Monthly Archives: Şubat 2021

Vali Çeber, DKMP 12. Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar 12. Bölge Mü­dür­lü­ğü ve Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü­nü zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Rize Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da Vali Kemal Çeber’in il­gi­li kurum mü­dür­le­rin­den ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi al­dı­ğı ifade edi­le­rek, ”Rize çok güzel doğa ve bitki ör­tü­sü­ne sahip bir şehir. Bu yüz­den Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar 12. Bölge Mü­dür­lü­ğü­mü­ze ve Orman İşlet­me

Devamını oku

Karadenizli Sanatçı Resul Dindar’dan Vali Kemal Çeber’e Ziyaret

Ka­ra­de­niz­li Sa­nat­çı Resul Din­dar, Rize Va­li­si Kemal Çeber’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti. Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ka­ra­de­niz­li Sa­nat­çı Resul Din­dar’ı ma­ka­mın­da kabul etti.Va­li­lik Ma­ka­mın­da soh­bet or­ta­mın­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te Vali Kemal Çeber, Resul Din­dar’ın ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifade ede­rek; “Ka­ra­de­niz Böl­ge­si do­ğa­sıy­la, in­sa­nıy­la çok renk­li bir ya­pı­ya sahip.Bu renk­li yapı da yö­re­miz sa­nat­çı­la­rı­na yan­sı­mış du­rum­da.Resul Din­dar da tüm Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan

Devamını oku

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

Trab­zon’un Be­şik­dü­zü il­çe­sin­de bir akar­ya­kıt is­tas­yo­nu­nun LPG dolum pom­pa­sın­da çıkan yan­gın­da fa­ci­anın eşi­ğin­den dö­nül­dü. Yan­gın it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan sön­dü­rü­lür­ken, o anlar gü­ven­lik ka­me­ra­sı­na yan­sı­dı. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Be­şik­dü­zü il­çe­sin­de­ki bir akar­ya­kıt is­tas­yo­nun­da, LPG pom­pa­sı­na yak­la­şan bir oto­mo­bi­le yakıt ik­ma­li ya­pı­lır­ken, henüz be­lir­le­ne­me­yen bir ne­den­le LPG dolum pom­pa­sın­da yan­gın çıktı. Yan­gı­nı fark eden ça­lı­şan­lar du­ru­mu 112 ve it­fa­iye ekip­le­ri­ne bil­dir­di. Olay

Devamını oku

Paketini 50 TL’ye Aldığı Kaçak Çay Paketlerinin İçinden Hayvan Gübresi Çıktı!..

Adı­ya­man’da 4 paket çay alan bir kişi pa­ket­le­ri aç­tı­ğın­da ha­ya­tı­nın şo­ku­nu ya­şa­dı. Pa­ket­le­rin için­den çay ye­ri­ne hay­van güb­re­si ve torf top­ra­ğı çıktı. Adı­ya­man mer­kez­de akıl­la­ra dur­gun­luk veren bir olay ya­şan­dı. Adı­ya­man­lı va­tan­daş Uğur Ay, sey­yar sa­tı­cı­dan 900 gram­lık 4 paket dökme çay aldı. Ünlü bir çay mar­ka­sı­na ben­zer isim­le pa­ket­le­nen dökme çayın pi­ya­sa fi­ya­tı 120 TL iken, Uğur Ay pa­ke­tin

Devamını oku

Su şebekesini onarmak için girdiği çukur mezarı oldu

Art­vin’in Borç­ka il­çe­si be­le­di­ye ça­lı­şa­nı Mus­ta­fa Ve­zi­roğ­lu(52), içme suyu şe­be­ke­sin­de mey­da­na gelen arı­za­yı onar­mak için gir­di­ği çu­ku­run­da ça­lış­tı­ğı es­na­da, top­rak ve beton mo­loz­la­rı­nın üze­ri­ne düş­me­si so­nu­cu ha­ya­tın kay­bet­ti. Edi­ni­len bil­gi­ye göre akşam sa­at­le­rin­de Borç­ka Ay­dın­lar ma­hal­le­sin­de içme suyu şe­be­ke­sin­de arıza mey­da­na geldi. Arı­za­yı gi­der­mek için açı­lan çu­ku­ra giren be­le­di­ye ça­lı­şa­nı Mus­ta­fa Ve­zi­roğ­lu, ça­lış­tı­ğı es­na­da üze­ri­ne düşen top­rak ve beton moloz

Devamını oku