Monthly Archives: Şubat 2021

Vali Çeber, DKMP 12. Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar 12. Bölge Mü­dür­lü­ğü ve Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü­nü zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

Rize Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da Vali Kemal Çeber’in il­gi­li kurum mü­dür­le­rin­den ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi al­dı­ğı ifade edi­le­rek, ”Rize çok güzel doğa ve bitki ör­tü­sü­ne sahip bir şehir. Bu yüz­den Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar 12. Bölge Mü­dür­lü­ğü­mü­ze ve Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü­mü­ze büyük bir so­rum­lu­luk düş­mek­te. İlgili ku­rum­la­rı­mız da bu so­rum­lu­luk bi­lin­ci ile bu güzel do­ğa­yı ko­ru­mak ve ge­liş­tir­mek adına ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­ra imza at­mak­ta­lar. Ken­di­le­ri­ne yap­mak­ta ol­duk­la­rı ve ya­pa­cak­la­rı ça­lış­ma­lar­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.“ dedi.

Haber Merkezi

Karadenizli Sanatçı Resul Dindar’dan Vali Kemal Çeber’e Ziyaret

Ka­ra­de­niz­li Sa­nat­çı Resul Din­dar, Rize Va­li­si Kemal Çeber’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ka­ra­de­niz­li Sa­nat­çı Resul Din­dar’ı ma­ka­mın­da kabul etti.
Va­li­lik Ma­ka­mın­da soh­bet or­ta­mın­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te Vali Kemal Çeber, Resul Din­dar’ın ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifade ede­rek; “Ka­ra­de­niz Böl­ge­si do­ğa­sıy­la, in­sa­nıy­la çok renk­li bir ya­pı­ya sahip.
Bu renk­li yapı da yö­re­miz sa­nat­çı­la­rı­na yan­sı­mış du­rum­da.
Resul Din­dar da tüm Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan se­vi­len ve bi­li­nen bir sa­nat­çı. Ken­di­si­ne ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­ret­ten ötürü te­şek­kür edi­yor, ge­lecek ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.” Dedi.
Haber Merkezi

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

Trab­zon’un Be­şik­dü­zü il­çe­sin­de bir akar­ya­kıt is­tas­yo­nu­nun LPG dolum pom­pa­sın­da çıkan yan­gın­da fa­ci­anın eşi­ğin­den dö­nül­dü. Yan­gın it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan sön­dü­rü­lür­ken, o anlar gü­ven­lik ka­me­ra­sı­na yan­sı­dı.

Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Be­şik­dü­zü il­çe­sin­de­ki bir akar­ya­kıt is­tas­yo­nun­da, LPG pom­pa­sı­na yak­la­şan bir oto­mo­bi­le yakıt ik­ma­li ya­pı­lır­ken, henüz be­lir­le­ne­me­yen bir ne­den­le LPG dolum pom­pa­sın­da yan­gın çıktı. Yan­gı­nı fark eden ça­lı­şan­lar du­ru­mu 112 ve it­fa­iye ekip­le­ri­ne bil­dir­di. Olay ye­ri­ne ula­şan Trab­zon Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İtfa­iye ekip­le­ri, pom­pa­dan yük­se­len yan­gı­na mü­da­ha­le etti. Kısa sü­re­de sön­dü­rü­len yan­gın­da fa­ci­adan dö­nü­lür­ken, akar­ya­kıt is­tas­yo­nu ve oto­mo­bil­de hasar mey­da­na geldi.

Haber Merkezi

Paketini 50 TL’ye Aldığı Kaçak Çay Paketlerinin İçinden Hayvan Gübresi Çıktı!..

Adı­ya­man’da 4 paket çay alan bir kişi pa­ket­le­ri aç­tı­ğın­da ha­ya­tı­nın şo­ku­nu ya­şa­dı. Pa­ket­le­rin için­den çay ye­ri­ne hay­van güb­re­si ve torf top­ra­ğı çıktı.

