Monthly Archives: Şubat 2021

Vali Çeber “Havalimanımızda denizin dibi iğne oyası gibi işleniyor”

Tür­ki­ye’nin deniz dol­gu­su­na inşa edi­lecek ikin­ci ha­va­li­ma­nı olan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­nin yüzde 76’sı ta­mam­lan­dı.

Tür­ki­ye’nin deniz dol­gu­su­na inşa edi­lecek ikin­ci ha­va­li­ma­nı olan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­nin yüzde 76’sı ta­mam­lan­dı. 85,5 mil­yon ton dol­gu­nun üze­ri­ne ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­ne 600 dö­nüm­lük yeni bir alan ek­le­nin­ce bu rakam 100 mil­yon tona yük­sel­di.
İlk pro­je­ye göre dol­gu­da yüzde 90 ta­mam­lan­ma sağ­la­nan ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de yeni alan ek­len­me­siy­le ta­mam­lan­ma se­vi­ye­si yüzde 76 oldu. Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si için büyük önem ta­şı­yan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de ça­lış­ma­la­rın hız kes­me­den devam et­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Rize Va­li­si Kemal Çeber, ha­va­li­ma­nının yıl so­nun­da hiz­me­te açıl­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. “Ala­nın­da belki de bazı özel­lik­le­riy­le bir ilk” Vali Çeber “Hem ili­miz hem Art­vin ili hem böl­ge­miz hem ül­ke­miz için çok de­ğer­li bir ya­tı­rım. As­lın­da ulus­la­ra­ra­sı an­lam­da değer at­fet­ti­ği­miz, dün­ya­da ben­ze­ri az olan bir ya­tı­rım. Ta­ma­men de­ni­ze dolgu ile ya­pı­lan bir ha­va­li­ma­nı. Ala­nın­da belki de bazı özel­lik­le­riy­le bir ilk. O ne­den­le bazı tek­nik­ler ilk kez uy­gu­la­nı­yor o ne­den­le çok özel mü­hen­dis­lik tek­nik­le­ri ge­rek­ti­ri­yor. Ha­va­li­ma­nı­mız­da de­ni­zin dibi ne­re­dey­se iğne oyası gibi iş­le­ni­yor. De­ni­ze dolgu de­yin­ce dağ­la­rı delip de eli­miz­de bul­du­ğu­muz her türlü mal­ze­me­yi alıp da de­ni­zi dol­dur­du­ğu­muz tek­nik kim­se­ninak­lı­na gel­me­me­li. De­ni­zin di­bin­de çok özel mü­hen­dis­lik tek­nik­ler uy­gu­la­nı­yor, taş­lar ebat­la­rı­na göre sert­lik­le­ri­ne göre ya­pı­lan zemin etüt­le­ri­ne göre ze­mi­ne yer­leş­ti­ri­li­yor. De­ni­zin di­bin­de dal­gıç­la­rı­mız var, çok ince de­tay­lı ça­lı­şan tek­nik alet­le­ri­miz var, ge­mi­le­ri­miz var yani çok özel bir yön­tem uy­gu­la­nı­yor” dedi. “Ha­va­li­ma­nın­dan Ayder’e he­li­kop­ter­le ula­şı­la­bi­lecek” Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te ca­zi­be mer­ke­zi olan tu­rizm alan­la­rı­na ula­şı­mın daha da kolay ola­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Çeber “Ha­va­li­ma­nı­mız sa­de­ce ha­va­li­ma­nı ola­rak kal­mı­yor