Monthly Archives: Şubat 2021

Baharın habercisi erik ve kayısı ağaçları çiçek açtı

Tür­ki­ye’nin bir­çok ye­rin­de soğuk ve karlı hava hüküm sü­rer­ken Art­vin’de hava sı­cak­lık­la­rı­nın mev­sim nor­mal­le­ri­nin üze­rin­de sey­ret­me­si ne­de­niy­le ba­ha­rın ha­ber­ci­si ola­rak bi­li­nen sik­la­men çi­çek­le­ri, erik ve ka­yı­sı ağaç­la­rı çiçek açtı.

Tür­ki­ye’nin bir­çok ye­rin­de soğuk ve karlı hava hüküm sü­rer­ken Art­vin’de hava sı­cak­lık­la­rı­nın mev­sim nor­mal­le­ri­nin üze­rin­de sey­ret­me­si ne­de­niy­le ba­ha­rın ha­ber­ci­si ola­rak bi­li­nen sik­la­men çi­çek­le­ri, erik ve ka­yı­sı ağaç­la­rı çiçek açtı. Son dö­nem­de kar ve yağ­mur ya­ğış­la­rı ya­şan­sa­da 3 aydır ülke ge­ne­lin­de ciddi an­lam­da ku­rak­lık ya­şan­dı­ğı­nı ifade eden Art­vin Çoruh Üni­ver­si­te­si Orman Fa­kül­te­si Top­rak İlmi ve Eko­lo­ji Ana Bilim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tü­fek­çi­oğ­lu, Art­vin’in de bu du­rum­dan na­si­bi­ni al­dı­ğı­nı söy­le­di. Tü­fek­çi­oğ­lu, “Son 3 ayda Art­vin’de yüzde 60‘ın al­tın­da bir yağış azal­ma­sı söz ko­nu­su. Do­la­yı­sıy­la ya­ğış­la­rın az ol­ma­sı mev­sim­le­rin­de yu­mu­şa­ma­sıy­la bir­çok meyve ağa­cın­da ba­ha­rın ha­ber­ci­si olan çi­çek­le­rin aç­ma­ya baş­la­dı. Bir­çok meyve ağacı to­mur­cuk pat­lat­mış du­rum­da. Bazı yıl­lar bahar erken gelir bazı yıl­lar geç gelir. Tüm dün­ya­ya ait ve­ri­le­re bak­tı­ğı­mız­da dünya ge­ne­lin­de 1 ile 1.5 de­re­ce sı­cak­lık ar­tı­şı söz ko­nu­su Art­vin’de bun­dan na­si­bi­ni alı­yor. Yani doğ­ru­dan iklim de­ği­şik­li­ği­ne bağ­la­mak doğru değil ama iklim de­ği­şik­li­ği­nin­de et­ki­si var” dedi.
“Kaç­kar Dağ­la­rı ve Kar­çal dağ sil­si­le­si Art­vin’e yağış alı­şı­nı en­gel­li­yor”

“Art­vin’in sahil ke­si­mi­nin ciddi an­lam­da yük­sek yağış alır­ken iç ke­sim­le­ri kurak geçen bir ili­miz” diyen Tü­fek­çi­oğ­lu “İlin iç ke­sim­le­ri Ka­ra­de­niz’in almış ol­du­ğu ya­ğış­lar kadar yağış al­mı­yor. Sa­hil­de 2 bin 200 mm yağış var­ken iç ke­sim­ler­de bu mik­tar 300-350 mm’ye dü­şü­yor. Kaç­kar Dağ­la­rı ve Kar­çal dağ sil­si­le­si Art­vin’e yağış alı­şı­nı en­gel­li­yor. Bu dağ­lar özel­lik­le de de­niz­ler­den gelen ya­ğış­la­rın iç ke­si­me ulaş­ma­sın­da engel teş­kil edi­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

Rize’de Bir İş Yerinde Silah Ve Çok Sayıda Kesici Alet Ele Geçirildi

Rize’de bir iş ye­rin­de 1 ruh­sat­sız, 6 ku­ru­sı­kı ta­ban­ca, uyuş­tu­ru­cu madde ile çok sa­yı­da ke­si­ci alet ele ge­çi­ril­di.

İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube ekip­le­rin­ce yü­rü­tü­len ça­lış­ma­da kent mer­ke­zin­de­ki bir iş ye­rin­de arama ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ara­ma­da, 1 ruh­sat­sız ta­ban­ca, bu ta­ban­ca­ya ait 2 şar­jör, 173 uya­rı­cı madde özel­li­ği­ne sahip hap, uyuş­tu­ru­cu içi­min­de kul­la­nı­lan madde, 19,34 gram sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu, 6 ku­ru­sı­kı ta­ban­ca, 2 bilye atar ta­ban­ca, 1 pom­pa­lı tüfek, 1 av tü­fe­ği, 2 ke­lep­çe, 1 bıçak, 3 pala, 5 kılıç, 2 balta, 1 döner bı­ça­ğı, 1 orak ile çe­şit­li çap­lar­da 94 fişek ele ge­çi­ril­di.
Olay­la il­gi­li bir şüp­he­li gö­zal­tı­na alın­dı.

Haber Merkezi

İşte Rizeli BİR çılgın daha “Kaçkarlı Viking”

RİZE’de Vi­king­le­re il­gi­si ne­de­niy­le yö­re­de ‘Kaç­kar­lı Vi­king’ ola­rak ta­nı­nan tu­rizm­ci Muço Türk­yıl­maz (47), giyim tarzı ve dav­ra­nış­la­rıy­la ilgi çe­ki­yor. Vi­king şap­ka­sı ile do­la­şan, bal­ta­sıy­la kır­dı­ğı buzlu su­lar­da yüzen Türk­yıl­maz, kö­yün­de doğa ile iç içe sakin bir yaşam sü­rü­yor.

Çam­lı­hem­şin il­çe­si Çat kö­yün­de ya­şa­yan tu­rizm­ci Muço Türk­yıl­maz’ın Vi­king il­gi­si ya­şa­mı­na yan­sı­yor. İzle­di­ği di­zi­nin ar­dın­dan Vi­king­le­rin ya­şa­mı­nı ken­di­nin­ki­ne ben­ze­ten Türk­yıl­maz, ba­şın­da Vi­king şap­ka­sı elin­de bal­ta­sı ile yaşam sü­rü­yor.
Ken­di­si­ni ‘Kaç­kar­lı Vi­king’ ola­rak ta­nı­tan Türk­yıl­maz’ın il­ginç giyim tarzı ve dav­ra­nış­la­rı gö­ren­le­ri şa­şır­tı­yor. Pay­laş­tı­ğı vi­de­olar sos­yal med­ya­da ilgi gö­rür­ken ba­şın­da Vi­king şap­ka­sı ile gezen Türk­yıl­maz, bal­ta­sı ile buz kırıp soğuk su­lar­da yü­zü­yor. Türk­yıl­maz, Vi­king­le­re yakın il­gi­siy­le köy evin­de bir köşe ya­pa­rak hem kül­tü­rel ak­se­su­ar­la­rı hem de Vi­king­le­ri an­la­tan par­ça­la­rı ser­gi­li­yor. De­va­sa bir balta da yap­tı­ran Türk­yıl­maz’ın ‘Son Vi­king’ adıy­la ha­zır­lat­tı­ğı video ise pay­la­şıl­dı­ğı sos­yal med­ya­da il­giy­le iz­le­ni­yor.

‘VİKİNGLERİN HA­YA­TI­NI KENDİ HA­YA­TI­MA BEN­ZETTİM’
Vi­king­le­rin sa­vaş­çı ru­hu­nun kal­ma­dı­ğı­nı an­la­tan Muço Türk­yıl­maz, “Ço­cuk­lu­ğum­da bu dağ­lar­da elim­de bal­tay­la, inek­ler­le, ke­çi­ler­le vakit ge­çir­dim. Ço­ban­lık yap­tım. Vi­king di­zi­si­ni sey­ret­tik­ten sonra on­la­rın ha­ya­tı­nı ken­di­me ben­zet­tim. Onlar da do­ğa­ya uyum­lu bir yaşam sü­rü­yor bende. On­la­ra ait eş­ya­la­rı top­la­ya­rak bir köşe oluş­tur­dum. Vi­king­le­rin sa­vaş­çı ruhu kal­ma­dı artık, sa­de­ce yap­tı­ğı­mız, do­ğa­ya zarar ver­me­den ya­şa­mak. Vi­king şap­ka­mı gün­lük ha­ya­tım­da kul­la­nı­yo­rum ve ço­cuk­la­rın­da çok il­gi­si­ni çe­ki­yor. De­va­sa balta yap­tır­dım. Us­ta­ya tarif ettim, o da yaptı, arada kul­la­nı­yo­rum, buz kır­dım. Ar­ka­daş­la­rım Vi­king ha­li­me, soğuk suya gir­me­me deli di­yor­lar ama ru­hu­muz­da de­li­lik var. Kaç­kar Dağı’nın etek­le­rin­de­ki Çat kö­yün­de ya­şa­dı­ğım için de ken­di­me Kaç­kar­lı Vi­king di­yo­rum. Ol­duk­ça sade bir ha­ya­tım var, huzur bu­lu­yo­rum” dedi.
Haber Merkezi

Sarp Sınır Kapısı’ndan geçen yıl 1,3 milyon yolcu giriş çıkış yaptı

Tür­ki­ye’nin Kaf­kas­lar ve Orta Asya’ya açı­lan ka­pı­la­rın­dan Gür­cis­tan sı­nı­rın­da­ki Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen yıl 1 mil­yon 330 bin 804 yolcu, giriş çıkış yaptı.

