Aslen Ri­ze­li olan ve Çay­kur Ri­zes­por’da da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vin­de bu­lu­nan Türk fut­bo­lu­nun ef­sa­ne isim­le­rin­den Suat Mamat, ve­fa­tı­nın 5. yıl dö­nü­mün­de anı­lı­yor.

Türk fut­bo­lu­na oyun­cu, tek­nik di­rek­tör ve yö­ne­ti­ci ola­rak uzun yıl­lar hiz­met eden, 3 Şubat 2016’da 85 ya­şın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den aslen Ri­ze­li olan ve 1975-76 se­zo­nun­da Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vin­de bu­lu­nan Suat Mamat, ve­fa­tı­nın 5. yıl dö­nü­mün­de anı­lı­yor.
Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF), Tür­ki­ye A Milli Fut­bol Ta­kı­mı`nın Dünya Ku­pa­sı fi­nal­le­ri ta­ri­hin­de­ki ilk go­lü­nü atan Suat Mamat’ın ve­fa­tı­nın 5. yıl dö­nü­mü ne­de­niy­le anma me­sa­jı ya­yım­la­dı. TFF’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “1954 Dünya Ku­pa­sı kad­ro­muz­da yer alan Suat Mamat’ı ölü­mü­nün 5. yı­lın­da saygı ve rah­met­le anı­yo­ruz.” ifa­de­si­ne yer ve­ril­di. De­mir­yol­la­rın­da ça­lı­şan bir ba­ba­nın ikin­ci oğlu ola­rak 30 Kasım 1930’da Ba­kır­köy’de dün­ya­ya gelen Suat Mamat, ağa­be­yi Nev­zat’ın An­ka­ra De­mirs­por’da ka­le­ci­lik yap­ma­sı se­be­biy­le erken yaşta fut­bo­la ilgi duydu. So­kak­lar­da, ar­sa­lar­da top oy­na­yan Suat Mamat, fut­bo­la 16 ya­şın­day­ken Ye­di­ku­le De­mirs­por’da baş­la­dı. Bu­gü­nün de­yi­şiy­le “10 nu­ma­ra” po­zis­yo­nun­da oy­na­yan Suat Mamat, Ye­di­ku­le De­mirs­por’da bir süre forma giy­dik­ten sonra Ba­kır­köy Sü­mers­por ta­kı­mı­na geçti ve resmi ka­ri­ye­ri­ne de bu­ra­da 19 ya­şın­da adım attı. As­ker­lik ça­ğın­da fut­bol­dan kop­ma­ya­rak İstan­bul Ka­ra­gü­cü’nde top koş­tu­ran Suat Mamat, bu­ra­da et­ki­li per­for­mans gös­ter­di. 1949 ile 1952 yıl­la­rın­da An­ka­ra De­mirs­por for­ma­sı­nı ter­le­ten Suat Mamat, ka­ri­ye­rin­de­ki en büyük sıç­ra­ma­yı ise Ga­la­ta­sa­ray’a trans­fer ola­rak yaptı.

Ama­tör fut­bol­cu­luk­tan ef­sa­ne­li­ğe
Suat Mamat, 1952 yı­lın­da trans­fer ol­du­ğu Ga­la­ta­sa­ray’da adını ef­sa­ne fut­bol­cu­lar ara­sı­na yaz­dır­dı. As­ker­lik­ten sonra üni­for­ma­sı üze­rin­dey­ken sa­rı-kır­mı­zı­lı renk­le­re 175 lira ma­aş­la imza atan genç Suat, Ga­la­ta­sa­ray’daki ilk dö­ne­min­de ama­tör ola­rak forma giydi. İstan­bul Ligi’nde pro­fes­yo­nel ve ama­tör oyun­cu­la­rın bir arada oy­na­dı­ğı o dö­nem­de ha­ya­li­ni kur­du­ğu sa­rı-kır­mı­zı renk­le­re ka­vu­şan Suat Mamat, Ga­la­ta­sa­ray for­ma­sıy­la ilk resmi ma­çı­na ise 16 Kasım 1952’de Be­yoğ­lus­por kar­şı­sın­da çıktı. Ga­la­ta­sa­ray­lı­lı­ğı ile bi­li­nen Suat Mamat, sa­rı-kır­mı­zı­lı ekip­te 1952’den 1963’e kadar 11 yıl forma giydi ve 3’ü İstan­bul Ligi, 1’i Tür­ki­ye Ligi olmak üzere top­lam­da 4 şam­pi­yon­luk ya­şa­dı. Ant­re­nör Gün­düz Kılıç’ın yoğun is­te­ği üze­ri­ne Ga­la­ta­sa­ray ile 1953 yı­lın­da pro­fes­yo­nel söz­leş­me im­za­la­yan Suat Mamat, sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar­da top­lam­da 79 gol kay­det­ti. Ga­la­ta­sa­ray for­ma­sıy­la son ma­çı­nı ise daha sonra for­ma­sı­nı gi­ye­ce­ği Be­şik­taş’a karşı oy­na­yan Suat Mamat, sa­rı-kır­mı­zı­lı for­may­la son şam­pi­yon­lu­ğu­nu da bu mü­ca­de­le­nin ar­dın­dan kut­la­dı. 1962-1963 se­zo­nu so­nun­da Be­şik­taş ile şam­pi­yon­luk kar­şı­laş­ma­sı­na çıkan Suat Mamat ön­der­li­ğin­de­ki Ga­la­ta­sa­ray, ku­pa­yı ka­zan­dı.