ül­ke­mi­zin eko­no­mi­si­nin, ti­ca­re­ti­nin, sos­yal ha­ya­tı­nı ve özel­lik­le de tu­riz­mi­ni et­ki­le­yecek. Hem Art­vin hem Rize hem de tüm Ka­ra­de­niz için büyük bir ya­tı­rım. Bizim ili­mi­zin ge­le­ce­ği­ni çayla be­ra­ber kur­gu­la­dı­ğı­mız ikin­ci ana tu­rizm. Ve ha­va­li­ma­nı bize bu an­lam­da çok büyük hiz­met edecek. İnsan­lar, yeni ya­pa­ca­ğı­mız 45 da­ki­ka­lık yolla Ayder’e çok rahat bir şe­kil­de ula­şa­cak. Hatta yeni ya­pa­ca­ğı­mız Ayder Dö­nü­şüm Pro­je­si çer­çe­ve­sin­de ya­pa­ca­ğı­mız he­li­kop­ter pis­tiy­le arzu eden­ler ha­va­li­ma­nın­dan Ayder’e he­li­kop­ter­le ula­şa­bi­lecek. Yine Ovit’e 1 sa­at­te ula­şa­cak Arap­dü­zü, Han­dü­zü­ne, Ça­ye­li Kuspa’ya, Fın­dık­lı’ya, Fır­tı­na Va­di­si­ne çok rahat ula­şa­cak. Ve bu­ra­lar tu­rizm yer­le­ri­miz ola­cak. Ha­va­li­ma­nı bize bu an­lam­da bir­çok fayda sağ­la­ya­cak” diye ko­nuş­tu.
“Ha­va­li­ma­nı Rize’ye özgü bir mi­ma­riy­le ya­pı­la­cak, ku­le­si çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak” Ku­le­sin­den ter­mi­nal bi­na­sı­na kadar tüm alan­la­rı­nın Rize’ye özgü mi­ma­ri ile ya­pı­la­ca­ğı­nı, ha­va­li­ma­nı­nın içe­ri­sin­de Çay Mü­ze­si’nin de yer ala­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Çeber “Bizim için çok önem­li bir özel­li­ği de Ri­ze­mi­zi ta­nı­ta­cak en önem­li fi­gür­ler­den bir ta­ne­si ola­cak.
Ha­va­li­ma­nı­mı­zın ku­le­si çok güzel bir çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak. Ha­va­li­ma­nı­mı­zın giriş takı çay yap­ra­ğı şek­lin­de ola­cak. Ter­mi­nal bi­na­sı dı­şa­rı­dan bak­tı­ğı­mız­da Ka­ra­de­niz mi­ma­ri­si­nin, Rize Mi­ma­ri­si­ni çok güzel şe­kil­de yan­sı­tan, ahşap, taş ka­rı­şı­mı bir gö­rün­tü ser­gi­le­yecek. Ha­va­li­ma­nı­mı­zın için­de ay­rı­ca çaya iliş­kin her şey ola­cak.
Bir çay mü­ze­si ola­cak ve çayı ta­nı­ta­cak bir çok alanı yer­leş­ke­mi­zin içe­ri­sin­de inşa ede­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Pro­je­ye yeni dolgu alan­la­rı ek­len­di” Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’na ilk söz­leş­me­nin ar­dın­dan 600 dö­nüm­lük bir dolgu alanı daha ek­len­di­ği­ni kay­de­den Vali Çeber, açık­la­ma­la­rı­nı şöyle sür­dür­dü: “Top­lam­da şu anda ilk söz­leş­me­mi­ze göre yüzde 90 aşa­ma­sın­da­yız. Son­ra­dan biz ili­mi­zin sos­yal, kül­tü­rel, ti­ca­ri ha­ya­tın­da çok önem­li ola­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz bu ha­va­li­ma­nın ya­nı­na 600 dö­nüm­lük bir ala­nın daha dolgu ola­rak ek­len­me­si­ni, daha sonra ili­mi­ze, Ka­ra­de­niz’e özel­lik­le dı­şa­rı­dan ge­len­le­re ilk