Karadenizli Sanatçı Resul Dindar’dan Vali Kemal Çeber’e Ziyaret

Ka­ra­de­niz­li Sa­nat­çı Resul Din­dar, Rize Va­li­si Kemal Çeber’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ka­ra­de­niz­li Sa­nat­çı Resul Din­dar’ı ma­ka­mın­da kabul etti.
Va­li­lik Ma­ka­mın­da soh­bet or­ta­mın­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te Vali Kemal Çeber, Resul Din­dar’ın ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifade ede­rek; “Ka­ra­de­niz Böl­ge­si do­ğa­sıy­la, in­sa­nıy­la çok renk­li bir ya­pı­ya sahip.
Bu renk­li yapı da yö­re­miz sa­nat­çı­la­rı­na yan­sı­mış du­rum­da.
Resul Din­dar da tüm Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan se­vi­len ve bi­li­nen bir sa­nat­çı. Ken­di­si­ne ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­ret­ten ötürü te­şek­kür edi­yor, ge­lecek ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.” Dedi.
Haber Merkezi