Rize Va­li­si Kemal Çeber, kamu kurum mü­dür­le­riy­le ger­çek­leş­tir­di­ği top­lan­tı­da pan­de­mi sü­re­cin­de başta İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü olmak üzere kol­luk kuv­vet­le­ri ve diğer ku­rum­la­rın yoğun bir mesai yap­tı­ğı­nı ve buna pa­ra­lel ola­rak vaka sa­yı­la­rı­nın düş­tü­ğü­nü söy­le­di.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın mü­dür­le­ri ile bir top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di. Top­lan­tı­da, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (ko­vid-19) sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­de başta İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü olmak üzere kol­luk kuv­vet­le­ri ve diğer ku­rum­la­rın yoğun bir mesai yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Vali Çeber, en ufak bir dik­kat­siz­lik­te vaka sa­yı­la­rın hızlı bir yük­se­liş eği­li­min­de ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
Vali Kemal Çeber, kent­te­ki kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da­ki ko­or­di­nas­yon ve et­ki­le­şi­mi ar­tır­mak amacı ile pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uygun bir şe­kil­de Rize İl Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da kurum ve ku­ru­luş amir­le­ri ile top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di.
Top­lan­tı­nın ilk bö­lü­mün­de il ge­ne­lin­de yeni ata­ma­sı ya­pı­lan mü­dür­ler ken­di­le­ri­ni ta­nı­tır­ken, top­lan­tı­nın de­va­mın­da Vali Çeber, top­lan­tı­nın ya­pıl­ma amacı ve be­lir­le­nen gün­dem mad­de­le­ri hak­kın­da bilgi verdi.
Ko­vid-19 pan­de­mi­si­nin devam et­ti­ği­ni ifade eden Vali Çeber; “Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki va­ka­lar­la doğru oran­tı­lı ola­rak ili­miz­de­ki vaka sa­yı­la­rı da artıp azal­mak­ta. Pan­de­mi sü­re­ci içe­ri­sin­de başta İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz olmak üzere kol­luk kuv­vet­le­ri­miz ve diğer ku­rum­la­rı­mız yoğun bir mesai yap­mak­ta­lar. Ya­pı­lan tüm bu ça­lış­ma­la­rın so­nu­cun­da vaka sa­yı­la­rın­da ge­ri­le­me olsa da en ufak bir dik­kat­siz­lik­te vaka sa­yı­la­rın hızlı bir yük­se­liş eği­li­mi ol­du­ğu­nu gör­mek­te­yiz. Bu ve­si­le ile alı­nan ted­bir­le­re has­sa­si­yet­le uy­ma­mız ciddi önem arz et­mek­te­dir. “ dedi.
Esnek Ça­lış­ma Sis­te­min­de Va­tan­daş­la­rı­mız Mağ­dur Edil­me­yecek
Esnek ça­lış­ma sis­te­mi uy­gu­la­nır­ken ku­rum­la­rın iş­le­yi­şin­de her­han­gi bir ak­sak­lık ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Vali Çeber; “Pan­de­mi sü­re­cin­de vaka sa­yı­la­rı­nı azalt­ma adına esnek ça­lış­ma sis­te­mi­ne ge­çil­di. Esnek ça­lış­ma sis­te­mi­ni uy­gu­lar­ken, ku­rum­la­rı­mız­da per­so­nel yo­ğun­lu­ğun­dan olu­şa­bi­lecek risk­le­ri azalt­ma­yı he­def­le­dik. Bu ve­si­le ile mesai sa­at­le­ri içe­ri­sin­de ku­rum­da ol­ma­yan per­so­nel­le­ri­miz ev­le­rin­de ol­ma­sı ve so­kak­lar­da olu­şa­cak yo­ğun­lu­ğun da azal­tıl­ma­sı büyük önem ta­şı­mak­ta­dır.
Bun­la­rın yanı sıra iş ve iş­lem­le­rin ak­sa­tıl­ma­ma­sı ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın mağ­dur edi­le­me­me­si adına be­lir­le­nen mesai sa­at­le­ri­ne tüm per­so­ne­li­miz has­sa­si­yet­le uy­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi