Çayeli Belediyesi, Ankara’nın Keçiören Belediyesi ile kardeş oldu

Ça­ye­li Be­le­di­ye­si geç­ti­ği­miz gün­ler­de An­ka­ra’nın Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si ile ma­sa­ya otu­rup kar­deş be­le­di­ye pro­to­ko­lü­nü im­za­la­dı­lar.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi yap­mış ol­du­ğu gö­rüş­me­ler ve gi­ri­şim­ler ne­ti­ce­sin­de Ke­çi­ören Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tur­gut Al­tı­nok ile kar­deş be­le­di­ye olma ko­nu­sun­da an­laş­ma­ya var­dı­lar. Ya­pı­lan bu an­laş­ma son­ra­sı pro­to­kol ha­zır­la­na­rak im­za­lan­dı. İmza son­ra­sı Ça­ye­li Be­le­di­ye­si bu pay­la­şım ile kar­deş be­le­di­ye ol­duk­la­rı­nı du­yur­du.
“KEÇİÖREN BELEDİYESİ İLE PRO­TO­KO­LÜ İMZA­LA­DIK. ARTIK KEÇİÖREN’de KAR­DEŞ BELEDİYEMİZ
Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si ile ya­pı­lan kar­şı­lık­lı gö­rüş­me­ler ve alı­nan ka­rar­lar ne­ti­ce­sin­de Ça­ye­li Be­le­di­ye­si, Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si ile “Kar­deş Be­le­di­ye” pro­to­ko­lü­nü im­za­la­dı. Bu imza ile Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si­nin ar­dın­dan Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si ikin­ci kar­deş be­le­di­ye­miz oldu. Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si Baş­kan­lık ma­ka­mın­da ger­çek­le­şen imza tö­re­nin­de Ke­çi­ören Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Tur­gut AL­TI­NOK ve Baş­ka­nı­mız Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ kar­şı­lık­lı ola­rak Kar­deş Be­le­di­ye pro­to­ko­lü­nü im­za­la­dı­lar. Ger­çek­le­şen imza tö­re­nin­de İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Hakan KA­RA­GÖZ, An­ka­ra Ça­ye­li­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı­mız Sayın Celal ARICI, MHP Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si mec­lis üyesi sayın Halil AL­TUN­KAY­MAK, Al­tın­dağ Be­le­di­ye­si mec­lis üyesi Sayın Fatih ÇO­MOĞ­LU ve İş adamı Sayın Hik­met ÖZ­TÜRK Baş­ka­nı­mız Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ’ye eşlik etti. Baş­ka­nı­mız imza tö­re­ni­nin ar­dın­dan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Tur­gut AL­TI­NOK’a ta­le­bi­mi­zi kabul et­tik­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti. İmza­la­nan pro­to­ko­lün ar­dın­dan makam oda­sın­da Baş­kan­lar ve be­ra­be­rin­de­ki mi­sa­fir­ler ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di­ler.
ÇAYELİ İÇİN VAR GÜ­CÜ­MÜZ­LE DUR­MA­DAN YO­RUL­MA­DAN ÇA­LIŞ­MA­YA ÜRET­ME­YE DEVAM EDE­CEĞİZ”

Haber Merkezi