Sarp Sınır Kapısı’ndan geçen yıl 1,3 milyon yolcu giriş çıkış yaptı

Tür­ki­ye’nin Kaf­kas­lar ve Orta Asya’ya açı­lan ka­pı­la­rın­dan Gür­cis­tan sı­nı­rın­da­ki Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen yıl 1 mil­yon 330 bin 804 yolcu, giriş çıkış yaptı.

Sarp Mülki İdare Amir­li­ğin­den al­dı­ğı bil­gi­ye göre, sınır ka­pı­sı­nın yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da 15 Mart 2020’de yaya ge­çiş­le­ri­ne ka­pa­tıl­ma­sıy­la, yolcu ge­çiş­le­ri bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 80,4 azal­dı.
Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan 686 bin 209 kişi Tür­ki­ye’ye gi­rer­ken çıkan yolcu sa­yı­sı ise 644 bin 595 oldu.

Yol­cu­la­rın 453 bin 641’ini Türk va­tan­daş­la­rı, 877 bin 163’ini ya­ban­cı uy­ruk­lu­lar oluş­tur­du. Sarp Sınır Ka­pı­sı’nı geçen yıl 736 bin 639 ki­şiy­le en çok Gürcü uy­ruk­lu­lar kul­lan­dı.
Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen sene 165 bin 800 giriş, 169 bin 94 çıkış olmak üzere top­lam 364 bin 894 araç geçti.
Geçiş yapan araç­la­rın 305 bin 429’unu ti­ca­ret amaç­lı giriş çıkış yapan tır ve kam­yon­lar oluş­tur­du.
Kaç­kar Güm­rük ve Dış Ti­ca­ret Bölge Mü­dü­rü Recep Bil­gin, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Sarp Sınır Ka­pı­sı’nın hem tu­rizm hem de ti­ca­ret nok­ta­sın­da bölge için önem­li ko­nu­ma sahip ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Art­vin’de it­ha­lat ve ih­ra­ca­tın Hopa Güm­rük Mü­dür­lü­ğü üze­rin­den ya­pıl­dı­ğı­nı ifade eden Bil­gin, “Sarp Sınır Ka­pı­mız söz ko­nu­su ih­ra­ca­tın ya­pıl­dı­ğı, tır­la­rın yurt dı­şı­na gidiş ve ge­liş­le­ri­nin geçiş nok­ta­sı­dır. Sarp Sınır Ka­pı­sı sa­de­ce ti­ca­ret için değil, tu­rizm için de çok önem­li ko­nu­ma sahip. Ül­ke­mi­zin en fazla yolcu ge­çiş­le­ri­nin ol­du­ğu kara hudut ka­pı­la­rın­dan biri.” dedi.
Bil­gin, Hopa Güm­rük Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de­ki Hopa Li­ma­nı ve Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen yıl 539 mil­yon 247 bin dolar ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek şöyle devam etti:
“2019 yı­lın­da­ki ih­ra­ca­ta göre yüzde 26 ora­nın­da artış var. Bu da sal­gın dö­ne­min­de çok önem­li bir ra­kam­dır. Çünkü pan­de­mi her şeyi et­ki­le­di. Bu ih­ra­cat ra­ka­mı­na ulaş­mak ül­ke­miz, bölge için önem­li. İtha­lat ra­kam­la­rın­da ise yüzde 30 düşüş var. 2019’da 84 mil­yon 728 bin dolar olan it­ha­lat ra­ka­mı 2020’de 59 mil­yon 718 bin do­lar­da kaldı.”
Bil­gin, ihraç edi­len ürün­le­rin Gür­cis­tan ve Türk Cum­hu­ri­yet­le­ri başta olmak üzere bir­çok Orta Asya ül­ke­si­ne gön­de­ril­di­ği­ni kay­det­ti.
Haber Merkezi