Sarp Mülki İdare Amir­li­ğin­den al­dı­ğı bil­gi­ye göre, sınır ka­pı­sı­nın yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da 15 Mart 2020’de yaya ge­çiş­le­ri­ne ka­pa­tıl­ma­sıy­la, yolcu ge­çiş­le­ri bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 80,4 azal­dı.
Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan 686 bin 209 kişi Tür­ki­ye’ye gi­rer­ken çıkan yolcu sa­yı­sı ise 644 bin 595 oldu.

Yol­cu­la­rın 453 bin 641’ini Türk va­tan­daş­la­rı, 877 bin 163’ini ya­ban­cı uy­ruk­lu­lar oluş­tur­du. Sarp Sınır Ka­pı­sı’nı geçen yıl 736 bin 639 ki­şiy­le en çok Gürcü uy­ruk­lu­lar kul­lan­dı.
Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen sene 165 bin 800 giriş, 169 bin 94 çıkış olmak üzere top­lam 364 bin 894 araç geçti.
Geçiş yapan araç­la­rın 305 bin 429’unu ti­ca­ret amaç­lı giriş çıkış yapan tır ve kam­yon­lar oluş­tur­du.
Kaç­kar Güm­rük ve Dış Ti­ca­ret Bölge Mü­dü­rü Recep Bil­gin, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Sarp Sınır Ka­pı­sı’nın hem tu­rizm hem de ti­ca­ret nok­ta­sın­da bölge için önem­li ko­nu­ma sahip ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Art­vin’de it­ha­lat ve ih­ra­ca­tın Hopa Güm­rük Mü­dür­lü­ğü üze­rin­den ya­pıl­dı­ğı­nı ifade eden Bil­gin, “Sarp Sınır Ka­pı­mız söz ko­nu­su ih­ra­ca­tın ya­pıl­dı­ğı, tır­la­rın yurt dı­şı­na gidiş ve ge­liş­le­ri­nin geçiş nok­ta­sı­dır. Sarp Sınır Ka­pı­sı sa­de­ce ti­ca­ret için değil, tu­rizm için de çok önem­li ko­nu­ma sahip. Ül­ke­mi­zin en fazla yolcu ge­çiş­le­ri­nin ol­du­ğu kara hudut ka­pı­la­rın­dan biri.” dedi.
Bil­gin, Hopa Güm­rük Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de­ki Hopa Li­ma­nı ve Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen yıl 539 mil­yon 247 bin dolar ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek şöyle devam etti:
“2019 yı­lın­da­ki ih­ra­ca­ta göre yüzde 26 ora­nın­da artış var. Bu da sal­gın dö­ne­min­de çok önem­li bir ra­kam­dır. Çünkü pan­de­mi her şeyi et­ki­le­di. Bu ih­ra­cat ra­ka­mı­na ulaş­mak ül­ke­miz, bölge için önem­li. İtha­lat ra­kam­la­rın­da ise yüzde 30 düşüş var. 2019’da 84 mil­yon 728 bin dolar olan it­ha­lat ra­ka­mı 2020’de 59 mil­yon 718 bin do­lar­da kaldı.”
Bil­gin, ihraç edi­len ürün­le­rin Gür­cis­tan ve Türk Cum­hu­ri­yet­le­ri başta olmak üzere bir­çok Orta Asya ül­ke­si­ne gön­de­ril­di­ği­ni kay­det­ti.
Haber Merkezi

Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Artvin’de İhracat Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 16 Arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğine (DKİB) bağlı Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin’den 2021’in ocak ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

DKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, yetki alan­la­rın­da bu­lu­nan Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne’den 1-31 Ocak ta­rih­le­rin­de 145 mil­yon 419 bin 423 do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti.
İhra­cat­ta geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 16 artış ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kal­yon­cu, Ocak 2019’da 124 mil­yon 855 bin 397 do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni kay­det­ti.
Kal­yon­cu Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne’den ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat­ta 84 mil­yon 849 bin 357 do­lar­la fın­dık ve ma­mul­le­ri­nin bi­rin­ci, 20 mil­yon 873 bin 840 do­lar­la yaş meyve sebze ürün­le­ri­nin ikin­ci, 14 mil­yon 787 bin 977 do­lar­la metal ma­den­ci­lik ürün­le­ri­nin üçün­cü, 10 mil­yon 583 bin 146 do­lar­la da su ürün­le­ri­nin dör­dün­cü sı­ra­yı al­dı­ğı­na işa­ret etti.
Saf­fet Kal­yon­cu, iller ba­zın­da ba­kıl­dı­ğın­da Trab­zon’dan ya­pı­lan ih­ra­ca­tın yüzde 10, Rize’den ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­ca­tın yüzde 73, Gü­müş­ha­ne’den ya­pı­lan ih­ra­ca­tın yüzde 240 art­tı­ğı­nı, Art­vin’den ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­ca­tın ise yüzde 23 azal­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Gü­müş­ha­ne ve Rize ih­ra­ca­tın­da ya­şa­nan yük­sek oran­lı ar­tış­ta­ki en önem­li et­ke­nin, maden sek­tö­rü­nün ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­nın et­ki­si­ni üze­rin­den at­ma­ya baş­la­ma­sı ol­du­ğu­na işa­ret eden Kal­yon­cu, maden sek­tö­rü ih­ra­ca­tın­da to­par­lan­ma sü­re­ci­ne gi­ril­di­ği­ni ve alı­nan yeni si­pa­riş­ler­le sek­tör ih­ra­ca­tı­nın can­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Kal­yon­cu, yıl­ba­şı ne­de­niy­le yakın komşu ülke pa­za­rın­da ya­şa­nan dur­gun­lu­ğun Art­vin ih­ra­ca­tın­da dü­şü­şe neden ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek ge­lecek ay­lar­da pi­ya­sa­la­rın açıl­ma­sı ile bu ilden ya­pı­la­cak ih­ra­ca­tın tek­rar artış tren­di­ne gi­re­ce­ği­nin ön­gö­rül­dü­ğü­nü kay­det­ti.
Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de tarım ürün­le­ri sek­tö­rün­de en fazla ih­ra­cat ar­tı­şı­nın, su ürün­le­rin­de don­du­rul­muş balık ih­ra­ca­tın­da ya­şan­dı­ğı­na dik­ka­ti çeken Kal­yon­cu, “Don­du­rul­muş balık ih­ra­ca­tı 2021’in ilk ayın­da ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 54 ar­ta­rak 10 mil­yon 309 bin 798 dolar ola­rak ger­çek­leş­miş­tir. Bu ar­tı­şın ya­nın­da sek­tör için se­vin­di­ri­ci olan bir başka husus ise ihraç birim fi­yat­la­rı­nın 2 kat art­mış ol­ma­sı ile sek­tör ih­ra­ca­tın­da ya­şa­nan katma değer ar­tı­şı ol­muş­tur.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Bir­li­ğe bağlı 4 ilden ocak ayın­da 84 ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kal­yon­cu, en fazla ih­ra­cat ya­pı­lan ül­ke­le­rin sı­ra­sıy­la İtalya, Rusya Fe­de­ras­yo­nu, Po­lon­ya, Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti ve Bul­ga­ris­tan ol­du­ğu­nu bil­dir­di.
Kal­yon­cu, Bul­ga­ris­tan’a ya­pı­lan ih­ra­ca­tın geçen yılın aynı ayına göre 20 kat art­tı­ğı­na işa­ret ede­rek şun­la­rı kay­det­ti:
“İtalya’ya ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat yüzde 131, Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti’ne yüzde 96, Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na yüzde 40, Po­lon­ya’ya da yüzde 37 arttı. 2021 yılı ilk ayın­da bölge ih­ra­ca­tı­mı­zın yeni yıla ar­tış­la baş­la­ma­sı, belli sek­tör­ler­de ya­şa­nan yük­sek oran­lı ih­ra­cat ar­tış­la­rı, ih­ra­cat ca­mi­amı­zı ümit­len­dir­di ve ih­ra­cat­çı­mı­za do­ping et­ki­si yaptı. Önü­müz­de­ki ay­lar­da Ko­vid-19 pan­de­mi­si­nin aşı ça­lış­ma­la­rı ile kont­rol al­tı­na alın­ma­sı so­nu­cu yurt dışı pi­ya­sa­lar­da ya­şa­na­cak talep ar­tış­la­rı­nın, bölge ih­ra­ca­tı­mı­zı çok daha üst ra­kam­la­ra ulaş­tı­ra­ca­ğı­nı ön­gör­mek­te­yiz.”
İhra­cat­çı­la­rın yılın ilk ay­la­rın­da gös­ter­dik­le­ri bu ba­şa­rı­nın ken­di­le­ri­ni gu­rur­lan­dır­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kal­yon­cu, “Bu ve­si­le ile tüm ih­ra­cat ca­mi­amı­za ve biz­le­re des­tek veren tüm ke­sim­le­re şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz. Ya­ka­la­nan bu artış iv­me­si­nin çok daha üst oran­la­ra çık­ma­sı için çok de­ğer­li hü­kü­me­ti­miz­den özel­lik­le lo­jis­tik ma­li­yet­le­rin­de bir mik­tar des­tek sağ­lan­ma­sı­nı ve uzun sü­re­dir bek­le­yen KDV iade­le­rin­de sü­re­cin hız­lan­dı­rıl­ma­sı­nı is­tir­ham edi­yo­ruz. Bu alan­lar­da ya­pı­la­cak iyi­leş­tir­me­ler hem bölge hem de ülke ih­ra­ca­tı­mız­da büyük sıç­ra­ma yap­tı­ra­cak­tır.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Haber Merkezi

