İşte Rizeli BİR çılgın daha “Kaçkarlı Viking”

RİZE’de Vi­king­le­re il­gi­si ne­de­niy­le yö­re­de ‘Kaç­kar­lı Vi­king’ ola­rak ta­nı­nan tu­rizm­ci Muço Türk­yıl­maz (47), giyim tarzı ve dav­ra­nış­la­rıy­la ilgi çe­ki­yor. Vi­king şap­ka­sı ile do­la­şan, bal­ta­sıy­la kır­dı­ğı buzlu su­lar­da yüzen Türk­yıl­maz, kö­yün­de doğa ile iç içe sakin bir yaşam sü­rü­yor.

Çam­lı­hem­şin il­çe­si Çat kö­yün­de ya­şa­yan tu­rizm­ci Muço Türk­yıl­maz’ın Vi­king il­gi­si ya­şa­mı­na yan­sı­yor. İzle­di­ği di­zi­nin ar­dın­dan Vi­king­le­rin ya­şa­mı­nı ken­di­nin­ki­ne ben­ze­ten Türk­yıl­maz, ba­şın­da Vi­king şap­ka­sı elin­de bal­ta­sı ile yaşam sü­rü­yor.
Ken­di­si­ni ‘Kaç­kar­lı Vi­king’ ola­rak ta­nı­tan Türk­yıl­maz’ın il­ginç giyim tarzı ve dav­ra­nış­la­rı gö­ren­le­ri şa­şır­tı­yor. Pay­laş­tı­ğı vi­de­olar sos­yal med­ya­da ilgi gö­rür­ken ba­şın­da Vi­king şap­ka­sı ile gezen Türk­yıl­maz, bal­ta­sı ile buz kırıp soğuk su­lar­da yü­zü­yor. Türk­yıl­maz, Vi­king­le­re yakın il­gi­siy­le köy evin­de bir köşe ya­pa­rak hem kül­tü­rel ak­se­su­ar­la­rı hem de Vi­king­le­ri an­la­tan par­ça­la­rı ser­gi­li­yor. De­va­sa bir balta da yap­tı­ran Türk­yıl­maz’ın ‘Son Vi­king’ adıy­la ha­zır­lat­tı­ğı video ise pay­la­şıl­dı­ğı sos­yal med­ya­da il­giy­le iz­le­ni­yor.

‘VİKİNGLERİN HA­YA­TI­NI KENDİ HA­YA­TI­MA BEN­ZETTİM’
Vi­king­le­rin sa­vaş­çı ru­hu­nun kal­ma­dı­ğı­nı an­la­tan Muço Türk­yıl­maz, “Ço­cuk­lu­ğum­da bu dağ­lar­da elim­de bal­tay­la, inek­ler­le, ke­çi­ler­le vakit ge­çir­dim. Ço­ban­lık yap­tım. Vi­king di­zi­si­ni sey­ret­tik­ten sonra on­la­rın ha­ya­tı­nı ken­di­me ben­zet­tim. Onlar da do­ğa­ya uyum­lu bir yaşam sü­rü­yor bende. On­la­ra ait eş­ya­la­rı top­la­ya­rak bir köşe oluş­tur­dum. Vi­king­le­rin sa­vaş­çı ruhu kal­ma­dı artık, sa­de­ce yap­tı­ğı­mız, do­ğa­ya zarar ver­me­den ya­şa­mak. Vi­king şap­ka­mı gün­lük ha­ya­tım­da kul­la­nı­yo­rum ve ço­cuk­la­rın­da çok il­gi­si­ni çe­ki­yor. De­va­sa balta yap­tır­dım. Us­ta­ya tarif ettim, o da yaptı, arada kul­la­nı­yo­rum, buz kır­dım. Ar­ka­daş­la­rım Vi­king ha­li­me, soğuk suya gir­me­me deli di­yor­lar ama ru­hu­muz­da de­li­lik var. Kaç­kar Dağı’nın etek­le­rin­de­ki Çat kö­yün­de ya­şa­dı­ğım için de ken­di­me Kaç­kar­lı Vi­king di­yo­rum. Ol­duk­ça sade bir ha­ya­tım var, huzur bu­lu­yo­rum” dedi.
Haber Merkezi