Su şebekesini onarmak için girdiği çukur mezarı oldu

Art­vin’in Borç­ka il­çe­si be­le­di­ye ça­lı­şa­nı Mus­ta­fa Ve­zi­roğ­lu(52), içme suyu şe­be­ke­sin­de mey­da­na gelen arı­za­yı onar­mak için gir­di­ği çu­ku­run­da ça­lış­tı­ğı es­na­da, top­rak ve beton mo­loz­la­rı­nın üze­ri­ne düş­me­si so­nu­cu ha­ya­tın kay­bet­ti.

Edi­ni­len bil­gi­ye göre akşam sa­at­le­rin­de Borç­ka Ay­dın­lar ma­hal­le­sin­de içme suyu şe­be­ke­sin­de arıza mey­da­na geldi. Arı­za­yı gi­der­mek için açı­lan çu­ku­ra giren be­le­di­ye ça­lı­şa­nı Mus­ta­fa Ve­zi­roğ­lu, ça­lış­tı­ğı es­na­da üze­ri­ne düşen top­rak ve beton moloz yı­ğı­nın al­tın­da kaldı.

İş ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan çu­kur­dan çı­kar­tı­lan Mus­ta­fa Ve­zi­roğ­lu kal­dı­rıl­dı­ğ Borç­ka Dev­let Has­ta­ne­sin­de ya­pı­lan tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Evli ve bir çocuk ba­ba­sı olan Be­le­di­ye ça­lı­şa­nı Mus­ta­fa Ve­zi­roğ­lu için, yarın be­le­di­ye bi­na­sı önün­de dü­zen­le­nen tö­re­nin ar­dın­dan top­ra­ğa ve­ri­le­ce­ği öğ­re­nil­di.

Haber Merkezi