Tür­ki­ye’nin deniz dol­gu­su­na inşa edi­lecek ikin­ci ha­va­li­ma­nı olan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­nin yüzde 76’sı ta­mam­lan­dı.

Tür­ki­ye’nin deniz dol­gu­su­na inşa edi­lecek ikin­ci ha­va­li­ma­nı olan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­nin yüzde 76’sı ta­mam­lan­dı. 85,5 mil­yon ton dol­gu­nun üze­ri­ne ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­ne 600 dö­nüm­lük yeni bir alan ek­le­nin­ce bu rakam 100 mil­yon tona yük­sel­di.
İlk pro­je­ye göre dol­gu­da yüzde 90 ta­mam­lan­ma sağ­la­nan ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de yeni alan ek­len­me­siy­le ta­mam­lan­ma se­vi­ye­si yüzde 76 oldu. Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si için büyük önem ta­şı­yan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de ça­lış­ma­la­rın hız kes­me­den devam et­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Rize Va­li­si Kemal Çeber, ha­va­li­ma­nının yıl so­nun­da hiz­me­te açıl­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. “Ala­nın­da belki de bazı özel­lik­le­riy­le bir ilk” Vali Çeber “Hem ili­miz hem Art­vin ili hem böl­ge­miz hem ül­ke­miz için çok de­ğer­li bir ya­tı­rım. As­lın­da ulus­la­ra­ra­sı an­lam­da değer at­fet­ti­ği­miz, dün­ya­da ben­ze­ri az olan bir ya­tı­rım. Ta­ma­men de­ni­ze dolgu ile ya­pı­lan bir ha­va­li­ma­nı. Ala­nın­da belki de bazı özel­lik­le­riy­le bir ilk. O ne­den­le bazı tek­nik­ler ilk kez uy­gu­la­nı­yor o ne­den­le çok özel mü­hen­dis­lik tek­nik­le­ri ge­rek­ti­ri­yor. Ha­va­li­ma­nı­mız­da de­ni­zin dibi ne­re­dey­se iğne oyası gibi iş­le­ni­yor. De­ni­ze dolgu de­yin­ce dağ­la­rı delip de eli­miz­de bul­du­ğu­muz her türlü mal­ze­me­yi alıp da de­ni­zi dol­dur­du­ğu­muz tek­nik kim­se­ninak­lı­na gel­me­me­li. De­ni­zin di­bin­de çok özel mü­hen­dis­lik tek­nik­ler uy­gu­la­nı­yor, taş­lar ebat­la­rı­na göre sert­lik­le­ri­ne göre ya­pı­lan zemin etüt­le­ri­ne göre ze­mi­ne yer­leş­ti­ri­li­yor. De­ni­zin di­bin­de dal­gıç­la­rı­mız var, çok ince de­tay­lı ça­lı­şan tek­nik alet­le­ri­miz var, ge­mi­le­ri­miz var yani çok özel bir yön­tem uy­gu­la­nı­yor” dedi. “Ha­va­li­ma­nın­dan Ayder’e he­li­kop­ter­le ula­şı­la­bi­lecek” Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te ca­zi­be mer­ke­zi olan tu­rizm alan­la­rı­na ula­şı­mın daha da kolay ola­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Çeber “Ha­va­li­ma­nı­mız sa­de­ce ha­va­li­ma­nı ola­rak kal­mı­yor ül­ke­mi­zin eko­no­mi­si­nin, ti­ca­re­ti­nin, sos­yal ha­ya­tı­nı ve özel­lik­le de tu­riz­mi­ni et­ki­le­yecek. Hem Art­vin hem Rize hem de tüm Ka­ra­de­niz için büyük bir ya­tı­rım. Bizim ili­mi­zin ge­le­ce­ği­ni çayla be­ra­ber kur­gu­la­dı­ğı­mız ikin­ci ana tu­rizm. Ve ha­va­li­ma­nı bize bu an­lam­da çok büyük hiz­met edecek. İnsan­lar, yeni ya­pa­ca­ğı­mız 45 da­ki­ka­lık yolla Ayder’e çok rahat bir şe­kil­de ula­şa­cak. Hatta yeni ya­pa­ca­ğı­mız Ayder Dö­nü­şüm Pro­je­si çer­çe­ve­sin­de ya­pa­ca­ğı­mız he­li­kop­ter pis­tiy­le arzu eden­ler ha­va­li­ma­nın­dan Ayder’e he­li­kop­ter­le ula­şa­bi­lecek. Yine Ovit’e 1 sa­at­te ula­şa­cak Arap­dü­zü, Han­dü­zü­ne, Ça­ye­li Kuspa’ya, Fın­dık­lı’ya, Fır­tı­na Va­di­si­ne çok rahat ula­şa­cak. Ve bu­ra­lar tu­rizm yer­le­ri­miz ola­cak. Ha­va­li­ma­nı bize bu an­lam­da bir­çok fayda sağ­la­ya­cak” diye ko­nuş­tu.
“Ha­va­li­ma­nı Rize’ye özgü bir mi­ma­riy­le ya­pı­la­cak, ku­le­si çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak” Ku­le­sin­den ter­mi­nal bi­na­sı­na kadar tüm alan­la­rı­nın Rize’ye özgü mi­ma­ri ile ya­pı­la­ca­ğı­nı, ha­va­li­ma­nı­nın içe­ri­sin­de Çay Mü­ze­si’nin de yer ala­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Çeber “Bizim için çok önem­li bir özel­li­ği de Ri­ze­mi­zi ta­nı­ta­cak en önem­li fi­gür­ler­den bir ta­ne­si ola­cak.