göz zev­ki­ni tat­tı­ra­bi­le­ce­ği­miz alan­lar inşa etmek için bu 600 dö­nüm­lük alanı is­te­dik. O da kabul edil­di­ği için şu anda yüzde 76 se­vi­ye­sin­de­yiz.” “Pan­de­mi ha­va­li­ma­nı­nın in­şa­sı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nı er­te­le­di” Ko­ro­na virüs sal­gı­nı ne­de­niy­le ça­lı­şan sa­yı­la­rı dü­şü­rül­dü­ğü için 2020 yı­lı­nın Ekim ayın­da açıl­ma­sı plan­la­nan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın ilk uçak inme ta­ri­hi­nin bu yılın so­nu­na er­te­len­di­ği­ni ifade eden Çeber “Pan­de­mi dö­ne­mi ya­şı­yo­ruz. Her şeyi ol­du­ğu gibi bizim ha­va­li­ma­nı­mı­zı da pan­de­mi et­ki­le­di. Bizim esas ni­ye­ti­miz 2020 29 Ekim’inde ilk uça­ğın in­me­siy­di ama her şey­den önem­li­si insan sağ­lı­ğı de­di­ği­miz için ha­va­li­ma­nın­da ki iş prog­ra­mı pan­de­mi­ye göre gün­cel­len­di. En geç bu yılın sonu uçağı in­di­recek şe­kil­de prog­ra­mı­mız gün­cel­len­di. İnşal­lah yıl so­nu­nu ge­çir­me­yecek şe­kil­de Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za ver­di­ği­miz söz o dur, biz ilk uçağı in­di­re­ce­ğiz” dedi. Bu­gü­ne top­lam­da 76 mil­yon dolgu mal­ze­me­si kul­la­nıl­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Çeber “Top­lam ya­pı­la­cak dolgu 85 mil­yon ton idi, yeni ek­le­nen 600 dönüm ile bu sayı yüz mil­yon tona ulaş­tı. Bunun da 76 mil­yon tonu ger­çek­leş­ti­ril­di. Pis­tin dol­gu­su bizim için çok önem­liy­di, 3 bin met­re­lik pist orayı dol­dur­duk” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Bit­ti­ğin­de yüz akı­mız ola­cak” Vali Kemal Çeber, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın bit­ti­ğin­de bir yüz akı pro­je­si ola­ca­ğı­nı ve bu ne­den­le has­sa­si­yet­le ça­lış­ma­la­rın sür­dü­rül­dü­ğü­nü dile ge­ti­re­rek “O kadar tek­nik ça­lı­şı­yo­ruz ki, ör­ne­ğin ter­mi­nal bi­na­sı­nı yada ener­ji mer­ke­zi­mi­zi ya­pa­ca­ğız. Bu bi­na­nın top­lam ağır­lı­ğı­nın bin ton ola­ca­ğı­nı hesap edi­yo­ruz ve için­de­ki insan sir­kü­las­yo­nu ile bunun bin 200 ton ola­ca­ğı­nı hesap edi­yo­ruz. Önce bu alana bin 200 ton artı yüzde 20 ön yük­le­me ya­pı­yo­ruz. Yani mal­ze­me ta­şı­yo­ruz ve o alana bu dolgu mal­ze­me­si­ni yük­lü­yo­ruz. Yak­la­şık 2 ay bu mal­ze­me bu­ra­da ka­lı­yor ve muh­te­mel çök­me­ler milim milim he­sap­la­nı­yor. Muh­te­mel çök­me­ler hesap edil­dik­ten sonra o alan o mal­ze­me­den te­miz­le­ni­yor ve çök­me­ye en­deks­li ola­rak in­şa­atı baş­lı­yor. Bu kadar tek­nik ça­lı­şı­yor çünkü bit­ti­ği zaman yüz akı­mız bir proje ola­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

