İLÇEMİZDE MANTAR ÜRETİMİ

İlçe­miz Sırt Kö­yün­de genç gi­ri­şim­ci Mu­ham­met Altay ta­ra­fın­dan man­tar üre­ti­mi­ne kısa süre önce baş­lan­dı.

Daha ön­ce­le­ri Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na (MEB)bağlı ola­rak Sırt Kö­yün­de il­köğ­re­tim ve orta öğ­re­nim ola­rak kul­la­nı­lan, uzun yıl­lar önce ta­şı­ma­lı eği­ti­me ge­çil­me­siy­le atıl du­ru­ma düşen 4 katlı bi­na­da şuan man­tar üre­ti­mi ya­pıl­mak­ta.
Genç gi­ri­şim­ci ta­ra­fın­dan Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­den ki­ra­la­nan bi­na­da man­tar üre­ti­mi­ne baş­la­yan Mu­ham­met Altay, çok yoğun uğraş ve araş­tır­ma­lar­dan sonra man­tar ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ne baş­la­dı­ğı­nı, şuan iti­ba­riy­le si­pa­riş­le­re cevap ve­re­mez hale gel­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Altay, man­tar üre­ti­mi ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin zor ve me­şak­kat­li bir iş ol­du­ğu­nu, or­ta­mın ve şart­la­rın man­tar üre­ti­mi­ne uygun ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Özel­lik­le man­ta­rın ol­maz­sa ol­ma­zı ru­tu­bet­li ortam ve hava sı­cak­lı­ğı­nın is­te­nen se­vi­ye­de ol­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Man­ta­rın yak­la­şık ola­rak 35 gün gibi bir sü­re­de ye­tiş­ti­ği­ni, kısa bir süre için­de taze tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, şuan iti­ba­riy­le 300-350 kg man­tar üre­ti­mi yap­tık­la­rı­nı, yoğun ta­le­bi kar­şı­la­ya­ma­mak­tan ya­kı­nan Altay, yük­sek olan ma­li­yet yü­kü­nün as­ga­ri­ye çe­kil­me­si için şuan ki üre­tim ala­nı­na ek ola­rak yeni üre­tim alan­la­rı oluş­tur­mak gay­re­ti için­de bu­lun­duk­la­rı­nı, kısa süre zar­fın­da mev­cut ka­pa­si­te­le­ri­nin en az iki üç ka­tı­na çık­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni, bu sa­ye­de bir neb­ze­de olsa ma­li­yet yü­kü­nün aşa­ğı­ya çe­kil­me­si­nin sağ­la­na­ca­ğı gibi, bir neb­ze­de olsa hal­kın ta­le­bi­ne de cevap ve­re­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Altay, Besin de­ğe­ri ba­kı­mın­dan zen­gin bir gıda ürünü olan man­ta­rın, va­tan­da­şın ke­se­si­ne de uy­gun­lu­ğu­na dik­ka­ti çekti.
Bizde kö­yü­mü­zün de­ğe­ri genç gi­ri­şim­ci ar­ka­da­şı­mı­zın yo­lu­nun bah­tı­nın açık ol­ma­sı di­lek­le­ri­miz­le, ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.
Ha­ber-Fo­to: Halil İbra­him SAKLI