19 YIL­DIR İKTİDARDA OLAN AK PARTİ’NİN TOP­LAM 10.592.023 ÜYESİ VAR MU­HA­LE­FET PARTİLERİNİN İSE 2.915.761 ÜYESİ VAR.

Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı par­ti­le­rin üye sa­yı­la­rı­nı 1 Ekim iti­ba­rıy­la gün­cel­le­di. Buna göre son 2.5 ayda 296 bin 336 yeni ka­yıt­la AK Parti’nin üye sa­yı­sı 10 mil­yon 592 bin 23’e ulaş­tı.

İtti­fak or­ta­ğı MHP de yak­la­şık 12 bin ar­tış­la üye sa­yı­sı­nı 495 bin 644’e yük­selt­ti. İYİ Parti ve HDP’nin de bir mik­tar üye al­dı­ğı bu dö­nem­de, üyesi aza­lan tek parti CHP oldu. 2020’nin ilk dokuz ayın­da 18 yeni parti ku­ru­lur­ken, Tür­ki­ye’de fa­ali­yet­te­ki parti sa­yı­sı da 95’e ulaş­tı.
Söz ko­nu­su 95 par­ti­nin 21’inin hiç üyesi bu­lun­ma-dı­ğı tes­pit edi­lir­ken, 26 parti ise 100’den daha az üyeye sahip. Tür­ki­ye’de 13 mil­yon 648 bin 432 kişi, fa­ali­yet gös­te­ren her­han­gi bir si­ya­si par­ti­nin üye lis­te­sin­de yer aldı.
Geçen yıl ara­lık ayın­da ku­ru­lan Ge­lecek Par­ti­si 14 bin 209; geç­ti­ği­miz mart ayın­da ku­ru­lan DEVA Par­ti­si’nin ise 5 bin 157 üye kay­det­ti­ği be­lir­len­di.
Yar­gı­tay’ın ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye’nin en ka­la­ba­lık teş­ki­la­tı­na sahip 12 par­ti­si sı­ray­la şöyle:
En çok üyesi olan 12 parti
AK Parti: 10 mil­yon 592 bin 23
CHP: 1 mil­yon 254 bin 652
MHP: 495 bin 644
De­mok­rat Parti: 437 bin 214
İYİ Parti: 306 bin 809
Sa­adet Par­ti­si: 217 bin 441
Y. Refah Par­ti­si: 80 bin 239
HDP: 39 bin 816
Genç Parti: 37 bin 270
DSP: 33 bin 388
BBP: 27 bin 330
Vatan Par­ti­si: 19 bin 356
Haber: Faik BA­KOĞ­LU