Trab­zon’un Ak­ça­abat il­çe­sin­de bir­bi­ri­ne yakın te­pe­ler­de ku­ru­lan radar üs­le­ri ile Doğu Ka­ra­de­niz’in hava tra­fi­ği di­ji­tal or­tam­da sağ­la­nır­ken, hava du­ru­mun­da­ki de­ği­şik­lik ise ön­ce­den tes­pit edi­li­yor.

Trab­zon’un Ak­ça­abat il­çe­si­ne bağlı Mer­sin ma­hal­le­sin­de hakim bir te­pe­ye ku­ru­lan radar is­tas­yo­nuy­la Trab­zon Ha­va­li­ma­nı 1957 yı­lın­dan bu yana kul­lan­dı­ğı ma­nu­el sis­tem­den di­ji­tal sis­te­me geçti.

Bu sis­tem ile Trab­zon Ha­va­li­ma­nı’nın so­rum­lu­luk sa­ha­sın­da­ki uçuş­lar, radar mer­ke­zi ile di­ji­tal or­tam­da çok daha hızlı ve gü­ven­li şe­kil­de yön­len­di­ri­li­yor.
İzmir, İstan­bul, An­ka­ra, An­tal­ya, Da­la­man ve Bod­rum’daki mer­kez­le­rin ar­dın­dan 7. radar mer­ke­zi 2013 yı­lın­da Trab­zon’da dev­re­ye gi­rer­ken, he­li­kop­ter pis­ti­nin de yer al­dı­ğı radar is­tas­yo­nu, ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra göre inşa edil­di.
Yak­la­şık 200 mil ya­rı­ça­pın­da­ki bütün uçak­la­rı görme ye­te­ne­ği­ne sahip 2013 yı­lı­na kadar Trab­zon Ha­va­li­ma­nı’nda ma­nu­el yön­tem­ler­le hiz­met ve­ri­lir­ken, kont­ro­lör­ler pi­lot­la­ra po­zis­yon­la­rı­nı so­ra­rak, on­la­rın bil­dir­di­ği po­zis­yon­la­ra ve kendi görüş ala­nın­da­ki uçak­la­rın po­zis­yon­la­rı­na göre uçak­la­rı yö­ne­ti­yor­du.
Al­çal­ma, tır­man­ma ta­li­mat­la­rı ise uçak­la­rın kap­tan­la­rı ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­le­re ve ta­li­mat­la­ra göre ya­pı­lı­yor­du.
Uçak­la­rın yak­laş­ma­sı, in­di­ri­lip kal­dı­rıl­ma­sı bu şe­kil­de sağ­la­nır­ken, uçak­lar 2013 yı­lın­da iti­ba­ren yeni ku­ru­lan radar sis­te­mi sa­ye­sin­de Trab­zon’da daha gü­ven­li iniş kal­kış ya­pa­bi­li­yor.
Mer­sin ma­hal­le­sin­de­ki te­pe­ye ku­ru­lan radar is­tas­yo­nu, yak­laş­ma sis­te­mi­nin bir par­ça­sı olu­yor.
Bu radar, Trab­zon Ha­va­li­ma­nı’na gelen, Trab­zon’dan kal­kan ve hava sa­ha­sı­nı kul­la­nan uçak­lar­la il­gi­li al­dı­ğı gö­rün­tü­le­ri Trab­zon Ha­va­li­ma­nı­na ak­ta­rı­yor. Trab­zon Ha­va­li­ma­nı da ek­ran­dan uça­ğın ko­nu­mu­nu takip edip uçağı yön­len­di­ri­yor.
Ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra göre inşa edi­len radar sis­te­mi, yak­la­şık 200 mil ya­rı­ça­pın­da­ki bütün uçak­la­rı görme ye­te­ne­ği­ne sahip. Radar üs­sün­de 200 ki­lo­met­re­lik alan­da me­te­oro­lo­jik ve­ri­ler takip edi­li­yor Trab­zon’un Ak­ça­abat il­çe­si­ne bağlı Mer­sin ma­hal­le­si te­pe­sin­de ku­ru­lan Radar Üssü de 2012 yı­lı­nın son ay­la­rın­dan dev­re­ye girdi.
571 ra­kım­lı Mer­sin Te­pe­si’nde yak­la­şık 6 mil­yon TL’ye mal olan radar üssü ile Or­du-Sarp ara­sı­nı kap­sa­ya­cak 200 ki­lo­met­re­lik alan­da me­te­oro­lo­jik ve­ri­ler takip edi­li­yor. Böl­ge­de özel­lik­le ani ya­şa­nan sel bas­kın­la­rı, şid­det­li ya­ğış­lar lokal ola­rak 2 saat ön­ce­sin­den tah­min edi­lip yet­ki­li­ler uya­rı­lı­yor. Radar üssü lokal ya­ğış­lar­da, nokta tes­pi­tin­de önem­li ve­ri­ler ve­rir­ken, radar üssü İzmir ve Sam­sun’dan sonra Tür­ki­ye’de fa­ali­yet gös­te­ren 3. büyük radar üssü ola­rak hiz­met ver­me­ye baş­la­mış­tı. Or­du-Sarp ara­sın­da­ki sa­hil­de­ki 200 ki­lo­met­re­lik alan­da kap­sa­ma ala­nı­na giren hava küt­le­le­ri­nin iz­le­ne­bi­le­ce­ği sis­tem ile böl­ge­de ani sel­le­re karşı en az 2 saat ön­ce­den bilgi elde edi­le­bi­li­yor. Bu­lu­tun yönü, gü­zer­ga­hı ve ne kadar yağış bı­ra­ka­ca­ğı artık lokal ola­rak tes­pit edi­lir­ken, özel­lik­le Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si için eko­no­mik ve can ka­yıp­la­rı­na yol açan sel fe­la­ket­le­ri en az 2 saat ön­ce­sin­den öğ­re­ni­le­rek ge­rek­li uya­rı­la­rın ya­pıl­ma­sı müm­kün olu­yor.
Haber Merkezi