Çevre ve Şehircilik İl Müdüründen Başkan Yazıcı’ya Ziyaret

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Rize İl Mü­dü­rü Ali Ser­kan Savaş Ma­den­li Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret etti.

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Rize İl Mü­dü­rü Ali Ser­kan Savaş, bel­de­de in­ce­le­me yap­mak üzere Ma­den­li Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret etti. İl Mü­dü­rü Savaş, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Necip Ya­zı­cı ile bel­de­de­ki ça­lış­ma­lar hak­kın­da is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du. Belde de yü­rü­tü­len ve hibe ola­rak çevre ve şe­hir­ci­lik ba­kan­lı­ğın­dan gön­de­ri­len hibe araç­lar için te­şek­kür­le­ri­ni ile­ten Baş­kan Ya­zı­cı, des­tek­le­ri­nin her daim devam et­me­si­ni İl mü­dü­rü Savaş’tan talep etti.

Haber Merkezi

Çayeli Belediyesi, Ankara’nın Keçiören Belediyesi ile kardeş oldu

Ça­ye­li Be­le­di­ye­si geç­ti­ği­miz gün­ler­de An­ka­ra’nın Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si ile ma­sa­ya otu­rup kar­deş be­le­di­ye pro­to­ko­lü­nü im­za­la­dı­lar.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi yap­mış ol­du­ğu gö­rüş­me­ler ve gi­ri­şim­ler ne­ti­ce­sin­de Ke­çi­ören Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tur­gut Al­tı­nok ile kar­deş be­le­di­ye olma ko­nu­sun­da an­laş­ma­ya var­dı­lar. Ya­pı­lan bu an­laş­ma son­ra­sı pro­to­kol ha­zır­la­na­rak im­za­lan­dı. İmza son­ra­sı Ça­ye­li Be­le­di­ye­si bu pay­la­şım ile kar­deş be­le­di­ye ol­duk­la­rı­nı du­yur­du.
“KEÇİÖREN BELEDİYESİ İLE PRO­TO­KO­LÜ İMZA­LA­DIK. ARTIK KEÇİÖREN’de KAR­DEŞ BELEDİYEMİZ
Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si ile ya­pı­lan kar­şı­lık­lı gö­rüş­me­ler ve alı­nan ka­rar­lar ne­ti­ce­sin­de Ça­ye­li Be­le­di­ye­si, Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si ile “Kar­deş Be­le­di­ye” pro­to­ko­lü­nü im­za­la­dı. Bu imza ile Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si­nin ar­dın­dan Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si ikin­ci kar­deş be­le­di­ye­miz oldu. Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si Baş­kan­lık ma­ka­mın­da ger­çek­le­şen imza tö­re­nin­de Ke­çi­ören Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Tur­gut AL­TI­NOK ve Baş­ka­nı­mız Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ kar­şı­lık­lı ola­rak Kar­deş Be­le­di­ye pro­to­ko­lü­nü im­za­la­dı­lar. Ger­çek­le­şen imza tö­re­nin­de İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Hakan KA­RA­GÖZ, An­ka­ra Ça­ye­li­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı­mız Sayın Celal ARICI, MHP Ke­çi­ören Be­le­di­ye­si mec­lis üyesi sayın Halil AL­TUN­KAY­MAK, Al­tın­dağ Be­le­di­ye­si mec­lis üyesi Sayın Fatih ÇO­MOĞ­LU ve İş adamı Sayın Hik­met ÖZ­TÜRK Baş­ka­nı­mız Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ’ye eşlik etti. Baş­ka­nı­mız imza tö­re­ni­nin ar­dın­dan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Tur­gut AL­TI­NOK’a ta­le­bi­mi­zi kabul et­tik­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti. İmza­la­nan pro­to­ko­lün ar­dın­dan makam oda­sın­da Baş­kan­lar ve be­ra­be­rin­de­ki mi­sa­fir­ler ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di­ler.
ÇAYELİ İÇİN VAR GÜ­CÜ­MÜZ­LE DUR­MA­DAN YO­RUL­MA­DAN ÇA­LIŞ­MA­YA ÜRET­ME­YE DEVAM EDE­CEĞİZ”

Haber Merkezi

Rize’de 1 ayda 502 kişi yakalandı: 53’ü tutuklandı

Rize Em­ni­ye­ti Ocak ayı için­de 502 şüp­he­li­yi ya­ka­lar­ken 53 kişi tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne ko­nul­du.