Rize’de Kültür Sokağı İçin Kamulaştırılan Alanda Yıkımlar Başladı

Rize’de ‘Kültür sokağı’ olarak planlanan sokaktaki binaların yıkımına başlandı.

Mer­ke­ze bağlı Pi­ri­çe­le­bi Ma­hal­le­si An­ti­ka Sokak üze­rin­de bu­lu­nan ya­pı­lar Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Kül­tür So­ka­ğı Pro­je­si ne­de­niy­le yı­kıl­ma­ya baş­lan­dı.
Hemen 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nın üst kıs­mın­da olan so­kak­ta ilk etap­ta Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü’nün ver­di­ği otu­rul­maz ra­po­ru­na is­ti­na­den bo­şal­tı­la­rak ka­mu­laş­tı­rı­lan 5 bi­na­nın yı­kıl­ma­sı plan­la­nır­ken, 7 bina ise ta­şın­ma iş­lem­le­ri­nin bit­me­si­nin ar­dın­dan yı­kıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Böy­le­lik­le top­lam­da 12 bina yı­kı­la­rak açı­la­cak alan­da altı oto­park olmak üzere Rize’nin yö­re­sel ürün­le­ri­nin ser­gi­le­ne­bi­le­ce­ği kül­tür ev­le­ri ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
Haber Merkezi

Türk Futbolunun Efsane İsmi Suat Mamat, Vefatının 5. Yıl Dönümünde Anıldı

Aslen Ri­ze­li olan ve Çay­kur Ri­zes­por’da da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vin­de bu­lu­nan Türk fut­bo­lu­nun ef­sa­ne isim­le­rin­den Suat Mamat, ve­fa­tı­nın 5. yıl dö­nü­mün­de anı­lı­yor.

Türk fut­bo­lu­na oyun­cu, tek­nik di­rek­tör ve yö­ne­ti­ci ola­rak uzun yıl­lar hiz­met eden, 3 Şubat 2016’da 85 ya­şın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den aslen Ri­ze­li olan ve 1975-76 se­zo­nun­da Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vin­de bu­lu­nan Suat Mamat, ve­fa­tı­nın 5. yıl dö­nü­mün­de anı­lı­yor.
Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF), Tür­ki­ye A Milli Fut­bol Ta­kı­mı`nın Dünya Ku­pa­sı fi­nal­le­ri ta­ri­hin­de­ki ilk go­lü­nü atan Suat Mamat’ın ve­fa­tı­nın 5. yıl dö­nü­mü ne­de­niy­le anma me­sa­jı ya­yım­la­dı. TFF’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “1954 Dünya Ku­pa­sı kad­ro­muz­da yer alan Suat Mamat’ı ölü­mü­nün 5. yı­lın­da saygı ve rah­met­le anı­yo­ruz.” ifa­de­si­ne yer ve­ril­di. De­mir­yol­la­rın­da ça­lı­şan bir ba­ba­nın ikin­ci oğlu ola­rak 30 Kasım 1930’da Ba­kır­köy’de dün­ya­ya gelen Suat Mamat, ağa­be­yi Nev­zat’ın An­ka­ra De­mirs­por’da ka­le­ci­lik yap­ma­sı se­be­biy­le erken yaşta fut­bo­la ilgi duydu. So­kak­lar­da, ar­sa­lar­da top oy­na­yan Suat Mamat, fut­bo­la 16 ya­şın­day­ken Ye­di­ku­le De­mirs­por’da baş­la­dı. Bu­gü­nün de­yi­şiy­le “10 nu­ma­ra” po­zis­yo­nun­da oy­na­yan Suat Mamat, Ye­di­ku­le De­mirs­por’da bir süre forma giy­dik­ten sonra Ba­kır­köy Sü­mers­por ta­kı­mı­na geçti ve resmi ka­ri­ye­ri­ne de bu­ra­da 19 ya­şın­da adım attı. As­ker­lik ça­ğın­da fut­bol­dan kop­ma­ya­rak İstan­bul Ka­ra­gü­cü’nde top koş­tu­ran Suat Mamat, bu­ra­da et­ki­li per­for­mans gös­ter­di. 1949 ile 1952 yıl­la­rın­da An­ka­ra De­mirs­por for­ma­sı­nı ter­le­ten Suat Mamat, ka­ri­ye­rin­de­ki en büyük sıç­ra­ma­yı ise Ga­la­ta­sa­ray’a trans­fer ola­rak yaptı.

