil­miş ve ti­tiz­lik­le in­ce­len­miş­tir.
Ay­rı­ca bu ça­lış­ma­lar­la il­gi­li ola­rak ya­pıl­mış olan de­ğer­len­dir­me ve yo­rum­lar da göz­den ge­çi­ril­miş­tir.
İkinci aşa­ma­da; ara­la­rın­da ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Rize Zi­ra­at Odası, Ulu­sal Çay Kon­se­yi, Rize Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası, en çok kuru çay üre­ti­mi yapan fir­ma­lar da dâhil olmak üzere çay ta­rı­mı ya­pı­lan böl­ge­ler olan Rize, Art­vin, Trab­zon ve Gi­re­sun il­le­rin­de­ki top­lam 35 kurum ve ku­ru­lu­şa ha­zır­la­na­cak olan çay ka­nu­nu hak­kın­da­ki görüş ve öne­ri­le­ri ile ya­pı­la­cak olan ka­nun­dan bek­len­ti­le­ri so­rul­muş ve ce­vap­lar alın­mış­tır.
Üçün­cü aşa­ma­da; tek­nik ve hukuk ko­mis­yon­la­rı­mız ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ola­rak pay­daş­lar­dan gelen görüş ve öne­ri­ler, ön­ce­den yü­rü­tül­müş olan çay kanun tas­lak ça­lış­ma­la­rı ve on­la­ra ya­pı­lan yo­rum­lar ile fark­lı ül­ke­ler­de çayla il­gi­li ya­pıl­mış yasal dü­zen­le­me­ler de dik­ka­te alı­na­rak çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­sı oluş­tu­rul­muş­tur.
Be­lir­len­miş olan yol ha­ri­ta­sı­nın dör­dün­cü ve son aşa­ma­sı­na ge­çil­miş olup bu aşa­ma­da; ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan çay ka­nu­nu tas­la­ğı­nın ön­ce­lik­le sek­tö­rü tem­sil eden kurum ve ku­ru­luş­la­rın tem­sil­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li diğer pay­daş­lar­la madde madde ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­mış­tır. Bu an­lam­da ilk top­lan­tı 26 Ocak 2021 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Bit­ki­sel Üre­tim Genel Mü­dü­rü Sayın Dr. Meh­met Has­de­mir ve ekibi, ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Sayın Yusuf Ziya Alim ve ekibi ile Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı yet­ki­li­le­riy­le bir­lik­te Üni­ver­si­te­miz­de ya­pıl­mış ve mev­cut çay ka­nu­nu tas­la­ğı üze­rin­de­ki ça­lış­ma­lar de­ğer­len­di­ril­miş­tir.
Ça­lış­ma­lar bu min­val­de il­gi­li diğer pay­daş­lar­la da mad­de­ler üze­rin­de gö­rü­şü­le­rek devam et­ti­ril­mek­te­dir. Söz ko­nu­su ça­lış­ma­lar belli bir ol­gun­lu­ğa ulaş­tı­ğın­da si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri ile de gö­rü­şü­le­rek de­ğer­len­dir­me­le­ri alı­na­cak­tır.
Kanun ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lır­ken bütün sü­reç­le­rin çok iyi bir şe­kil­de ir­de­len­me­si ve ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ka­nu­nun bün­ye­sin­de bu­lun­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ay­rı­ca sü­reç­ler ta­nım­la­nır­ken ve yet­ki­len­dir­me­ler ya­pı­lır­ken uy­gu­la­na­bi­lir­lik ile hukuk norm­la­rı­na uy­gun­luk dik­ka­te alı­na­rak ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­mek­te­dir. Ay­rı­ca, ka­nun­la­rın uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da yö­net­me­lik ve yö­ner­ge­le­re de ih­ti­yaç du­yul­mak­ta­dır. Bu ne­den­le özel­lik­le ha­zır­la­nan çay kanun tas­la­ğı­nın uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da ge­rek­li olan diğer yasal dü­zen­le­me­ler de plan­lan­mak­ta­dır.
Yu­ka­rı­da özet­le­me­ye ça­lış­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rın sağ­lık­lı bir ze­min­de yü­rü­tü­le­bil­me­si, her­han­gi bir spe­kü­las­yo­na mey­dan ve­ril­me­me­si ve ha­zır­lan­mak­ta olan çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı­nın bir takım tar­tış­ma­la­ra konu edi­ni­le­rek aka­me­te uğ­ra­ma­ma­sı için ça­lış­ma­lar büyük bir ti­tiz­lik­le yü­rü­tül­mek­te­dir. Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­müz ko­or­di­nas­yo­nun­da yü­rü­tül­mek­te olan “çay ka­nu­nu” ça­lış­ma­sı sü­re­ci plan­lan­dı­ğı gibi devam et­mek­te olup ça­lış­ma­nın müm­kün olan en kısa sü­re­de ta­mam­lan­ma­sı için özel­lik­le gay­ret gös­te­ril­mek­te­dir. Ancak söz ko­nu­su ça­lış­ma­yı ya­par­ken baş­lı­ca he­def­le­ri­miz­den biri sü­re­ci en kısa sü­re­de ta­mam­la­mak ol­mak­la bir­lik­te bir di­ğe­ri de bütün pay­daş­la­rın üze­rin­de mu­ta­bık kal­dı­ğı, çayın so­run­la­rı­na çözüm üre­te­bi­lecek uy­gu­la­na­bi­lir bir kanun tas­la­ğı ha­zır­la­mak­tır.
Ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur.”
Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü

