Monthly Archives: Şubat 2021

GÜZEL AHLAKLI GENÇ

Müslüman Genç ahlâkî ve manevi değerleri ön plana almalıdır. Sevgi, saygı, şefkat, merhamet, adalet, vefa, iyilikseverlik gibi manevi değerleri ön plana almalıdır. Gönül kazanma ve yürek fethetme görevini tatlı dille ve en güzel metotla yerine getirmelidir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur: “Cömert ve güzelAhlaklı bir genç; ibadet eden cimriden, kötü ahlâklı bir yaşlıdan Allah’a daha sevimlidir.” Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v.) de şöyle buyurur: “Sizin hayırlınız
ahlâkça en güzel olanınızdır”260, “İnsanlara, güzel ahlâkla muamele et.

Din güzel ahlâkı çok önemser. Dinimiz her zaman güzel ahlaklı olmamızı ister. Çünkü güzel ahlâk, mutlu olmayı sağlar. O yüzden ahlâkî ilkeleri gençlerimizin hayatına aktarmamız çok önemlidir. Ahlâksızlık bir insan için en büyük yıkımdır. Bu yıkım hem maddî alanda, hem bedenî alanda, hem demanevi alanda gerçekleşmektedir. “Muhakkak ki Allah adâleti, ihsanı (güzel davranışı) ve (muhtaç olan) akrabaya yardım etmeyi emreder; haksızlıktan, fenalıktan, zulüm ve azgınlıktan men eder; iyice anlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir.”

Ayette, her türlü güzel davranış (ihlas, doğruluk, sabır, şükür, tövbe, takva, adalet, kanaat ve cömertlik gibi iyi davranışlar) emrediliyor. Her türlü kötü davranışlar (içki, kumar, zina, haksızlık, ahlâksızlık, hırsızlık, kıskançlık, cimrilik, israf, gıybet, dedikodu, iftira ve yalan vb.) yasaklanıyor.

Dinimiz, güzel ahlâk sahibi olup kötü huylardan kaçınmamızı istiyor. Din iman ve güzel ahlâktır.

Çünkü insan ancak sağlam bir inanç ve güzel bir ahlâk sayesinde mutlu olabilir. İslâm dini en güzel ahlaki prensipleri ortaya koyan bir dindir. Nitekim Kur’an’ın emrettiği ve Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v.) tarafından bizlere miras bırakılan başlıca güzel ahlaki ilkeler şunlardır:

Doğruluk, sözünde durmak, temizlik, cömertlik, sabır, tevazu, iffet ve hayâ, tevekkül, kanaat etmek, şükür, çalışma, şefkat, cesaret, nezaket, vefa, hoşgörülü olmak, güler yüzlü, güzel sözlü olmak, sadelik. Güzel ahlâkın yanında bir de kötü huy ve davranışlar vardır.

Bunlar: Yalan, iftira, gıybet, kötü zan, alay etme, ikiyüzlülük, sözünde durmama, gösteriş, haset, kin, düşmanlık, öfke, kibir, cimrilik, nemelazımcılık vb. Güzel huy ve davranışları gençlerimizin hayatlarına aktarmada elimizden gelen gayreti göstermeli; onların çirkin davranışlara düşmelerine de engel olmalıyız.

Nitekim Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır.

“Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye
veremez.
Kaynak: (Süleyman Gülek-Gençlerin dünyası)

Rize Valisi Kemal Çeber: En Ufak Bir Dikkatsizlikte Vaka Sayıları Hızla Yükseliş Eğiliminde

