Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­rin­den ya­pı­lan der­le­me­ye göre, ül­ke­den ocak ayın­da 60 ül­ke­ye 392 ton çay ih­ra­ca­tı ger­çek­leş­ti­ril­di. Söz ko­nu­su ih­ra­cat­tan da 1 mil­yon 643 bin 128 dolar ka­zanç sağ­lan­dı.

Bel­çi­ka, Al­man­ya ve İsrail en fazla çay dış sa­tı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler oldu. Tür­ki­ye’den yılın ilk ayın­da Bel­çi­ka’ya 809 bin 688 do­lar­lık, Al­man­ya’ya 125 bin 440 do­lar­lık ve İsrail’e de 102 bin 293 do­lar­lık çay sa­tıl­dı.
Geçen yılın aynı dö­ne­min­de ih­ra­cat ya­pıl­ma­yan İsrail, İsveç, Lüb­nan, Ro­man­ya, Ugan­da, Da­ni­mar­ka, Ku­veyt, Ce­za­yir, Ja­pon­ya, Kır­gı­zis­tan, Gabon, Mo­ğo­lis­tan, Yeni Ze­len­da, Li­ber­ya, Bah­reyn, Fas, Ma­lez­ya, Gana, İspan­ya ve Mali’ye de bu dönem çay gön­de­ril­di.

  • “İhra­cat po­tan­si­ye­li­mi­zin daha da ar­ta­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz”
    DKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ahmet Hamdi Gür­do­ğan, Türk çayı ih­ra­ca­tın­da 2020’nin güzel ra­kam­lar­la ka­pa­tıl­dı­ğı­nı ve 2021 yılı ih­ra­ca­tı­nın da daha üst ra­kam­la­ra ula­şa­ca­ğın­dan ümit­li ol­duk­la­rı­nı, bu kap­sam­da da yeni yıla çay ih­ra­ca­tı­nın 1,6 mil­yon do­la­rı aşkın ge­lir­le baş­la­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Her yıl çay ih­ra­ca­tı­mı­zın art­ma­sı ya­nın­da ülke çe­şit

­li­li­ği­nin de art­ma­sıy­la önü­müz­de­ki dö­nem­de ih­ra­cat po­tan­si­ye­li­mi­zin daha da ar­ta­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.” dedi.
Gür­do­ğan, çayın daha çok Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki Türk va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan ter­cih edil­me­sin­den do­la­yı ih­ra­ca­tı­nın da Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne yo­ğun­laş­tı­ğı­nı işa­ret ede­rek, Bel­çi­ka’ya ihraç edi­len çayın, bu­ra­da lo­jis­tik ola­rak de­po­la­na­rak tüm Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne da­ğı­tıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.
İklim de­ği­şik­li­ği hak­kın­

da da de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan Gür­do­ğan, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı:
“Bu yıl ül­ke­miz­de devam eden ku­rak­lık ve yağış mik­ta­rı­nın az ol­ma­sı tüm tarım ürün­le­rin­de ol­du­ğu gibi çay ha­sa­dı­nı da olum­suz et­ki­le­me riski bu­lu­nu­yor. Bu kap­sam­da da kü­re­sel ısın­ma ve iklim de­ği­şik­lik­le­ri­nin yol aça­ca­ğı risk­le­re yö­ne­lik şim­di­den önlem ni­te­li­ğin­de po­li­ti­ka­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı ge­re­ki­yor.”
Haber Merkezi