Alim’den 250 Bin Yaş Çay Üreticisine Promosyon Müjdesi

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e teb­rik zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor. Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Rize İl Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu ve be­ra­be­rin­de­ki­ler Alime ha­yır­lı osun zi­ya­re­tin­de bu­lu­nup, is­ti­şa­re­de bu­lun­du­lar. Kö­se­oğ­lu, zi­ya­ret­ten 250 bin yaş çay üre­ti­ci­si­ne pro­mos­yon müj­de­siy­le döndü.

ÇAY­KUR Genel mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e, Tür­ki­ye Kamu Sen Rize il Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu, Türk Ener­ji Sen Baş­ka­nı Kah­ra­man Uzu­na­li, Türk Sağ­lık Sen Baş­ka­nı Yaşar Türüt, Türk Tarım Orman Sen Baş­ka­nı Halûk Ar­ma­ğan ve Türk Haber Sen Baş­ka­nı Mu­ham­met Ozan ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.
Kar­şı­lık­lı görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nu­lan zi­ya­ret­te Alim, per­so­nel hak­kın­da li­ya­ka­ta önem ver­dik­le­ri­ni ÇAY­KUR’da ve­rim­li­ği art­tı­rıp, 81 ilde ku­ra­cak­la­rı çok kap­sam­lı çay re­yon­la­rıy­la, her böl­ge­ye özel yüze yakın çay çe­şit­le­ri­mi­zi tü­ke­ti­ci­ye su­na­ca­ğız.. Kuru Çay sa­tış­la­rı­mı­zı art­tır­mak için çaba sarf edi­yo­ruz, 2020 yı­lın­da 132 bin ton kuru çay sa­tı­şı ger­çek­leş­tir­dik,2021 he­de­fi­miz 135 bin ton çay sa­tı­şı yap­mak ol­du­ğu­nu ifade etti. Alim, ay­rı­ca, bazı ban­ka­lar­la yap­mış ol­duk­la­rı gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de, Çay üre­ti­ci­le­ri­nin pro­mos­yon al­ma­sı için ça­lış­tık­la­rı­nı, yakın bir za­man­da bunun müj­de­si­ni çay üre­ti­ci­si­ne ve­re­cek­le­ri­ni ifade etti. Kamu Sen Rize İl Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğu’da, Genel Müdür Alim’in gös­ter­miş ol­duk­la­rı yakın ilgi ve ala­ka­la­rın­dan do­la­yı, Tür­ki­ye Kamu Sen ola­rak ken­di­le­ri­ne te­şek­kür­ler ede­riz di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.
Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu

ÇAYKUR’DA ÜRETİCİYE PROMOSYON SEVİNDİRDİ

Türk Ener­ji Sen eski Şube Baş­kan­la­rın­dan Temel Yaşar ‘’Çay Üre­ti­ci­le­ri, yani müs­tah­sil­ler­de Pro­mos­yon ala­cak bu çok se­vin­di­ri­ci bir ge­liş­me dedi.

