Gabriel Margarit: Kolay Ve Şanssız Bir Gol Yedik

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik So­rum­lu­su Gab­ri­el Mar­ga­rit, Ka­sım­pa­şa kar­şı­sın­da golün ar­dın­dan kon­sant­ras­yon prob­le­mi ya­şa­dık­la­rı­nı ve şans­sız bir gol ye­dik­le­ri­ni ifade etti.

Süper Lig’in 23. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de Ka­sım­pa­şa ile karşı kar­şı­ya gel­di­ği maç­tan bir puan ile ay­rıl­dı.
Maçın ar­dın­dan basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Gab­ri­el, üç puan için mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni ancak basit ha­ta­lar ile be­ra­ber­lik al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.

Gab­ri­el açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Bugün çok kolay puan kay­bet­tik. Sabit bir anda kon­sant­ras­yo­nu­mu­zu kay­bet­tik.
Üç puan için çok mü­ca­de­le ettik ama kolay ve şans­sız bir gol yedik. Sağ­lık so­run­la­rı, sa­kat­lık­lar, sarı ve kır­mı­zı kart ce­za­lı top­lam­da 7 oyun­cu­muz ek­sik­ti. Biraz bir şey­ler çı­kar­mak için za­ma­na ih­ti­ya­cı­mız var. Her maç­tan puan yada pu­an­lar top­la­mak için mü­ca­de­le ede­ce­ğiz.”
Haber Merkezi