Monthly Archives: Şubat 2021

Baharın habercisi erik ve kayısı ağaçları çiçek açtı

Tür­ki­ye’nin bir­çok ye­rin­de soğuk ve karlı hava hüküm sü­rer­ken Art­vin’de hava sı­cak­lık­la­rı­nın mev­sim nor­mal­le­ri­nin üze­rin­de sey­ret­me­si ne­de­niy­le ba­ha­rın ha­ber­ci­si ola­rak bi­li­nen sik­la­men çi­çek­le­ri, erik ve ka­yı­sı ağaç­la­rı çiçek açtı. Tür­ki­ye’nin bir­çok ye­rin­de soğuk ve karlı hava hüküm sü­rer­ken Art­vin’de hava sı­cak­lık­la­rı­nın mev­sim nor­mal­le­ri­nin üze­rin­de sey­ret­me­si ne­de­niy­le ba­ha­rın ha­ber­ci­si ola­rak bi­li­nen sik­la­men çi­çek­le­ri, erik ve ka­yı­sı ağaç­la­rı çiçek açtı. Son dö­nem­de

Devamını oku

Rize’de Bir İş Yerinde Silah Ve Çok Sayıda Kesici Alet Ele Geçirildi

Rize’de bir iş ye­rin­de 1 ruh­sat­sız, 6 ku­ru­sı­kı ta­ban­ca, uyuş­tu­ru­cu madde ile çok sa­yı­da ke­si­ci alet ele ge­çi­ril­di. İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube ekip­le­rin­ce yü­rü­tü­len ça­lış­ma­da kent mer­ke­zin­de­ki bir iş ye­rin­de arama ger­çek­leş­ti­ril­di.Ara­ma­da, 1 ruh­sat­sız ta­ban­ca, bu ta­ban­ca­ya ait 2 şar­jör, 173 uya­rı­cı madde özel­li­ği­ne sahip hap, uyuş­tu­ru­cu içi­min­de kul­la­nı­lan madde, 19,34

Devamını oku

İşte Rizeli BİR çılgın daha “Kaçkarlı Viking”

RİZE’de Vi­king­le­re il­gi­si ne­de­niy­le yö­re­de ‘Kaç­kar­lı Vi­king’ ola­rak ta­nı­nan tu­rizm­ci Muço Türk­yıl­maz (47), giyim tarzı ve dav­ra­nış­la­rıy­la ilgi çe­ki­yor. Vi­king şap­ka­sı ile do­la­şan, bal­ta­sıy­la kır­dı­ğı buzlu su­lar­da yüzen Türk­yıl­maz, kö­yün­de doğa ile iç içe sakin bir yaşam sü­rü­yor. Çam­lı­hem­şin il­çe­si Çat kö­yün­de ya­şa­yan tu­rizm­ci Muço Türk­yıl­maz’ın Vi­king il­gi­si ya­şa­mı­na yan­sı­yor. İzle­di­ği di­zi­nin ar­dın­dan Vi­king­le­rin ya­şa­mı­nı ken­di­nin­ki­ne ben­ze­ten Türk­yıl­maz, ba­şın­da Vi­king

Devamını oku

Sarp Sınır Kapısı’ndan geçen yıl 1,3 milyon yolcu giriş çıkış yaptı

Tür­ki­ye’nin Kaf­kas­lar ve Orta Asya’ya açı­lan ka­pı­la­rın­dan Gür­cis­tan sı­nı­rın­da­ki Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan geçen yıl 1 mil­yon 330 bin 804 yolcu, giriş çıkış yaptı. Sarp Mülki İdare Amir­li­ğin­den al­dı­ğı bil­gi­ye göre, sınır ka­pı­sı­nın yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da 15 Mart 2020’de yaya ge­çiş­le­ri­ne ka­pa­tıl­ma­sıy­la, yolcu ge­çiş­le­ri bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 80,4 azal­dı.Sarp Sınır Ka­pı­sı’ndan 686 bin 209 kişi Tür­ki­ye’ye