Ener­ji Sen Baş­ka­nı Temel Yaşar ÇAY­KUR pro­mos­yo­nu ile il­gi­li bir açık­la­ma yaptı: Yaşar ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı be­lirt­ti’ ’Mü­ca­de­le eden­ler her zaman ka­za­na­maz. Ancak ka­za­nan­lar her zaman mü­ca­de­le eden­ler­dir. Bugün Kamu Sen İl tem­sil­ci­li­ği­ne bağlı şube baş­kan­la­rı ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü ne asa­le­ten ata­nan Sayın Yusuf Ziya Alım e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar. Bizde ha­yır­lı olsun di­lek­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. Ha­yır­lı olsun efen­dim. Zi­ya­ret es­na­sın­da Müs­tah­sil­le­re pro­mos­yon ko­nu­su gün­de­me gel­miş.
Bu konu bana göre Kamu Sen’i il­gi­len­dir­me­di­ği halde zi­ya­ret es­na­sın­da gün­de­me ta­şı­ma­la­rı büyük bir olay. Çünkü bu durum müs­tah­sil­le­rin ne kadar sa­hip­siz ol­duk­la­rı­nın de­li­li­dir. Bu ne­den­le KAMU SEN il tem­sil­ci­si Sayın Murat Kö­se­oğ­lu’nu ve şube Başkan­la­rı­nı canı gö­nül­den kut­la­rım. ÇAY­KUR da ilk kez pro­mos­yon ko­nu­su nu Türk Ener­ji Sen­di­ka­sı Rize Şu­be­si yö­ne­ti­mi ola­rak geç­miş­te de biz­ler gün­de­me ge­tir­miş­tik.
Por­mos­yon un ne ol­du­ğu­nu dahi bil­mi­yor­duk.
Ke­li­me­yi te­laf­fuz dahi ede­mi­yor­dum. O ta­rih­ler­de meğer ÇAY­KUR pro­mos­yon al­ma­sı ve Me­mur­lar ile iş­çi­le­re da­ğıt­ma­sı ge­re­kir­ken Va­kıf­bank’tan pro­mos­yon ye­ri­ne iki adet oto­mo­bil al­mış­lar­dı. Ko­nu­yu za­ma­nın Genel Müdür Yar­dım­cı­sı­na ve Daire Baş­ka­nı­na ilet­tik. Bize aynen şu ce­va­bı ver­di­ler. Za­ma­nın Fır­tı­na Ga­ze­te­si­ne konu ile il­gi­li bir basın açık­la­ma­sı yap­tım. Basın açık­la­ma­sı­nı A4 kâ­ğı­dı ile ço­ğalt­tık. Basın açık­la­ma­sı­nı Genel Mü­dür­lük bi­na­sın­da Genel Müdür, Genel Müdür Yar­dım­cı­la­rı, Daire Baş­kan­la­rı ve memur işçi bütün ça­lı­şan­la­rın ma­sa­la­rı­na bı­rak­tık. Ga­ze­te çok ilgi gördü. Er­te­si gün tek­rar ikin­ci bas­kı­yı yaptı. Üçün­cü gün Genel Müdür Sayın Ekrem Yüce koşa koşa Fır­tı­na Ga­ze­te­si­ne gitti ve man­şet­ten ÇAY­KUR ça­yı­nın rek­la­mı­nı verdi. Sa­ye­miz­de de ilk defa Fır­tı­na Ga­ze­te­si iyi bir rek­lam üc­re­ti almış oldu. Bizim ver­di­ği­miz mü­ca­de­le­yi za­ma­nın işçi sen­di­ka­sı yö­ne­ti­mi ver­mek is­te­me­di. Pro­mos­yon ko­nu­sun­da çok pasif dav­ran­dı­lar. Top­lan­tı­lar da fark­lı dav­ran­dı­lar, perde ar­ka­sın­da fark­lı ha­re­ket et­ti­ler za­man­lar da Tek gıda iş sen­di­ka­sı yö­ne­ti­ci­le­ri ile ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi çok içli, dişli idi­ler. Ye­dik­le­ri, iç­tik­le­ri ayrı git­mi­yor­du. Kurum idari ku­ru­lun­da karar çı­kar­dık. ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi ga­zi­mi­zi almak için yö­ne­tim­den karar çı­kar­tıp on ki­şi­lik bir kurul oluş­tur­du. Bu ku­ru­lun uçak bi­let­le­ri­ni öde­ye­rek İstan­bul’a gön­der­di. İş Ban­ka­sı, Va­kıf­lar Ban­ka­sı üst yö­ne­ti­mi ile gö­rü­şe­cek­tik. İş Ban­ka­sı Yö­ne­ti­mi bizi küçük bir odaya aldı sı­ra­dan bir şef ile mu­ha­tap et­tir­di. Bir iki saat üst düzey yö­ne­ti­mi­ni bek­le­dik. Gelen giden ol­ma­dı. ÇAY­KUR un gö­rev­len­dir­di­ği on(10) ki­şi­lik ekibi mu­ha­tap dahi alın­ma­dı.
Va­kıf­lar ban­ka­sı Genel Mü­dür­lü­ğü ÇAY­KUR’u hiç mu­ha­tap dahi ol­ma­dı. Çünkü pro­mos­yon ye­ri­ne iki araba ver­miş­ti. İkinci gün gö­rev­len­di­ri­len­le­rin hiç­bi­ri or­ta­da yoktu. Ara ki bu­la­sın. Her­kes kendi işi­nin pe­şi­ne düştü. Pro­mos­yon ko­nu­su as­kı­ya alın­dı. Çünkü or­ta­da mu­ha­tap yok. ÇAY­KUR’u adam ye­ri­ne koyan yoktu. Çer­den hem Tek Gıda İş yö­ne­ti­mi, emde ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi Pro­mos­yon ko­nu­sun­da Türk Ener­ji Sen­di­ka­sı yö­ne­ti­mi­ni yal­nız bı­ra­kıl­mış sa­tı­şa gel­miş­tik. Biz­ler yıl­ma­dık. Mü­ca­de­le­mi­zi sür­dür­dük ve ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü­ne iha­le­yi yap­tır­dık. Ala­maz­sı­nız de­di­ler ancak biz Pro­mos­yon nu da söke, söke aldık diye ikin­ci yö­ne­ti­mi adına bir basın açık­la­ma­sı yap­tım. Evet, Mü­ca­de­le eden­ler her zaman ka­za­na­maz, ancak ka­za­nan­lar her zaman mü­ca­de­le eden­ler­dir. Bu ne­den­le Çay Müs­tah­sil­le­ri için mü­ca­de­le edecek ko­nu­ya vakıf in­san­la­ra ve mes­lek ku­ru­luş­la­rı yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ih­ti­yaç var. Çay Müs­tah­sil­le­ri de pro­mos­yon al­ma­lı ve mü­ca­de­le edi­lir ise bu iş olacak’ dedi.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Çaykur Rizespor Takım Halinde PFDK’ya Sevk Edildi