Ama­tör fut­bol­cu­luk­tan ef­sa­ne­li­ğe
Suat Mamat, 1952 yı­lın­da trans­fer ol­du­ğu Ga­la­ta­sa­ray’da adını ef­sa­ne fut­bol­cu­lar ara­sı­na yaz­dır­dı. As­ker­lik­ten sonra üni­for­ma­sı üze­rin­dey­ken sa­rı-kır­mı­zı­lı renk­le­re 175 lira ma­aş­la imza atan genç Suat, Ga­la­ta­sa­ray’daki ilk dö­ne­min­de ama­tör ola­rak forma giydi. İstan­bul Ligi’nde pro­fes­yo­nel ve ama­tör oyun­cu­la­rın bir arada oy­na­dı­ğı o dö­nem­de ha­ya­li­ni kur­du­ğu sa­rı-kır­mı­zı renk­le­re ka­vu­şan Suat Mamat, Ga­la­ta­sa­ray for­ma­sıy­la ilk resmi ma­çı­na ise 16 Kasım 1952’de Be­yoğ­lus­por kar­şı­sın­da çıktı. Ga­la­ta­sa­ray­lı­lı­ğı ile bi­li­nen Suat Mamat, sa­rı-kır­mı­zı­lı ekip­te 1952’den 1963’e kadar 11 yıl forma giydi ve 3’ü İstan­bul Ligi, 1’i Tür­ki­ye Ligi olmak üzere top­lam­da 4 şam­pi­yon­luk ya­şa­dı. Ant­re­nör Gün­düz Kılıç’ın yoğun is­te­ği üze­ri­ne Ga­la­ta­sa­ray ile 1953 yı­lın­da pro­fes­yo­nel söz­leş­me im­za­la­yan Suat Mamat, sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar­da top­lam­da 79 gol kay­det­ti. Ga­la­ta­sa­ray for­ma­sıy­la son ma­çı­nı ise daha sonra for­ma­sı­nı gi­ye­ce­ği Be­şik­taş’a karşı oy­na­yan Suat Mamat, sa­rı-kır­mı­zı­lı for­may­la son şam­pi­yon­lu­ğu­nu da bu mü­ca­de­le­nin ar­dın­dan kut­la­dı. 1962-1963 se­zo­nu so­nun­da Be­şik­taş ile şam­pi­yon­luk kar­şı­laş­ma­sı­na çıkan Suat Mamat ön­der­li­ğin­de­ki Ga­la­ta­sa­ray, ku­pa­yı ka­zan­dı.

 • Milli for­may­la yak­la­şık 10 yıl
  Suat Mamat, Ga­la­ta­sa­ray’da oy­na­dı­ğı yıl­lar­da gös­ter­di­ği per­for­mans­la milli ta­kı­ma kadar yük­sel­me­yi de ba­şar­dı. Ay-yıl­dız­lı­lar­la ilk ma­çı­na 14 Mart 1954 yı­lın­da İspan­ya ile oy­na­nan Dünya Ku­pa­sı eleme mü­sa­ba­ka­sı­nın rö­van­şın­da çıkan

Suat Mamat, yak­la­şık 10 sene milli for­ma­yı ter­let­ti. Tür­ki­ye, dünya ku­pa­la­rı­na ilk kez 1954 İsviç­re’de ka­tıl­dı. Ele­me­ler­de İspan­ya ile eş­le­şen mil­li­ler, ilk maçı 4-1 kay­be­dip, ikin­ci kar­şı­laş­ma­da ise 1-0 galip geldi. Ave­raj uy­gu­la­ma­sı ol­ma­dı­ğı için üçün­cü kar­şı­laş­ma İtalya’nın baş­ken­ti Roma’da oy­nan­dı. Bu maç da 2-2 be­ra­be­re bi­tin­ce, ya­zı-tu­ra atışı ya­pıl­dı. İtal­yan çocuk Fran­co’nun yap­tı­ğı atış­ta Tür­ki­ye ka­za­nıp, dünya ku­pa­la­rı­na ka­tıl­ma­ya hak ka­zan­dı.

