Rize Va­li­si Kemal Çeber, Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar 12. Bölge Mü­dür­lü­ğü ve Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü­nü zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Rize Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da Vali Kemal Çeber’in il­gi­li kurum mü­dür­le­rin­den ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi al­dı­ğı ifade edi­le­rek, ”Rize çok güzel doğa ve bitki ör­tü­sü­ne sahip bir şehir. Bu yüz­den Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar 12. Bölge Mü­dür­lü­ğü­mü­ze ve Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü­mü­ze büyük bir so­rum­lu­luk düş­mek­te. İlgili ku­rum­la­rı­mız da bu so­rum­lu­luk bi­lin­ci ile bu güzel do­ğa­yı ko­ru­mak ve ge­liş­tir­mek adına ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­ra imza at­mak­ta­lar. Ken­di­le­ri­ne yap­mak­ta ol­duk­la­rı ve ya­pa­cak­la­rı ça­lış­ma­lar­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.“ dedi.

Haber Merkezi