Çay­kur Ri­zes­por A.Ş takım ha­lin­de sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le PFDK’ya sevk edil­di.

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, bugün ya­pı­lan top­lan­tı son­ra­sı Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu’na (PFDK) ya­pı­lan sevk­le­ri açık­la­dı. TFF’den ya­zı­lı ola­rak açık­la­nan di­sip­lin sevk­le­ri şu şe­kil­de:
ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş. Ku­lü­bü’nün 06.02.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan AYTEMİZ ALAN­YAS­POR-ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “6 fut­bol­cu­su­nun sarı kart gör­me­si su­re­tiy­le takım ha­lin­de sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 40. mad­de­si uya­rın­ca PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
“AYTEMİZ ALAN­YAS­POR Ku­lü­bü ant­re­nö­rü FRAN­CES­CO FA­RI­OLI’nin 06.02.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan AYTEMİZ ALAN­YAS­POR-ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “ha­ka­re­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 41. mad­de­si uya­rın­ca 07.02.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.

Haber Merkezi

TÜRKİYE SÜPER LİG’DEKİ 21 TAKIMIN STADYUMLARINDAN SADECE A.ALANYASPOR’UN 10.128 KİŞİLİK BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADINDA ÖZEL LOCA YOK

2020-21 dep­las­man­lı Süper Lig’de mü­ca­de­le eden 21 ta­kım­dan sa­de­ce Ak­de­niz ekip­le­rin­den A.​Alanyas­por maç­la­rı­nı oy­na­dı­ğı stad­yum­da hiç bir loca bu­lun­mu­yor.

