Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Artvin’de İhracat Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 16 Arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğine (DKİB) bağlı Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin’den 2021’in ocak ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

DKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, yetki alan­la­rın­da bu­lu­nan Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne’den 1-31 Ocak ta­rih­le­rin­de 145 mil­yon 419 bin 423 do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti.
İhra­cat­ta geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 16 artış ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kal­yon­cu, Ocak 2019’da 124 mil­yon 855 bin 397 do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni kay­det­ti.
Kal­yon­cu Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne’den ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat­ta 84 mil­yon 849 bin 357 do­lar­la fın­dık ve ma­mul­le­ri­nin bi­rin­ci, 20 mil­yon 873 bin 840 do­lar­la yaş meyve sebze ürün­le­ri­nin ikin­ci, 14 mil­yon 787 bin 977 do­lar­la metal ma­den­ci­lik ürün­le­ri­nin üçün­cü, 10 mil­yon 583 bin 146 do­lar­la da su ürün­le­ri­nin dör­dün­cü sı­ra­yı al­dı­ğı­na işa­ret etti.
Saf­fet Kal­yon­cu, iller ba­zın­da ba­kıl­dı­ğın­da Trab­zon’dan ya­pı­lan ih­ra­ca­tın yüzde 10, Rize’den ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­ca­tın yüzde 73, Gü­müş­ha­ne’den ya­pı­lan ih­ra­ca­tın yüzde 240 art­tı­ğı­nı, Art­vin’den ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­ca­tın ise yüzde 23 azal­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Gü­müş­ha­ne ve Rize ih­ra­ca­tın­da ya­şa­nan yük­sek oran­lı ar­tış­ta­ki en önem­li et­ke­nin, maden sek­tö­rü­nün ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­nın et­ki­si­ni üze­rin­den at­ma­ya baş­la­ma­sı ol­du­ğu­na işa­ret eden Kal­yon­cu, maden sek­tö­rü ih­ra­ca­tın­da to­par­lan­ma sü­re­ci­ne gi­ril­di­ği­ni ve alı­nan yeni si­pa­riş­ler­le sek­tör ih­ra­ca­tı­nın can­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Kal­yon­cu, yıl­ba­şı ne­de­niy­le yakın komşu ülke pa­za­rın­da ya­şa­nan dur­gun­lu­ğun Art­vin ih­ra­ca­tın­da dü­şü­şe neden ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek ge­lecek ay­lar­da pi­ya­sa­la­rın açıl­ma­sı ile bu ilden ya­pı­la­cak ih­ra­ca­tın tek­rar artış tren­di­ne gi­re­ce­ği­nin ön­gö­rül­dü­ğü­nü kay­det­ti.
Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de tarım ürün­le­ri sek­tö­rün­de en fazla ih­ra­cat ar­tı­şı­nın, su ürün­le­rin­de don­du­rul­muş balık ih­ra­ca­tın­da ya­şan­dı­ğı­na dik­ka­ti çeken Kal­yon­cu, “Don­du­rul­muş balık ih­ra­ca­tı 2021’in ilk ayın­da ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 54 ar­ta­rak 10 mil­yon 309 bin 798 dolar ola­rak ger­çek­leş­miş­tir. Bu ar­tı­şın ya­nın­da sek­tör için se­vin­di­ri­ci olan bir başka husus ise ihraç birim fi­yat­la­rı­nın 2 kat art­mış ol­ma­sı ile sek­tör ih­ra­ca­tın­da ya­şa­nan katma değer ar­tı­şı ol­muş­tur.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Bir­li­ğe bağlı 4 ilden ocak ayın­da 84 ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kal­yon­cu, en fazla ih­ra­cat ya­pı­lan ül­ke­le­rin sı­ra­sıy­la İtalya, Rusya Fe­de­ras­yo­nu, Po­lon­ya, Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti ve Bul­ga­ris­tan ol­du­ğu­nu bil­dir­di.
Kal­yon­cu, Bul­ga­ris­tan’a ya­pı­lan ih­ra­ca­tın geçen yılın aynı ayına göre 20 kat art­tı­ğı­na işa­ret ede­rek şun­la­rı kay­det­ti:
“İtalya’ya ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat yüzde 131, Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’ne yüzde 96, Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na yüzde 40, Po­lon­ya’ya da yüzde 37 arttı. 2021 yılı ilk ayın­da bölge ih­ra­ca­tı­mı­zın yeni yıla ar­tış­la baş­la­ma­sı, belli sek­tör­ler­de ya­şa­nan yük­sek oran­lı ih­ra­cat ar­tış­la­rı, ih­ra­cat ca­mi­amı­zı ümit­len­dir­di ve ih­ra­cat­çı­mı­za do­ping et­ki­si yaptı. Önü­müz­de­ki ay­lar­da Ko­vid-19 pan­de­mi­si­nin aşı ça­lış­ma­la­rı ile kont­rol al­tı­na alın­ma­sı so­nu­cu yurt dışı pi­ya­sa­lar­da ya­şa­na­cak talep ar­tış­la­rı­nın, bölge ih­ra­ca­tı­mı­zı çok daha üst ra­kam­la­ra ulaş­tı­ra­ca­ğı­nı ön­gör­mek­te­yiz.”
İhra­cat­çı­la­rın yılın ilk ay­la­rın­da gös­ter­dik­le­ri bu ba­şa­rı­nın ken­di­le­ri­ni gu­rur­lan­dır­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kal­yon­cu, “Bu ve­si­le ile tüm ih­ra­cat ca­mi­amı­za ve biz­le­re des­tek veren tüm ke­sim­le­re şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz. Ya­ka­la­nan bu artış iv­me­si­nin çok daha üst oran­la­ra çık­ma­sı için çok de­ğer­li hü­kü­me­ti­miz­den özel­lik­le lo­jis­tik ma­li­yet­le­rin­de bir mik­tar des­tek sağ­lan­ma­sı­nı ve uzun sü­re­dir bek­le­yen KDV iade­le­rin­de sü­re­cin hız­lan­dı­rıl­ma­sı­nı is­tir­ham edi­yo­ruz. Bu alan­lar­da ya­pı­la­cak iyi­leş­tir­me­ler hem bölge hem de ülke ih­ra­ca­tı­mız­da büyük sıç­ra­ma yap­tı­ra­cak­tır.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Haber Merkezi