Adı­ya­man’da 4 paket çay alan bir kişi pa­ket­le­ri aç­tı­ğın­da ha­ya­tı­nın şo­ku­nu ya­şa­dı. Pa­ket­le­rin için­den çay ye­ri­ne hay­van güb­re­si ve torf top­ra­ğı çıktı.

Adı­ya­man mer­kez­de akıl­la­ra dur­gun­luk veren bir olay ya­şan­dı. Adı­ya­man­lı va­tan­daş Uğur Ay, sey­yar sa­tı­cı­dan 900 gram­lık 4 paket dökme çay aldı. Ünlü bir çay mar­ka­sı­na ben­zer isim­le pa­ket­le­nen dökme çayın pi­ya­sa fi­ya­tı 120 TL iken, Uğur Ay pa­ke­tin ta­ne­si­ni 50 TL’ye aldı.
Uygun fi­ya­ta al­dı­ğı çayı eve gö­tü­ren ve pa­ke­ti açan Uğur Ay, çay ye­ri­ne hay­van güb­re­si gö­rün­ce göz­le­ri­ne ina­na­ma­dı. İlk aç­tı­ğı pa­ket­ten sonra ikin­ci pa­ket­te de aynı gö­rün­tü ile kar­şı­la­şın­ca du­ru­mu po­li­se bil­dir­di.
Pa­ket­le­re hay­van pis­li­ği ve torf top­ra­ğı ka­rı­şı­mın dol­du­rul­du­ğu ve dökme ‘çay’ diye sa­tıl­dı­ğı or­ta­ya çıktı. Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, çay pa­ket­le­rin­den nu­mu­ne aldı.
Uğur Ay, ken­di­si­nin düş­tü­ğü du­ru­ma baş­ka­la­rı­nın da düş­me­me­si için sey­yar sa­tı­cı­lar­dan bu tür gıda ürün­le­ri­nin alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Akşam evime gi­der­ken çay sa­tıl­dı­ğı­nı gör­düm. Fi­ya­tı uygun ol­du­ğu için 4 paket aldım. Eve gidip pa­ke­ti aç­tı­ğı­mız­da pa­ket­ten hay­van güb­re­si çıktı. Du­ru­mu polis ekip­le­ri­ne bil­dir­dim.
Va­tan­daş­lar dik­kat et­sin­ler. Dı­şa­rı­dan böyle şey­ler almak ye­ri­ne be­lir­li yer­ler­den alır­lar­sa, benim gibi mağ­dur ol­maz­lar” diye ko­nuş­tu.
Siz siz olun,Dünya’da üze­ri­ne kar yağ­dı­ğın­dan do­la­yı kim­ya­sal madde kul­la­nıl­ma­dan Doğu Ka­ra­de­niz’de Başta Rize’de olmak üzere üre­ti­len tek doğal çay Türk Çay’ıdır.
Haber Merkezi