Devamını oku

Rize, Trabzon, Gümüşhane ve Artvin’de İhracat Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 16 Arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğine (DKİB) bağlı Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin’den 2021’in ocak ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi. DKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, yetki alan­la­rın­da bu­lu­nan Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne’den 1-31 Ocak ta­rih­le­rin­de 145 mil­yon 419 bin 423 do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti.İhra­cat­ta geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde

Devamını oku

Rize’de Kültür Sokağı İçin Kamulaştırılan Alanda Yıkımlar Başladı

Rize’de ‘Kültür sokağı’ olarak planlanan sokaktaki binaların yıkımına başlandı. Mer­ke­ze bağlı Pi­ri­çe­le­bi Ma­hal­le­si An­ti­ka Sokak üze­rin­de bu­lu­nan ya­pı­lar Rize Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Kül­tür So­ka­ğı Pro­je­si ne­de­niy­le yı­kıl­ma­ya baş­lan­dı.Hemen 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nın üst kıs­mın­da olan so­kak­ta ilk etap­ta Çevre ve Şe­hir­ci­lik İl Mü­dür­lü­ğü’nün ver­di­ği otu­rul­maz ra­po­ru­na is­ti­na­den bo­şal­tı­la­rak ka­mu­laş­tı­rı­lan 5 bi­na­nın yı­kıl­ma­sı plan­la­nır­ken, 7 bina ise ta­şın­ma

Devamını oku

Türk Futbolunun Efsane İsmi Suat Mamat, Vefatının 5. Yıl Dönümünde Anıldı

Aslen Ri­ze­li olan ve Çay­kur Ri­zes­por’da da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vin­de bu­lu­nan Türk fut­bo­lu­nun ef­sa­ne isim­le­rin­den Suat Mamat, ve­fa­tı­nın 5. yıl dö­nü­mün­de anı­lı­yor. Türk fut­bo­lu­na oyun­cu, tek­nik di­rek­tör ve yö­ne­ti­ci ola­rak uzun yıl­lar hiz­met eden, 3 Şubat 2016’da 85 ya­şın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den aslen Ri­ze­li olan ve 1975-76 se­zo­nun­da Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vin­de bu­lu­nan Suat Mamat, ve­fa­tı­nın 5. yıl dö­nü­mün­de anı­lı­yor.Tür­ki­ye

Devamını oku

Gabriel Margarit: Kolay Ve Şanssız Bir Gol Yedik

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik So­rum­lu­su Gab­ri­el Mar­ga­rit, Ka­sım­pa­şa kar­şı­sın­da golün ar­dın­dan kon­sant­ras­yon prob­le­mi ya­şa­dık­la­rı­nı ve şans­sız bir gol ye­dik­le­ri­ni ifade etti. Süper Lig’in 23. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de Ka­sım­pa­şa ile karşı kar­şı­ya gel­di­ği maç­tan bir puan ile ay­rıl­dı.Maçın ar­dın­dan basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Gab­ri­el, üç puan için mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni ancak basit ha­ta­lar ile be­ra­ber­lik al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Gab­ri­el açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:“Bugün çok

Devamını oku

Bir Puan Paşa’ya Bir Puan Atmaca’ya

Süper Lig’in 23. hafta kar­şı­laş­ma­la­rın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de Ka­sım­pa­şa’yı ağır­la­dı. Kar­şı­laş­ma 1-1 be­ra­ber­lik­le ta­mam­lan­dı. Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı)9. da­ki­ka­da Bold­rin’in pa­sın­da ceza sa­ha­sı dışı sağ çap­raz­dan topla bu­lu­şan Sa­mu­dio’nun vu­ru­şun­da top auta çıktı.13. da­ki­ka­da sağ çap­raz­dan Bold­rin’in yap­tı­ğı or­ta­da topa kafa vu­ru­şuy­la kar­şı­lık veren So­der­lund şu­tun­da top ka­le­ci Er­tuğ­rul’da kaldı.19. da­ki­ka­da ge­li­şen Ka­sı­ma­pa ata­ğın­da ceza sa­ha­sı­nın içe­ri­sin­de topla bu­lu­şan Hod­zic’in

Devamını oku