Ha­va­li­ma­nı­mı­zın ku­le­si çok güzel bir çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak. Ha­va­li­ma­nı­mı­zın giriş takı çay yap­ra­ğı şek­lin­de ola­cak. Ter­mi­nal bi­na­sı dı­şa­rı­dan bak­tı­ğı­mız­da Ka­ra­de­niz mi­ma­ri­si­nin, Rize Mi­ma­ri­si­ni çok güzel şe­kil­de yan­sı­tan, ahşap, taş ka­rı­şı­mı bir gö­rün­tü ser­gi­le­yecek. Ha­va­li­ma­nı­mı­zın için­de ay­rı­ca çaya iliş­kin her şey ola­cak.
Bir çay mü­ze­si ola­cak ve çayı ta­nı­ta­cak bir çok alanı yer­leş­ke­mi­zin içe­ri­sin­de inşa ede­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Pro­je­ye yeni dolgu alan­la­rı ek­len­di” Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’na ilk söz­leş­me­nin ar­dın­dan 600 dö­nüm­lük bir dolgu alanı daha ek­len­di­ği­ni kay­de­den Vali Çeber, açık­la­ma­la­rı­nı şöyle sür­dür­dü: “Top­lam­da şu anda ilk söz­leş­me­mi­ze göre yüzde 90 aşa­ma­sın­da­yız. Son­ra­dan biz ili­mi­zin sos­yal, kül­tü­rel, ti­ca­ri ha­ya­tın­da çok önem­li ola­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz bu ha­va­li­ma­nın ya­nı­na 600 dö­nüm­lük bir ala­nın daha dolgu ola­rak ek­len­me­si­ni, daha sonra ili­mi­ze, Ka­ra­de­niz’e özel­lik­le dı­şa­rı­dan ge­len­le­re ilk göz zev­ki­ni tat­tı­ra­bi­le­ce­ği­miz alan­lar inşa etmek için bu 600 dö­nüm­lük alanı is­te­dik. O da kabul edil­di­ği için şu anda yüzde 76 se­vi­ye­sin­de­yiz.” “Pan­de­mi ha­va­li­ma­nı­nın in­şa­sı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nı er­te­le­di” Ko­ro­na virüs sal­gı­nı ne­de­niy­le ça­lı­şan sa­yı­la­rı dü­şü­rül­dü­ğü için 2020 yı­lı­nın Ekim ayın­da açıl­ma­sı plan­la­nan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın ilk uçak inme ta­ri­hi­nin bu yılın so­nu­na er­te­len­di­ği­ni ifade eden Çeber “Pan­de­mi dö­ne­mi ya­şı­yo­ruz. Her şeyi ol­du­ğu gibi bizim ha­va­li­ma­nı­mı­zı da pan­de­mi et­ki­le­di. Bizim esas ni­ye­ti­miz 2020 29 Ekim’inde ilk uça­ğın in­me­siy­di ama her şey­den önem­li­si insan sağ­lı­ğı de­di­ği­miz için ha­va­li­ma­nın­da ki iş prog­ra­mı pan­de­mi­ye göre gün­cel­len­di. En geç bu yılın sonu uçağı in­di­recek şe­kil­de prog­ra­mı­mız gün­cel­len­di. İnşal­lah yıl so­nu­nu ge­çir­me­yecek şe­kil­de Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za ver­di­ği­miz söz o dur, biz ilk uçağı in­di­re­ce­ğiz” dedi. Bu­gü­ne top­lam­da 76 mil­yon dolgu mal­ze­me­si kul­la­nıl­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Çeber “Top­lam ya­pı­la­cak dolgu 85 mil­yon ton idi, yeni ek­le­nen 600 dönüm ile bu sayı yüz mil­yon tona ulaş­tı. Bunun da 76 mil­yon tonu ger­çek­leş­ti­ril­di. Pis­tin dol­gu­su bizim için çok önem­liy­di, 3 bin met­re­lik pist orayı dol­dur­duk” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Bit­ti­ğin­de yüz akı­mız ola­cak” Vali Kemal Çeber, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın bit­ti­ğin­de bir yüz akı pro­je­si ola­ca­ğı­nı ve bu ne­den­le has­sa­si­yet­le ça­lış­ma­la­rın sür­dü­rül­dü­ğü­nü dile ge­ti­re­rek “O kadar tek­nik ça­lı­şı­yo­ruz ki, ör­ne­ğin ter­mi­nal bi­na­sı­nı yada ener­ji mer­ke­zi­mi­zi ya­pa­ca­ğız. Bu bi­na­nın top­lam ağır­lı­ğı­nın bin ton ola­ca­ğı­nı hesap edi­yo­ruz ve için­de­ki insan sir­kü­las­yo­nu ile bunun bin 200 ton ola­ca­ğı­nı hesap edi­yo­ruz. Önce bu alana bin 200 ton artı yüzde 20 ön yük­le­me ya­pı­yo­ruz. Yani mal­ze­me ta­şı­yo­ruz ve o alana bu dolgu mal­ze­me­si­ni yük­lü­yo­ruz. Yak­la­şık 2 ay bu mal­ze­me bu­ra­da ka­lı­yor ve muh­te­mel çök­me­ler milim milim he­sap­la­nı­yor. Muh­te­mel çök­me­ler hesap edil­dik­ten sonra o alan o mal­ze­me­den te­miz­le­ni­yor ve çök­me­ye en­deks­li ola­rak in­şa­atı baş­lı­yor. Bu kadar tek­nik ça­lı­şı­yor çünkü bit­ti­ği zaman yüz akı­mız bir proje ola­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi