Rize Em­ni­ye­ti Ocak ayı için­de 502 şüp­he­li­yi ya­ka­lar­ken 53 kişi tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne ko­nul­du.

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­da 01-31 Ocak 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da il ge­ne­lin­de TEM, Asa­yiş, Ka­çak­çı­lık ve Nar­ko­tik olay­la­rı­na ka­rı­şan 421 kişi ve hak­la­rın­da ya­ka­la­ma emri bu­lu­nan 81 kişi olmak üzere top­lam 502 kişi ya­ka­la­nır­ken, bun­lar­dan 53’ü tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
Söz ko­nu­su bir aylık dö­nem­de mey­da­na gelen olay­lar­da 20 Adet Ruh­sat­sız Ta­ban­ca, 22 Adet Ta­ban­ca Şar­jö­rü, 155 Adet Ta­ban­ca Fi­şe­ği, 7 Adet Ku­ru­sı­kı Ta­ban­ca, 359 Adet Silah Ak­sa­mı, 38 Adet Çek, Senet, 1 Adet Araç Ruh­sa­tı, 2 Adet Araç Pla­ka­sı, 7 Adet Bıçak, 81 Gram Toz-Ku­bar Esrar, 40 Gram Skunk Mad­de­si, 167,3 Gram Me­tam­fe­ta­min, 3 Adet Exc­tasy Hap, 30 Gram Bor­zai ve 18 Şişe Kaçak İçki ele ge­çi­ril­di.
Haber Merkezi