İlçemizde Elektrik Kesintisi Uygulanacak

ÇORUH EDAŞ, İlçemizin bazı böl­ge­le­rin­de 6 Şubat Cu­mar­te­si günü prog­ram­lı elekt­rik ke­sin­ti­si uy­gu­la­na­ca­ğı­nı bil­dir­di.

ÇORUH Elekt­rik Da­ğı­tım A.Ş. (ÇORUH EDAŞ), İlçemizde yük­le­ni­ci ta­ra­fın­dan Ka­ra­ağaç DM ta­di­lat iş­le­ri­nin ta­mam­la­na­rak dev­re­ye alın­ma­sı­nın ya­pı­la­cak ol­ma­sı ne­de­niy­le iş gü­ven­li­ği ku­ral­la­rı ge­re­ği prog­ram­lı elekt­rik ke­sin­ti­si­nin talep edil­di­ği­ni bil­di­re­rek, bu kap­sam­da; 6 Şubat 2021 ta­ri­hin­de Saat 09:00 – 14:00 ara­sın­da elekt­rik ke­sin­ti­si uy­gu­la­na­cak yer­le­ri şöyle açık­la­dı: “Bü­yük­köy Bel­de­si Ma­hal­le­ler ve De­re­cik, Or­ta­köy, Ye­ni­hi­sar, De­mir­hi­sar, Ye­ni­te­pe, Ha­rem­te­pe, Gür­gen­li, Şi­rin­köy, Mu­sa­da­ğı, Ge­mi­ci­ler, Be­şik­çi­ler, Ka­ra­ağaç, Ar­mut­lu, Ye­şil­köy, Çeş­me­li, Yıl­dı­ze­li, Gü­zel­te­pe ve Be­yaz­su Köy­le­ri”
Haber Merkezi