Trab­zon’un Be­şik­dü­zü il­çe­sin­de bir akar­ya­kıt is­tas­yo­nu­nun LPG dolum pom­pa­sın­da çıkan yan­gın­da fa­ci­anın eşi­ğin­den dö­nül­dü. Yan­gın it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan sön­dü­rü­lür­ken, o anlar gü­ven­lik ka­me­ra­sı­na yan­sı­dı.

Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Be­şik­dü­zü il­çe­sin­de­ki bir akar­ya­kıt is­tas­yo­nun­da, LPG pom­pa­sı­na yak­la­şan bir oto­mo­bi­le yakıt ik­ma­li ya­pı­lır­ken, henüz be­lir­le­ne­me­yen bir ne­den­le LPG dolum pom­pa­sın­da yan­gın çıktı. Yan­gı­nı fark eden ça­lı­şan­lar du­ru­mu 112 ve it­fa­iye ekip­le­ri­ne bil­dir­di. Olay ye­ri­ne ula­şan Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye ekip­le­ri, pom­pa­dan yük­se­len yan­gı­na mü­da­ha­le etti. Kısa sü­re­de sön­dü­rü­len yan­gın­da fa­ci­adan dö­nü­lür­ken, akar­ya­kıt is­tas­yo­nu ve oto­mo­bil­de hasar mey­da­na geldi.

Haber Merkezi