 • Dünya ku­pa­la­rın­da­ki ilk gol Suat Mamat’tan
  Suat Mamat, Tür­ki­ye’nin dünya ku­pa­la­rın­da­ki ilk go­lü­ne imza attı. Batı Al­man­ya ma­çı­nın henüz 2. da­ki­ka­sın­da milli ta­kı­mı 1-0 öne ge­çi­ren Suat Mamat, böy­le­ce Türk fut­bol ta­ri­hi­ne adını yaz­dır­mış oldu. Biri B Milli olmak üzere ay-yıl­dız­lı for­ma­yı 27 kez ter­le­ten Suat Mamat, top­lam­da 5 gol atma ba­şa­rı­sı gös­ter­di. Suat Mamat, dünya ku­pa­la­rın­da milli takım adına top­lam­da at­tı­ğı 3 golle, Bur­han Sar­gun ve İlhan Man­sız’la be­ra­ber hala bu kul­var­da rakip fi­le­le­ri en çok ha­va­lan­dı­ran 3 fut­bol­cu­dan biri.
 • Türk fut­bo­lu­na ak­ro­ba­tik ha­re­ket­le­ri ge­ti­ren adam
  Suat Mamat, fut­bol­cu­luk dö­ne­min­de ba­şa­rı­la­rı kadar ak­ro­ba­tik ha­re­ket­le­riy­le de ön plana çıktı. Üst düzey top tek­ni­ği­ne sahip olan ve bi­ti­ri­ci ara pas­la­rıy­la ta­nı­nan ef­sa­ne isim, dö­ne­min­de es­te­tik fut­bo­lun us­ta­sı ola­rak anıl­dı. Özel­lik­le rö­ve­şa­ta ha­re­ke­ti­ni fut­bol ha­ya­tı­nın ilk yıl­la­rın­dan iti­ba­ren ba­şa­rıy­la uy­gu­la­yan Suat Mamat, at­le­tik ye­te­nek­le­riy­le dik­ka­ti çekti.
 • Hem attı hem tuttu
  Suat Mamat, gol yol­la­rın­da­ki per­for­man­sı­nı ka­le­ci­li­ğe de ta­şı­dı. Mamat, ka­le­ci­nin sa­kat­lan­dı­ğı ve oyun­cu de­ğiş­tir­me hak­kı­nın bu­lun­ma­dı­ğı bazı kar­şı­laş­ma­lar­da ka­le­yi de ko­ru­du ve üstün bir per­for­man­sa imza attı.
 • Be­şik­taş’ta 4 yıl forma giydi
  Suat Mamat, Ga­la­ta­sa­ray’dan ay­rıl­dık­tan sonra 4 yıl Be­şik­taş için ter döktü. Ken­di­si­ne 1961-1962 se­zo­nun­da talip olan si­yah-be­yaz­lı ta­kı­ma 1963 se­ne­sin­de imza atan Suat Mamat, 1967 yılı so­nu­na kadar Be­şik­taş for­ma­sı­nı giydi. Si­yah-be­yaz­lı­lar­la 1965-1966 ve 1966-1967 se­zon­la­rın­da üst üste 2 kez şam­pi­yon­luk ya­şa­yan Suat Mamat, Be­şik­taş for­ma­sıy­la 7 gole imza attı.
 • Fut­bo­lu Vefa’da bı­rak­tı
  Suat Mamat, fut­bol­cu­luk ka­ri­ye­ri­ni Vefa’da nok­ta­la­dı. Bahsi geçen yıl­lar­da Tür­ki­ye’de fut­bol­cu­lar 30’lu yaş­la­rın ba­şın­da ka­ri­yer­le­ri­ne son ve­rir­ken, ef­sa­ne isim 37 ya­şın­day­ken Vefa’ya trans­fer oldu. Dö­ne­min güçlü ta­kım­la­rın­dan Vefa’da 1967-1968 se­zo­nun­da top koş­tu­ran Suat Mamat, bu for­may­la 9 maça çıkıp 1 gol kay­det­ti.
 • Haber Merkezi

Gabriel Margarit: Kolay Ve Şanssız Bir Gol Yedik

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik So­rum­lu­su Gab­ri­el Mar­ga­rit, Ka­sım­pa­şa kar­şı­sın­da golün ar­dın­dan kon­sant­ras­yon prob­le­mi ya­şa­dık­la­rı­nı ve şans­sız bir gol ye­dik­le­ri­ni ifade etti.