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­da 01-31 Ocak 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da il ge­ne­lin­de TEM, Asa­yiş, Ka­çak­çı­lık ve Nar­ko­tik olay­la­rı­na ka­rı­şan 421 kişi ve hak­la­rın­da ya­ka­la­ma emri bu­lu­nan 81 kişi olmak üzere top­lam 502 kişi ya­ka­la­nır­ken, bun­lar­dan 53’ü tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
Söz ko­nu­su bir aylık dö­nem­de mey­da­na gelen olay­lar­da 20 Adet Ruh­sat­sız Ta­ban­ca, 22 Adet Ta­ban­ca Şar­jö­rü, 155 Adet Ta­ban­ca Fi­şe­ği, 7 Adet Ku­ru­sı­kı Ta­ban­ca, 359 Adet Silah Ak­sa­mı, 38 Adet Çek, Senet, 1 Adet Araç Ruh­sa­tı, 2 Adet Araç Pla­ka­sı, 7 Adet Bıçak, 81 Gram Toz-Ku­bar Esrar, 40 Gram Skunk Mad­de­si, 167,3 Gram Me­tam­fe­ta­min, 3 Adet Exc­tasy Hap, 30 Gram Bor­zai ve 18 Şişe Kaçak İçki ele ge­çi­ril­di.
Haber Merkezi

13,6 MİLYON VATANDAŞ SİYASİ PARTİ ÜYESİ

19 YIL­DIR İKTİDARDA OLAN AK PARTİ’NİN TOP­LAM 10.592.023 ÜYESİ VAR MU­HA­LE­FET PARTİLERİNİN İSE 2.915.761 ÜYESİ VAR.

Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı par­ti­le­rin üye sa­yı­la­rı­nı 1 Ekim iti­ba­rıy­la gün­cel­le­di. Buna göre son 2.5 ayda 296 bin 336 yeni ka­yıt­la AK Parti’nin üye sa­yı­sı 10 mil­yon 592 bin 23’e ulaş­tı.

İtti­fak or­ta­ğı MHP de yak­la­şık 12 bin ar­tış­la üye sa­yı­sı­nı 495 bin 644’e yük­selt­ti. İYİ Parti ve HDP’nin de bir mik­tar üye al­dı­ğı bu dö­nem­de, üyesi aza­lan tek parti CHP oldu. 2020’nin ilk dokuz ayın­da 18 yeni parti ku­ru­lur­ken, Tür­ki­ye’de fa­ali­yet­te­ki parti sa­yı­sı da 95’e ulaş­tı.
Söz ko­nu­su 95 par­ti­nin 21’inin hiç üyesi bu­lun­ma-dı­ğı tes­pit edi­lir­ken, 26 parti ise 100’den daha az üyeye sahip. Tür­ki­ye’de 13 mil­yon 648 bin 432 kişi, fa­ali­yet gös­te­ren her­han­gi bir si­ya­si par­ti­nin üye lis­te­sin­de yer aldı.
Geçen yıl ara­lık ayın­da ku­ru­lan Ge­lecek Par­ti­si 14 bin 209; geç­ti­ği­miz mart ayın­da ku­ru­lan DEVA Par­ti­si’nin ise 5 bin 157 üye kay­det­ti­ği be­lir­len­di.
Yar­gı­tay’ın ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye’nin en ka­la­ba­lık teş­ki­la­tı­na sahip 12 par­ti­si sı­ray­la şöyle:
En çok üyesi olan 12 parti
AK Parti: 10 mil­yon 592 bin 23
CHP: 1 mil­yon 254 bin 652
MHP: 495 bin 644
De­mok­rat Parti: 437 bin 214
İYİ Parti: 306 bin 809
Sa­adet Par­ti­si: 217 bin 441
Y. Refah Par­ti­si: 80 bin 239
HDP: 39 bin 816
Genç Parti: 37 bin 270
DSP: 33 bin 388
BBP: 27 bin 330
Vatan Par­ti­si: 19 bin 356
Haber: Faik BA­KOĞ­LU

Hamsi Tezgahtaki Yerini Aldı

Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ham­si­nin ye­ter­li bo­yut­la­ra ulaş­ma­dı­ğı için Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de hamsi av­lan­ma ya­sa­ğı­nın kalk­ma­sı­nın ar­dın­dan av­la­nan ilk ham­si­ler tez­gah­ta­ki ye­ri­ni aldı. Boyu ve yağı ile tez­gah­ta­ki ye­ri­ni alan ham­si­nin ki­lo­su ise 30 li­ra­dan sa­tı­lı­yor.