Adı­ya­man mer­kez­de akıl­la­ra dur­gun­luk veren bir olay ya­şan­dı. Adı­ya­man­lı va­tan­daş Uğur Ay, sey­yar sa­tı­cı­dan 900 gram­lık 4 paket dökme çay aldı. Ünlü bir çay mar­ka­sı­na ben­zer isim­le pa­ket­le­nen dökme çayın pi­ya­sa fi­ya­tı 120 TL iken, Uğur Ay pa­ke­tin ta­ne­si­ni 50 TL’ye aldı.
Uygun fi­ya­ta al­dı­ğı çayı eve gö­tü­ren ve pa­ke­ti açan Uğur Ay, çay ye­ri­ne hay­van güb­re­si gö­rün­ce göz­le­ri­ne ina­na­ma­dı. İlk aç­tı­ğı pa­ket­ten sonra ikin­ci pa­ket­te de aynı gö­rün­tü ile kar­şı­la­şın­ca du­ru­mu po­li­se bil­dir­di.
Pa­ket­le­re hay­van pis­li­ği ve torf top­ra­ğı ka­rı­şı­mın dol­du­rul­du­ğu ve dökme ‘çay’ diye sa­tıl­dı­ğı or­ta­ya çıktı. Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, çay pa­ket­le­rin­den nu­mu­ne aldı.
Uğur Ay, ken­di­si­nin düş­tü­ğü du­ru­ma baş­ka­la­rı­nın da düş­me­me­si için sey­yar sa­tı­cı­lar­dan bu tür gıda ürün­le­ri­nin alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Akşam evime gi­der­ken çay sa­tıl­dı­ğı­nı gör­düm. Fi­ya­tı uygun ol­du­ğu için 4 paket aldım. Eve gidip pa­ke­ti aç­tı­ğı­mız­da pa­ket­ten hay­van güb­re­si çıktı. Du­ru­mu polis ekip­le­ri­ne bil­dir­dim.
Va­tan­daş­lar dik­kat et­sin­ler. Dı­şa­rı­dan böyle şey­ler almak ye­ri­ne be­lir­li yer­ler­den alır­lar­sa, benim gibi mağ­dur ol­maz­lar” diye ko­nuş­tu.
Siz siz olun,Dünya’da üze­ri­ne kar yağ­dı­ğın­dan do­la­yı kim­ya­sal madde kul­la­nıl­ma­dan Doğu Ka­ra­de­niz’de Başta Rize’de olmak üzere üre­ti­len tek doğal çay Türk Çay’ıdır.
Haber Merkezi

Su şebekesini onarmak için girdiği çukur mezarı oldu

Art­vin’in Borç­ka il­çe­si be­le­di­ye ça­lı­şa­nı Mus­ta­fa Ve­zi­roğ­lu(52), içme suyu şe­be­ke­sin­de mey­da­na gelen arı­za­yı onar­mak için gir­di­ği çu­ku­run­da ça­lış­tı­ğı es­na­da, top­rak ve beton mo­loz­la­rı­nın üze­ri­ne düş­me­si so­nu­cu ha­ya­tın kay­bet­ti.

Edi­ni­len bil­gi­ye göre akşam sa­at­le­rin­de Borç­ka Ay­dın­lar ma­hal­le­sin­de içme suyu şe­be­ke­sin­de arıza mey­da­na geldi. Arı­za­yı gi­der­mek için açı­lan çu­ku­ra giren be­le­di­ye ça­lı­şa­nı Mus­ta­fa Ve­zi­roğ­lu, ça­lış­tı­ğı es­na­da üze­ri­ne düşen top­rak ve beton moloz yı­ğı­nın al­tın­da kaldı.

İş ar­ka­daş­la­rı ta­ra­fın­dan çu­kur­dan çı­kar­tı­lan Mus­ta­fa Ve­zi­roğ­lu kal­dı­rıl­dı­ğ Borç­ka Dev­let Has­ta­ne­sin­de ya­pı­lan tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Evli ve bir çocuk ba­ba­sı olan Be­le­di­ye ça­lı­şa­nı Mus­ta­fa Ve­zi­roğ­lu için, yarın be­le­di­ye bi­na­sı önün­de dü­zen­le­nen tö­re­nin ar­dın­dan top­ra­ğa ve­ri­le­ce­ği öğ­re­nil­di.

Haber Merkezi