Rize Va­li­si Kemal Çeber, kamu kurum mü­dür­le­riy­le ger­çek­leş­tir­di­ği top­lan­tı­da pan­de­mi sü­re­cin­de başta İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü olmak üzere kol­luk kuv­vet­le­ri ve diğer ku­rum­la­rın yoğun bir mesai yap­tı­ğı­nı ve buna pa­ra­lel ola­rak vaka sa­yı­la­rı­nın düş­tü­ğü­nü söy­le­di.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın mü­dür­le­ri ile bir top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di. Top­lan­tı­da, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (ko­vid-19) sal­gı­nı ile mü­ca­de­le­de başta İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü olmak üzere kol­luk kuv­vet­le­ri ve diğer ku­rum­la­rın yoğun bir mesai yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Vali Çeber, en ufak bir dik­kat­siz­lik­te vaka sa­yı­la­rın hızlı bir yük­se­liş eği­li­min­de ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
Vali Kemal Çeber, kent­te­ki kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da­ki ko­or­di­nas­yon ve et­ki­le­şi­mi ar­tır­mak amacı ile pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uygun bir şe­kil­de Rize İl Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da kurum ve ku­ru­luş amir­le­ri ile top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di.
Top­lan­tı­nın ilk bö­lü­mün­de il ge­ne­lin­de yeni ata­ma­sı ya­pı­lan mü­dür­ler ken­di­le­ri­ni ta­nı­tır­ken, top­lan­tı­nın de­va­mın­da Vali Çeber, top­lan­tı­nın ya­pıl­ma amacı ve be­lir­le­nen gün­dem mad­de­le­ri hak­kın­da bilgi verdi.
Ko­vid-19 pan­de­mi­si­nin devam et­ti­ği­ni ifade eden Vali Çeber; “Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki va­ka­lar­la doğru oran­tı­lı ola­rak ili­miz­de­ki vaka sa­yı­la­rı da artıp azal­mak­ta. Pan­de­mi sü­re­ci içe­ri­sin­de başta İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz olmak üzere kol­luk kuv­vet­le­ri­miz ve diğer ku­rum­la­rı­mız yoğun bir mesai yap­mak­ta­lar. Ya­pı­lan tüm bu ça­lış­ma­la­rın so­nu­cun­da vaka sa­yı­la­rın­da ge­ri­le­me olsa da en ufak bir dik­kat­siz­lik­te vaka sa­yı­la­rın hızlı bir yük­se­liş eği­li­mi ol­du­ğu­nu gör­mek­te­yiz. Bu ve­si­le ile alı­nan ted­bir­le­re has­sa­si­yet­le uy­ma­mız ciddi önem arz et­mek­te­dir. “ dedi.
Esnek Ça­lış­ma Sis­te­min­de Va­tan­daş­la­rı­mız Mağ­dur Edil­me­yecek
Esnek ça­lış­ma sis­te­mi uy­gu­la­nır­ken ku­rum­la­rın iş­le­yi­şin­de her­han­gi bir ak­sak­lık ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Vali Çeber; “Pan­de­mi sü­re­cin­de vaka sa­yı­la­rı­nı azalt­ma adına esnek ça­lış­ma sis­te­mi­ne ge­çil­di. Esnek ça­lış­ma sis­te­mi­ni uy­gu­lar­ken, ku­rum­la­rı­mız­da per­so­nel yo­ğun­lu­ğun­dan olu­şa­bi­lecek risk­le­ri azalt­ma­yı he­def­le­dik. Bu ve­si­le ile mesai sa­at­le­ri içe­ri­sin­de ku­rum­da ol­ma­yan per­so­nel­le­ri­miz ev­le­rin­de ol­ma­sı ve so­kak­lar­da olu­şa­cak yo­ğun­lu­ğun da azal­tıl­ma­sı büyük önem ta­şı­mak­ta­dır.
Bun­la­rın yanı sıra iş ve iş­lem­le­rin ak­sa­tıl­ma­ma­sı ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın mağ­dur edi­le­me­me­si adına be­lir­le­nen mesai sa­at­le­ri­ne tüm per­so­ne­li­miz has­sa­si­yet­le uy­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

İLÇEMİZDE MANTAR ÜRETİMİ

İlçe­miz Sırt Kö­yün­de genç gi­ri­şim­ci Mu­ham­met Altay ta­ra­fın­dan man­tar üre­ti­mi­ne kısa süre önce baş­lan­dı.

Daha ön­ce­le­ri Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na (MEB)bağlı ola­rak Sırt Kö­yün­de il­köğ­re­tim ve orta öğ­re­nim ola­rak kul­la­nı­lan, uzun yıl­lar önce ta­şı­ma­lı eği­ti­me ge­çil­me­siy­le atıl du­ru­ma düşen 4 katlı bi­na­da şuan man­tar üre­ti­mi ya­pıl­mak­ta.
Genç gi­ri­şim­ci ta­ra­fın­dan Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğün­den ki­ra­la­nan bi­na­da man­tar üre­ti­mi­ne baş­la­yan Mu­ham­met Altay, çok yoğun uğraş ve araş­tır­ma­lar­dan sonra man­tar ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­ne baş­la­dı­ğı­nı, şuan iti­ba­riy­le si­pa­riş­le­re cevap ve­re­mez hale gel­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Altay, man­tar üre­ti­mi ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği­nin zor ve me­şak­kat­li bir iş ol­du­ğu­nu, or­ta­mın ve şart­la­rın man­tar üre­ti­mi­ne uygun ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Özel­lik­le man­ta­rın ol­maz­sa ol­ma­zı ru­tu­bet­li ortam ve hava sı­cak­lı­ğı­nın is­te­nen se­vi­ye­de ol­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Man­ta­rın yak­la­şık ola­rak 35 gün gibi bir sü­re­de ye­tiş­ti­ği­ni, kısa bir süre için­de taze tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, şuan iti­ba­riy­le 300-350 kg man­tar üre­ti­mi yap­tık­la­rı­nı, yoğun ta­le­bi kar­şı­la­ya­ma­mak­tan ya­kı­nan Altay, yük­sek olan ma­li­yet yü­kü­nün as­ga­ri­ye çe­kil­me­si için şuan ki üre­tim ala­nı­na ek ola­rak yeni üre­tim alan­la­rı oluş­tur­mak gay­re­ti için­de bu­lun­duk­la­rı­nı, kısa süre zar­fın­da mev­cut ka­pa­si­te­le­ri­nin en az iki üç ka­tı­na çık­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni, bu sa­ye­de bir neb­ze­de olsa ma­li­yet yü­kü­nün aşa­ğı­ya çe­kil­me­si­nin sağ­la­na­ca­ğı gibi, bir neb­ze­de olsa hal­kın ta­le­bi­ne de cevap ve­re­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.
Altay, Besin de­ğe­ri ba­kı­mın­dan zen­gin bir gıda ürünü olan man­ta­rın, va­tan­da­şın ke­se­si­ne de uy­gun­lu­ğu­na dik­ka­ti çekti.
Bizde kö­yü­mü­zün de­ğe­ri genç gi­ri­şim­ci ar­ka­da­şı­mı­zın yo­lu­nun bah­tı­nın açık ol­ma­sı di­lek­le­ri­miz­le, ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.
Ha­ber-Fo­to: Halil İbra­him SAKLI

İlçemizde Elektrik Kesintisi Uygulanacak

ÇORUH EDAŞ, İlçemizin bazı böl­ge­le­rin­de 6 Şubat Cu­mar­te­si günü prog­ram­lı elekt­rik ke­sin­ti­si uy­gu­la­na­ca­ğı­nı bil­dir­di.

ÇORUH Elekt­rik Da­ğı­tım A.Ş. (ÇORUH EDAŞ), İlçemizde yük­le­ni­ci ta­ra­fın­dan Ka­ra­ağaç DM ta­di­lat iş­le­ri­nin ta­mam­la­na­rak dev­re­ye alın­ma­sı­nın ya­pı­la­cak ol­ma­sı ne­de­niy­le iş gü­ven­li­ği ku­ral­la­rı ge­re­ği prog­ram­lı elekt­rik ke­sin­ti­si­nin talep edil­di­ği­ni bil­di­re­rek, bu kap­sam­da; 6 Şubat 2021 ta­ri­hin­de Saat 09:00 – 14:00 ara­sın­da elekt­rik ke­sin­ti­si uy­gu­la­na­cak yer­le­ri şöyle açık­la­dı: “Bü­yük­köy Bel­de­si Ma­hal­le­ler ve De­re­cik, Or­ta­köy, Ye­ni­hi­sar, De­mir­hi­sar, Ye­ni­te­pe, Ha­rem­te­pe, Gür­gen­li, Şi­rin­köy, Mu­sa­da­ğı, Ge­mi­ci­ler, Be­şik­çi­ler, Ka­ra­ağaç, Ar­mut­lu, Ye­şil­köy, Çeş­me­li, Yıl­dı­ze­li, Gü­zel­te­pe ve Be­yaz­su Köy­le­ri”
Haber Merkezi

Doğu Karadeniz’in radar üsleri Hava trafiğini gözetliyor

Trab­zon’un Ak­ça­abat il­çe­sin­de bir­bi­ri­ne yakın te­pe­ler­de ku­ru­lan radar üs­le­ri ile Doğu Ka­ra­de­niz’in hava tra­fi­ği di­ji­tal or­tam­da sağ­la­nır­ken, hava du­ru­mun­da­ki de­ği­şik­lik ise ön­ce­den tes­pit edi­li­yor.

Trab­zon’un Ak­ça­abat il­çe­si­ne bağlı Mer­sin ma­hal­le­sin­de hakim bir te­pe­ye ku­ru­lan radar is­tas­yo­nuy­la Trab­zon Ha­va­li­ma­nı 1957 yı­lın­dan bu yana kul­lan­dı­ğı ma­nu­el sis­tem­den di­ji­tal sis­te­me geçti.

