Tür­ki­ye’nin bir­çok ye­rin­de soğuk ve karlı hava hüküm sü­rer­ken Art­vin’de hava sı­cak­lık­la­rı­nın mev­sim nor­mal­le­ri­nin üze­rin­de sey­ret­me­si ne­de­niy­le ba­ha­rın ha­ber­ci­si ola­rak bi­li­nen sik­la­men çi­çek­le­ri, erik ve ka­yı­sı ağaç­la­rı çiçek açtı.

Tür­ki­ye’nin bir­çok ye­rin­de soğuk ve karlı hava hüküm sü­rer­ken Art­vin’de hava sı­cak­lık­la­rı­nın mev­sim nor­mal­le­ri­nin üze­rin­de sey­ret­me­si ne­de­niy­le ba­ha­rın ha­ber­ci­si ola­rak bi­li­nen sik­la­men çi­çek­le­ri, erik ve ka­yı­sı ağaç­la­rı çiçek açtı. Son dö­nem­de kar ve yağ­mur ya­ğış­la­rı ya­şan­sa­da 3 aydır ülke ge­ne­lin­de ciddi an­lam­da ku­rak­lık ya­şan­dı­ğı­nı ifade eden Art­vin Çoruh Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Top­rak İlmi ve Eko­lo­ji Ana Bilim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tü­fek­çi­oğ­lu, Art­vin’in de bu du­rum­dan na­si­bi­ni al­dı­ğı­nı söy­le­di. Tü­fek­çi­oğ­lu, “Son 3 ayda Art­vin’de yüzde 60‘ın al­tın­da bir yağış azal­ma­sı söz ko­nu­su. Do­la­yı­sıy­la ya­ğış­la­rın az ol­ma­sı mev­sim­le­rin­de yu­mu­şa­ma­sıy­la bir­çok meyve ağa­cın­da ba­ha­rın ha­ber­ci­si olan çi­çek­le­rin aç­ma­ya baş­la­dı. Bir­çok meyve ağacı to­mur­cuk pat­lat­mış du­rum­da. Bazı yıl­lar bahar erken gelir bazı yıl­lar geç gelir. Tüm dün­ya­ya ait ve­ri­le­re bak­tı­ğı­mız­da dünya ge­ne­lin­de 1 ile 1.5 de­re­ce sı­cak­lık ar­tı­şı söz ko­nu­su Art­vin’de bun­dan na­si­bi­ni alı­yor. Yani doğ­ru­dan iklim de­ği­şik­li­ği­ne bağ­la­mak doğru değil ama iklim de­ği­şik­li­ği­nin­de et­ki­si var” dedi.
“Kaç­kar Dağ­la­rı ve Kar­çal dağ sil­si­le­si Art­vin’e yağış alı­şı­nı en­gel­li­yor”

“Art­vin’in sahil ke­si­mi­nin ciddi an­lam­da yük­sek yağış alır­ken iç ke­sim­le­ri kurak geçen bir ili­miz” diyen Tü­fek­çi­oğ­lu “İlin iç ke­sim­le­ri Ka­ra­de­niz’in almış ol­du­ğu ya­ğış­lar kadar yağış al­mı­yor. Sa­hil­de 2 bin 200 mm yağış var­ken iç ke­sim­ler­de bu mik­tar 300-350 mm’ye dü­şü­yor. Kaç­kar Dağ­la­rı ve Kar­çal dağ sil­si­le­si Art­vin’e yağış alı­şı­nı en­gel­li­yor. Bu dağ­lar özel­lik­le de de­niz­ler­den gelen ya­ğış­la­rın iç ke­si­me ulaş­ma­sın­da engel teş­kil edi­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi