Rize’de ‘Kültür sokağı’ olarak planlanan sokaktaki binaların yıkımına başlandı.

Mer­ke­ze bağlı Pi­ri­çe­le­bi Ma­hal­le­si An­ti­ka Sokak üze­rin­de bu­lu­nan ya­pı­lar Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Kül­tür So­ka­ğı Pro­je­si ne­de­niy­le yı­kıl­ma­ya baş­lan­dı.
Hemen 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nın üst kıs­mın­da olan so­kak­ta ilk etap­ta Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü’nün ver­di­ği otu­rul­maz ra­po­ru­na is­ti­na­den bo­şal­tı­la­rak ka­mu­laş­tı­rı­lan 5 bi­na­nın yı­kıl­ma­sı plan­la­nır­ken, 7 bina ise ta­şın­ma iş­lem­le­ri­nin bit­me­si­nin ar­dın­dan yı­kıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Böy­le­lik­le top­lam­da 12 bina yı­kı­la­rak açı­la­cak alan­da altı oto­park olmak üzere Rize’nin yö­re­sel ürün­le­ri­nin ser­gi­le­ne­bi­le­ce­ği kül­tür ev­le­ri ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
Haber Merkezi