Bu sis­tem ile Trab­zon Ha­va­li­ma­nı’nın so­rum­lu­luk sa­ha­sın­da­ki uçuş­lar, radar mer­ke­zi ile di­ji­tal or­tam­da çok daha hızlı ve gü­ven­li şe­kil­de yön­len­di­ri­li­yor.
İzmir, İstan­bul, An­ka­ra, An­tal­ya, Da­la­man ve Bod­rum’daki mer­kez­le­rin ar­dın­dan 7. radar mer­ke­zi 2013 yı­lın­da Trab­zon’da dev­re­ye gi­rer­ken, he­li­kop­ter pis­ti­nin de yer al­dı­ğı radar is­tas­yo­nu, ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra göre inşa edil­di.
Yak­la­şık 200 mil ya­rı­ça­pın­da­ki bütün uçak­la­rı görme ye­te­ne­ği­ne sahip 2013 yı­lı­na kadar Trab­zon Ha­va­li­ma­nı’nda ma­nu­el yön­tem­ler­le hiz­met ve­ri­lir­ken, kont­ro­lör­ler pi­lot­la­ra po­zis­yon­la­rı­nı so­ra­rak, on­la­rın bil­dir­di­ği po­zis­yon­la­ra ve kendi görüş ala­nın­da­ki uçak­la­rın po­zis­yon­la­rı­na göre uçak­la­rı yö­ne­ti­yor­du.
Al­çal­ma, tır­man­ma ta­li­mat­la­rı ise uçak­la­rın kap­tan­la­rı ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­le­re ve ta­li­mat­la­ra göre ya­pı­lı­yor­du.
Uçak­la­rın yak­laş­ma­sı, in­di­ri­lip kal­dı­rıl­ma­sı bu şe­kil­de sağ­la­nır­ken, uçak­lar 2013 yı­lın­da iti­ba­ren yeni ku­ru­lan radar sis­te­mi sa­ye­sin­de Trab­zon’da daha gü­ven­li iniş kal­kış ya­pa­bi­li­yor.
Mer­sin ma­hal­le­sin­de­ki te­pe­ye ku­ru­lan radar is­tas­yo­nu, yak­laş­ma sis­te­mi­nin bir par­ça­sı olu­yor.
Bu radar, Trab­zon Ha­va­li­ma­nı’na gelen, Trab­zon’dan kal­kan ve hava sa­ha­sı­nı kul­la­nan uçak­lar­la il­gi­li al­dı­ğı gö­rün­tü­le­ri Trab­zon Ha­va­li­ma­nı­na ak­ta­rı­yor. Trab­zon Ha­va­li­ma­nı da ek­ran­dan uça­ğın ko­nu­mu­nu takip edip uçağı yön­len­di­ri­yor.
Ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra göre inşa edi­len radar sis­te­mi, yak­la­şık 200 mil ya­rı­ça­pın­da­ki bütün uçak­la­rı görme ye­te­ne­ği­ne sahip. Radar üs­sün­de 200 ki­lo­met­re­lik alan­da me­te­oro­lo­jik ve­ri­ler takip edi­li­yor Trab­zon’un Ak­ça­abat il­çe­si­ne bağlı Mer­sin ma­hal­le­si te­pe­sin­de ku­ru­lan Radar Üssü de 2012 yı­lı­nın son ay­la­rın­dan dev­re­ye girdi.
571 ra­kım­lı Mer­sin Te­pe­si’nde yak­la­şık 6 mil­yon TL’ye mal olan radar üssü ile Or­du-Sarp ara­sı­nı kap­sa­ya­cak 200 ki­lo­met­re­lik alan­da me­te­oro­lo­jik ve­ri­ler takip edi­li­yor. Böl­ge­de özel­lik­le ani ya­şa­nan sel bas­kın­la­rı, şid­det­li ya­ğış­lar lokal ola­rak 2 saat ön­ce­sin­den tah­min edi­lip yet­ki­li­ler uya­rı­lı­yor. Radar üssü lokal ya­ğış­lar­da, nokta tes­pi­tin­de önem­li ve­ri­ler ve­rir­ken, radar üssü İzmir ve Sam­sun’dan sonra Tür­ki­ye’de fa­ali­yet gös­te­ren 3. büyük radar üssü ola­rak hiz­met ver­me­ye baş­la­mış­tı. Or­du-Sarp ara­sın­da­ki sa­hil­de­ki 200 ki­lo­met­re­lik alan­da kap­sa­ma ala­nı­na giren hava küt­le­le­ri­nin iz­le­ne­bi­le­ce­ği sis­tem ile böl­ge­de ani sel­le­re karşı en az 2 saat ön­ce­den bilgi elde edi­le­bi­li­yor. Bu­lu­tun yönü, gü­zer­ga­hı ve ne kadar yağış bı­ra­ka­ca­ğı artık lokal ola­rak tes­pit edi­lir­ken, özel­lik­le Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si için eko­no­mik ve can ka­yıp­la­rı­na yol açan sel fe­la­ket­le­ri en az 2 saat ön­ce­sin­den öğ­re­ni­le­rek ge­rek­li uya­rı­la­rın ya­pıl­ma­sı müm­kün olu­yor.
Haber Merkezi