Hamsi Tezgahtaki Yerini Aldı

Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ham­si­nin ye­ter­li bo­yut­la­ra ulaş­ma­dı­ğı için Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de hamsi av­lan­ma ya­sa­ğı­nın kalk­ma­sı­nın ar­dın­dan av­la­nan ilk ham­si­ler tez­gah­ta­ki ye­ri­ni aldı. Boyu ve yağı ile tez­gah­ta­ki ye­ri­ni alan ham­si­nin ki­lo­su ise 30 li­ra­dan sa­tı­lı­yor.

Hamsi av­lan­ma ya­sa­ğı­nın kalk­ma­sı­nın ar­dın­dan gece sa­at­le­rin­de tek­ne­ler hamsi avına çıktı.
Sa­ba­hın ilk ışık­la­rı ile bir­lik­te li­man­la­ra ton­lar­ca hamsi ile dönen tek­ne­ler­den alı­nan ham­si­ler tez­gah­ta­ki ye­ri­ni al­ma­ya baş­la­dı.

Ham­si­le­ri tez­gah­lar­da gören va­tan­daş­lar kı­sıt­la­ma sa­at­le­rin­de mar­ket alış­ve­ri­şi son­ra­sın­da so­lu­ğu ba­lık­çı­lar­da aldı.
Düzce’de Ka­ra­de­niz’den ilk çıkan ham­si­yi tez­ga­hı­na yer­leş­ti­ren ba­lık­çı Tun­cay Kılıç, va­tan­daş­la­rın yasak son­ra­sın­da ham­si­ye ta­le­bi­nin art­tı­ğı­nı diğer ba­lık­la­rın yüzde 20’nin üze­ri­ne çık­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Ba­lık­çı Kılıç, “Bek­le­di­ği­miz gün bugün olsa gerek. Hamsi tez­gah­ta­ki ye­ri­ni aldı.
İnşal­lah biraz daha bol­la­şır. Zaten kısa bir zaman kaldı av­lan­ma ya­sak­la­rı­nın baş­la­ma­sı­na.
Hep be­ra­ber in­san­lar da bek­li­yor­du biz de bek­li­yor­duk. İnşal­lah ham­si­ler iyi olur bu sa­at­ten sonra. Fi­yat­la­rı­mız şu anda 20 lira ile 30 lira ara­sın­da de­ği­şi­yor. Ama hamsi av­lan­ma­ya daha yeni baş­la­dı­ğı­mız için iler­le­yen gün­ler­de fi­yat­lar­da aşa­ğı­ya düşme baş­la­ya­cak­tır. Çok da aşa­ğı­ya dü­şe­ce­ği­ni dü­şün­mü­yo­rum ama in­şal­lah 10-15 lira ara­sın­da olur. Ya­sa­ğın ham­si­ye iyi gelip gel­me­di­ği­ni şimdi karar ve­re­me­yiz. İler­le­yen gün­ler­de bu net ola­rak belli ola­cak. Şu anda boyu, yağı gayet iyi du­rum­da” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Ham­si­siz tez­gah olmaz”
Ya­sa­ğın kalk­ma­sı­nın ar­dın­dan va­tan­daş­la­rın ham­si­yi bek­le­di­ği­ni be­lir­ten Kılıç, “Kar suyu ham­si­nin ku­la­ğı­na daha önce kaç­mış­tı. Deniz so­ğu­du­ğu zaman ham­si­nin ku­la­ğı­na kar suyu kaç­mış kadar olu­yor. İnşal­lah daha iyi olur. Her­kes ham­si­yi bek­li­yor­du. Ham­si­siz tez­gah olmaz. Diğer ba­lık­la­ra talep yüzde 20’nin üze­ri­ne çık­mı­yor. Her­ke­sin is­te­di­ği hamsi olu­yor. Bölge iti­ba­ri ile hamsi ol­maz­sa olmaz du­rum­da. İnsan­lar diğer ba­lık­la­rı al­ter­na­tif ola­rak gö­rü­yor.
Her­ke­sin is­te­di­ği ilk önce hamsi” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ba­lık­çı Erdal Gök­sel de ba­lık­çı tek­ne­le­ri­ni me­rak­la bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek “Bu sezon hamsi is­te­di­ği­miz gibi git­mi­yor. Ya­sak­lar oldu in­şal­lah bunun fay­da­sı­nı gö­re­ce­ğiz. Ka­yık­lar çık­ma­ya baş­la­dı ba­ka­lım ne ola­cak bek­li­yo­ruz. Fiyat balık ol­ma­dı­ğı zaman oto­ma­tik­man ar­tı­yor. Biraz bol­la­şın­ca fiyat dü­şü­yor. Ama bu sene iyi hamsi 20-25 li­ra­dan aşa­ğı­ya düş­mez. Şu an iri Ka­ra­de­niz ham­si­si 30 lira. Bol­la­şır ka­yık­lar ba­lık­la dö­ner­se fi­ya­tı düşer” dedi.
Haber Merkezi