 • Milli for­may­la yak­la­şık 10 yıl
  Suat Mamat, Ga­la­ta­sa­ray’da oy­na­dı­ğı yıl­lar­da gös­ter­di­ği per­for­mans­la milli ta­kı­ma kadar yük­sel­me­yi de ba­şar­dı. Ay-yıl­dız­lı­lar­la ilk ma­çı­na 14 Mart 1954 yı­lın­da İspan­ya ile oy­na­nan Dünya Ku­pa­sı eleme mü­sa­ba­ka­sı­nın rö­van­şın­da çıkan

Suat Mamat, yak­la­şık 10 sene milli for­ma­yı ter­let­ti. Tür­ki­ye, dünya ku­pa­la­rı­na ilk kez 1954 İsviç­re’de ka­tıl­dı. Ele­me­ler­de İspan­ya ile eş­le­şen mil­li­ler, ilk maçı 4-1 kay­be­dip, ikin­ci kar­şı­laş­ma­da ise 1-0 galip geldi. Ave­raj uy­gu­la­ma­sı ol­ma­dı­ğı için üçün­cü kar­şı­laş­ma İtalya’nın baş­ken­ti Roma’da oy­nan­dı. Bu maç da 2-2 be­ra­be­re bi­tin­ce, ya­zı-tu­ra atışı ya­pıl­dı. İtal­yan çocuk Fran­co’nun yap­tı­ğı atış­ta Tür­ki­ye ka­za­nıp, dünya ku­pa­la­rı­na ka­tıl­ma­ya hak ka­zan­dı.

 • Dünya ku­pa­la­rın­da­ki ilk gol Suat Mamat’tan
  Suat Mamat, Tür­ki­ye’nin dünya ku­pa­la­rın­da­ki ilk go­lü­ne imza attı. Batı Al­man­ya ma­çı­nın henüz 2. da­ki­ka­sın­da milli ta­kı­mı 1-0 öne ge­çi­ren Suat Mamat, böy­le­ce Türk fut­bol ta­ri­hi­ne adını yaz­dır­mış oldu. Biri B Milli olmak üzere ay-yıl­dız­lı for­ma­yı 27 kez ter­le­ten Suat Mamat, top­lam­da 5 gol atma ba­şa­rı­sı gös­ter­di. Suat Mamat, dünya ku­pa­la­rın­da milli takım adına top­lam­da at­tı­ğı 3 golle, Bur­han Sar­gun ve İlhan Man­sız’la be­ra­ber hala bu kul­var­da rakip fi­le­le­ri en çok ha­va­lan­dı­ran 3 fut­bol­cu­dan biri.
 • Türk fut­bo­lu­na ak­ro­ba­tik ha­re­ket­le­ri ge­ti­ren adam
  Suat Mamat, fut­bol­cu­luk dö­ne­min­de ba­şa­rı­la­rı kadar ak­ro­ba­tik ha­re­ket­le­riy­le de ön plana çıktı. Üst düzey top tek­ni­ği­ne sahip olan ve bi­ti­ri­ci ara pas­la­rıy­la ta­nı­nan ef­sa­ne isim, dö­ne­min­de es­te­tik fut­bo­lun us­ta­sı ola­rak anıl­dı. Özel­lik­le rö­ve­şa­ta ha­re­ke­ti­ni fut­bol ha­ya­tı­nın ilk yıl­la­rın­dan iti­ba­ren ba­şa­rıy­la uy­gu­la­yan Suat Mamat, at­le­tik ye­te­nek­le­riy­le dik­ka­ti çekti.
 • Hem attı hem tuttu
  Suat Mamat, gol yol­la­rın­da­ki per­for­man­sı­nı ka­le­ci­li­ğe de ta­şı­dı. Mamat, ka­le­ci­nin sa­kat­lan­dı­ğı ve oyun­cu de­ğiş­tir­me hak­kı­nın bu­lun­ma­dı­ğı bazı kar­şı­laş­ma­lar­da ka­le­yi de ko­ru­du ve üstün bir per­for­man­sa imza attı.
 • Be­şik­taş’ta 4 yıl forma giydi
  Suat Mamat, Ga­la­ta­sa­ray’dan ay­rıl­dık­tan sonra 4 yıl Be­şik­taş için ter döktü. Ken­di­si­ne 1961-1962 se­zo­nun­da talip olan si­yah-be­yaz­lı ta­kı­ma 1963 se­ne­sin­de imza atan Suat Mamat, 1967 yılı so­nu­na kadar Be­şik­taş for­ma­sı­nı giydi. Si­yah-be­yaz­lı­lar­la 1965-1966 ve 1966-1967 se­zon­la­rın­da üst üste 2 kez şam­pi­yon­luk ya­şa­yan Suat Mamat, Be­şik­taş for­ma­sıy­la 7 gole imza attı.
 • Fut­bo­lu Vefa’da bı­rak­tı
  Suat Mamat, fut­bol­cu­luk ka­ri­ye­ri­ni Vefa’da nok­ta­la­dı. Bahsi geçen yıl­lar­da Tür­ki­ye’de fut­bol­cu­lar 30’lu yaş­la­rın ba­şın­da ka­ri­yer­le­ri­ne son ve­rir­ken, ef­sa­ne isim 37 ya­şın­day­ken Vefa’ya trans­fer oldu. Dö­ne­min güçlü ta­kım­la­rın­dan Vefa’da 1967-1968 se­zo­nun­da top koş­tu­ran Suat Mamat, bu for­may­la 9 maça çıkıp 1 gol kay­det­ti.
 • Haber Merkezi