Rize’de Bir İş Yerinde Silah Ve Çok Sayıda Kesici Alet Ele Geçirildi

Rize’de bir iş ye­rin­de 1 ruh­sat­sız, 6 ku­ru­sı­kı ta­ban­ca, uyuş­tu­ru­cu madde ile çok sa­yı­da ke­si­ci alet ele ge­çi­ril­di.

İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube ekip­le­rin­ce yü­rü­tü­len ça­lış­ma­da kent mer­ke­zin­de­ki bir iş ye­rin­de arama ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ara­ma­da, 1 ruh­sat­sız ta­ban­ca, bu ta­ban­ca­ya ait 2 şar­jör, 173 uya­rı­cı madde özel­li­ği­ne sahip hap, uyuş­tu­ru­cu içi­min­de kul­la­nı­lan madde, 19,34 gram sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu, 6 ku­ru­sı­kı ta­ban­ca, 2 bilye atar ta­ban­ca, 1 pom­pa­lı tüfek, 1 av tü­fe­ği, 2 ke­lep­çe, 1 bıçak, 3 pala, 5 kılıç, 2 balta, 1 döner bı­ça­ğı, 1 orak ile çe­şit­li çap­lar­da 94 fişek ele ge­çi­ril­di.
Olay­la il­gi­li bir şüp­he­li gö­zal­tı­na alın­dı.

Haber Merkezi