2015 yı­lın­dan beri Süper Lig’de mü­ca­de­le eden A.​Alanyas­por’un (10.128) ki­şi­lik stad­yu­mu­nun ilk ismi OBA idi. Daha sonra spon­sor­la­rın­dan Baş­çe­şe­hir Okul­la­rı­nın is­mi­ni alan bu gü­zi­de stad­yum­da hiç bir özel lo­ca­nın ol­ma­ma­sı da dik­kat çe­ki­yor.
Ga­la­ta­sa­ray’ın Sey­ran­te­pe’deki (52.223) ki­şi­lik Türk Te­le­kom Stad­yu­mu’nda ise top­lam 198 loca var.
Bu rakam ise ül­ke­miz­de­ki stan­dum­lar­da en fazla özel lo­ca­sı olan 1. stad­yum ko­nu­mun­da yıl­lar­dır yer alı­yor. Süper Lig’de mü­ca­de­le eden 21 ta­kım­dan 20’sinde de top­lam (1.147) özel loca bu­lu­nur­ken, vur­gu­la­dı­ğı­mız gibi sa­de­ce Güney ve Ak­de­niz ekibi A.​Alanyas­por’un stad­yu­mun­da bir tane bile özel loca yok.
“Çayın ve Yağ­mu­run Baş­ken­ti” Rize’yi bu zorlı ligde yıl­lar­dır tem­sil eden Çay­kur Ri­zes­por’un (15.332) ki­şi­lik Çaykur Didi Stad­yu­mu’nda top­lam (15) özel loca var. Yıl­lar­dır bu lo­ca­la­ra abone ola­rak Ye­şil-Ma­vi­li Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü’ne de büyük maddi oran­lar­da da des­tek olan kişi ve ku­ru­luş­lar­da şu isim­ler­den olu­şu­yor.
“Yar­dım­cı Hol­ding, Eski Kulüp Baş­ka­nı Hasan Kemal Yar­dım­cı, Cen­giz Hol­ding, Eski Kulüp Baş­kan­la­rı Meh­met ve Ekrem Cen­giz, Tür­kon Hol­ding, Eski Baş­kan­lar­dan Metin Kal­ka­van, Ça­ye­li Bakır A.Ş. (ÇBİ), Hasan Kar­tal, Turk­cell, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Adnan Torlak, Şadan Kal­ka­van ve Kıran Hol­ding.” Kom­şu­muz Trab­zons­por A.Ş.’nin Ak­ya­zı’daki Şenol Güneş Spor Komp­lek­si Stad­yu­mun­da (122) özel loca var.
40.782 ki­şi­lik bu stad­yum­da­ki loca sa­yı­sı ile de Trab­zons­por bu ko­nu­da ilk dört sı­ra­da yer alı­yor.
Süper Lig’de en az loca sa­yı­sı da Ka­sım­pa­şa Ku­lü­bü’nun sa­hi­bi ol­du­ğu Recep Tay­yip Er­do­ğan Stad­yu­mu var, sa­de­ce bir loca. Loca sa­yı­sı az olan diğer kulüp de Y.​Denizlis­por. Ege eki­bi­nin maç­la­rı­nı oy­na­dı­ğı 18.745 ki­şi­lik Ata­türk Stad­yu­mu’nda da (12) özel loca var.
Dört bü­yük­ler­den Be­şik­taş’ın 41.903 ki­şi­lik Vo­da­fon Stad­yu­mu’nda (147) özel loca bu­lu­nu­yor. Fe­ner­bah­çe’nin (47.834) ki­şi­lik Ülker Şükrü Sa­ra­çoğ­lu Stad­yu­mu’nda ise (100) loca var.
Diğer kom­şu­la­rı­mız­dan BŞB Er­zu­rums­por’un (21.374) ki­şi­lik stad­yu­mun­da ise (57) loca bu­lu­nu­yor.
Stad­yum­lar­da­ki diğer loca ve ka­pa­si­te­ler­de şu şe­kil­de olu­şu­yor.

Bu arada Süper Lig’deki top­lam 21 ta­kı­mın ka­pa­si­te­le­rin­de­ki se­yir­ci top­la­mı da (624.511) kişi ola­rak ka­yıt­lar­da yer alı­yor.
Haber: Faik BAKOĞLU