Hamsi av­lan­ma ya­sa­ğı­nın kalk­ma­sı­nın ar­dın­dan gece sa­at­le­rin­de tek­ne­ler hamsi avına çıktı.
Sa­ba­hın ilk ışık­la­rı ile bir­lik­te li­man­la­ra ton­lar­ca hamsi ile dönen tek­ne­ler­den alı­nan ham­si­ler tez­gah­ta­ki ye­ri­ni al­ma­ya baş­la­dı.

Ham­si­le­ri tez­gah­lar­da gören va­tan­daş­lar kı­sıt­la­ma sa­at­le­rin­de mar­ket alış­ve­ri­şi son­ra­sın­da so­lu­ğu ba­lık­çı­lar­da aldı.
Düzce’de Ka­ra­de­niz’den ilk çıkan ham­si­yi tez­ga­hı­na yer­leş­ti­ren ba­lık­çı Tun­cay Kılıç, va­tan­daş­la­rın yasak son­ra­sın­da ham­si­ye ta­le­bi­nin art­tı­ğı­nı diğer ba­lık­la­rın yüzde 20’nin üze­ri­ne çık­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Ba­lık­çı Kılıç, “Bek­le­di­ği­miz gün bugün olsa gerek. Hamsi tez­gah­ta­ki ye­ri­ni aldı.
İnşal­lah biraz daha bol­la­şır. Zaten kısa bir zaman kaldı av­lan­ma ya­sak­la­rı­nın baş­la­ma­sı­na.
Hep be­ra­ber in­san­lar da bek­li­yor­du biz de bek­li­yor­duk. İnşal­lah ham­si­ler iyi olur bu sa­at­ten sonra. Fi­yat­la­rı­mız şu anda 20 lira ile 30 lira ara­sın­da de­ği­şi­yor. Ama hamsi av­lan­ma­ya daha yeni baş­la­dı­ğı­mız için iler­le­yen gün­ler­de fi­yat­lar­da aşa­ğı­ya düşme baş­la­ya­cak­tır. Çok da aşa­ğı­ya dü­şe­ce­ği­ni dü­şün­mü­yo­rum ama in­şal­lah 10-15 lira ara­sın­da olur. Ya­sa­ğın ham­si­ye iyi gelip gel­me­di­ği­ni şimdi karar ve­re­me­yiz. İler­le­yen gün­ler­de bu net ola­rak belli ola­cak. Şu anda boyu, yağı gayet iyi du­rum­da” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Ham­si­siz tez­gah olmaz”
Ya­sa­ğın kalk­ma­sı­nın ar­dın­dan va­tan­daş­la­rın ham­si­yi bek­le­di­ği­ni be­lir­ten Kılıç, “Kar suyu ham­si­nin ku­la­ğı­na daha önce kaç­mış­tı. Deniz so­ğu­du­ğu zaman ham­si­nin ku­la­ğı­na kar suyu kaç­mış kadar olu­yor. İnşal­lah daha iyi olur. Her­kes ham­si­yi bek­li­yor­du. Ham­si­siz tez­gah olmaz. Diğer ba­lık­la­ra talep yüzde 20’nin üze­ri­ne çık­mı­yor. Her­ke­sin is­te­di­ği hamsi olu­yor. Bölge iti­ba­ri ile hamsi ol­maz­sa olmaz du­rum­da. İnsan­lar diğer ba­lık­la­rı al­ter­na­tif ola­rak gö­rü­yor.
Her­ke­sin is­te­di­ği ilk önce hamsi” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ba­lık­çı Erdal Gök­sel de ba­lık­çı tek­ne­le­ri­ni me­rak­la bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek “Bu sezon hamsi is­te­di­ği­miz gibi git­mi­yor. Ya­sak­lar oldu in­şal­lah bunun fay­da­sı­nı gö­re­ce­ğiz. Ka­yık­lar çık­ma­ya baş­la­dı ba­ka­lım ne ola­cak bek­li­yo­ruz. Fiyat balık ol­ma­dı­ğı zaman oto­ma­tik­man ar­tı­yor. Biraz bol­la­şın­ca fiyat dü­şü­yor. Ama bu sene iyi hamsi 20-25 li­ra­dan aşa­ğı­ya düş­mez. Şu an iri Ka­ra­de­niz ham­si­si 30 lira. Bol­la­şır ka­yık­lar ba­lık­la dö­ner­se fi­ya­tı düşer” dedi.
Haber Merkezi