Süper Lig’in 23. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de Ka­sım­pa­şa ile karşı kar­şı­ya gel­di­ği maç­tan bir puan ile ay­rıl­dı.
Maçın ar­dın­dan basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Gab­ri­el, üç puan için mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni ancak basit ha­ta­lar ile be­ra­ber­lik al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.

Gab­ri­el açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Bugün çok kolay puan kay­bet­tik. Sabit bir anda kon­sant­ras­yo­nu­mu­zu kay­bet­tik.
Üç puan için çok mü­ca­de­le ettik ama kolay ve şans­sız bir gol yedik. Sağ­lık so­run­la­rı, sa­kat­lık­lar, sarı ve kır­mı­zı kart ce­za­lı top­lam­da 7 oyun­cu­muz ek­sik­ti. Biraz bir şey­ler çı­kar­mak için za­ma­na ih­ti­ya­cı­mız var. Her maç­tan puan yada pu­an­lar top­la­mak için mü­ca­de­le ede­ce­ğiz.”
Haber Merkezi

Bir Puan Paşa’ya Bir Puan Atmaca’ya

Süper Lig’in 23. hafta kar­şı­laş­ma­la­rın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de Ka­sım­pa­şa’yı ağır­la­dı. Kar­şı­laş­ma 1-1 be­ra­ber­lik­le ta­mam­lan­dı.

Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı)
9. da­ki­ka­da Bold­rin’in pa­sın­da ceza sa­ha­sı dışı sağ çap­raz­dan topla bu­lu­şan Sa­mu­dio’nun vu­ru­şun­da top auta çıktı.
13. da­ki­ka­da sağ çap­raz­dan Bold­rin’in yap­tı­ğı or­ta­da topa kafa vu­ru­şuy­la kar­şı­lık veren So­der­lund şu­tun­da top ka­le­ci Er­tuğ­rul’da kaldı.
19. da­ki­ka­da ge­li­şen Ka­sı­ma­pa ata­ğın­da ceza sa­ha­sı­nın içe­ri­sin­de topla bu­lu­şan Hod­zic’in vu­ru­şun­da top di­rek­ten döndü.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
59. da­ki­ka­da ge­li­şen Çay­kur Ri­zes­por ata­ğın­da sol çap­raz­dan or­ta­yı yapan Emir Di­la­ver’in pa­sın­da topa kafa ile kar­şı­lık veren So­der­lund’un vu­ru­şun­da Ka­le­ci Er­tuğ­rul topu uzak­laş­tır­dı.
85. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­da sa­vun­ma­dan geri gelen topla bu­lu­şan Doğan Er­do­ğan’ın vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak fi­le­ler­le bu­luş­tu. 1-0
90. da­ki­ka­da kul­la­nı­lan köşe vu­ru­şun­da The­lin önüne düşen topa vu­ru­şu­nu ger­çek­leş­tir­di ve top fi­le­ler­le bu­luş­tu. 1-1
Ha­kem­ler: Ser­kan Tokat xx, Er­dinç Se­zer­tam xx, Bilal Gölen xx
Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han xx, Emir x, Mo­roz­yuk xxx, Onur x, Me­ri­ah x, And­ra­de x, Bold­rin xxx, Sa­mu­dio xxx, Don­sah x, Djo­ko­vic x, So­der­lund xx
Ye­dek­ler: Tarık, Zafer Gör­gen, Murat Sağ­lam, Talbi, Yasin Peh­li­van, Doğan, Mit­hat, Mic­ha­lak, Celal Emir, Ab­dul­lah Durak
Ant­re­nör: Gab­ri­el Mar­ga­rit
Ka­sım­pa­şa: Er­tuğ­rul xx, Tomas xx, Flo­rent x, Had­da­di x, Luc­kas­sen xx, Bist­ro­vic xx, Ko­om­son x, Haj­ra­di­no­vic xx, Aytaç x, The­lin xx, Hod­zic xx
Ye­dek­ler: Ra­ma­zan, Meh­met Feyzi, Tosic, Do­ğu­can, Evren Eren, Varga, Anıl Koç, Hasan Emre, Yusuf, Fur­kan
Tek­nik Di­rek­tör: Fuat Çapa
Gol­ler: Doğan Er­do­ğan (dk. 85) (Çay­kur Ri­zes­por), The­lin (dk. 90) (Ka­sım­pa­şa)
Sarı Kart­lar: Bold­rin, Emir Di­la­ver (Çay­kur Ri­zes­por), Haj­ra­di­no­vic (Ka­sım­pa­şa)
Haber Merkezi