Türkiye’den 60 Ülkeye Çay İhraç Edilerek 1 Milyon 643 Bin 128 Dolar Gelir Sağlandı

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­rin­den ya­pı­lan der­le­me­ye göre, ül­ke­den ocak ayın­da 60 ül­ke­ye 392 ton çay ih­ra­ca­tı ger­çek­leş­ti­ril­di. Söz ko­nu­su ih­ra­cat­tan da 1 mil­yon 643 bin 128 dolar ka­zanç sağ­lan­dı.

Bel­çi­ka, Al­man­ya ve İsrail en fazla çay dış sa­tı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler oldu. Tür­ki­ye’den yılın ilk ayın­da Bel­çi­ka’ya 809 bin 688 do­lar­lık, Al­man­ya’ya 125 bin 440 do­lar­lık ve İsrail’e de 102 bin 293 do­lar­lık çay sa­tıl­dı.
Geçen yılın aynı dö­ne­min­de ih­ra­cat ya­pıl­ma­yan İsrail, İsveç, Lüb­nan, Ro­man­ya, Ugan­da, Da­ni­mar­ka, Ku­veyt, Ce­za­yir, Ja­pon­ya, Kır­gı­zis­tan, Gabon, Mo­ğo­lis­tan, Yeni Ze­len­da, Li­ber­ya, Bah­reyn, Fas, Ma­lez­ya, Gana, İspan­ya ve Mali’ye de bu dönem çay gön­de­ril­di.

  • “İhra­cat po­tan­si­ye­li­mi­zin daha da ar­ta­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz”
    DKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ahmet Hamdi Gür­do­ğan, Türk çayı ih­ra­ca­tın­da 2020’nin güzel ra­kam­lar­la ka­pa­tıl­dı­ğı­nı ve 2021 yılı ih­ra­ca­tı­nın da daha üst ra­kam­la­ra ula­şa­ca­ğın­dan ümit­li ol­duk­la­rı­nı, bu kap­sam­da da yeni yıla çay ih­ra­ca­tı­nın 1,6 mil­yon do­la­rı aşkın ge­lir­le baş­la­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Her yıl çay ih­ra­ca­tı­mı­zın art­ma­sı ya­nın­da ülke çe­şit

­li­li­ği­nin de art­ma­sıy­la önü­müz­de­ki dö­nem­de ih­ra­cat po­tan­si­ye­li­mi­zin daha da ar­ta­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.” dedi.
Gür­do­ğan, çayın daha çok Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki Türk va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan ter­cih edil­me­sin­den do­la­yı ih­ra­ca­tı­nın da Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne yo­ğun­laş­tı­ğı­nı işa­ret ede­rek, Bel­çi­ka’ya ihraç edi­len çayın, bu­ra­da lo­jis­tik ola­rak de­po­la­na­rak tüm Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne da­ğı­tıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.
İklim de­ği­şik­li­ği hak­kın­

da da de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan Gür­do­ğan, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı:
“Bu yıl ül­ke­miz­de devam eden ku­rak­lık ve yağış mik­ta­rı­nın az ol­ma­sı tüm tarım ürün­le­rin­de ol­du­ğu gibi çay ha­sa­dı­nı da olum­suz et­ki­le­me riski bu­lu­nu­yor. Bu kap­sam­da da kü­re­sel ısın­ma ve iklim de­ği­şik­lik­le­ri­nin yol aça­ca­ğı risk­le­re yö­ne­lik şim­di­den önlem ni­te­li­ğin­de po­li­ti­ka­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı ge­re­ki­yor.”
Haber Merkezi