Türk VatandaşlarınınKimlik GösteripGirebildiği Ülkelerin Sayısı 5’e Yükseldi

74 ül­ke­ye vize al­ma­dan pa­sa­port­la gi­de­bi­len Türk va­tan­daş­la­rı’nın, sa­de­ce kim­lik gös­te­rip gi­re­bil­di­ği ül­ke­le­rin sa­yı­sı da beşe yük­sel­di. Sı­ra­da Rusya ve Be­la­rus var.

Türk va­tan­daş­la­rı­nın sa­de­ce kim­lik­le yurt dı­şı­na çı­ka­rak se­ya­hat ede­cek­le­ri ül­ke­le­rin sa­yı­sı ar­tı­yor.
Son ola­rak Türk va­tan­daş­la­rı­nın Azer­bay­can’a yap­tık­la­rı se­ya­hat­ler­de vize ve pa­sa­port en­ge­li or­ta­dan kalk­tı.
Bun­dan sonra Azer­bay­can’dan Tür­ki­ye’ye, Tür­ki­ye’den de Azer­bay­can’a ya­pı­la­cak se­ya­hat­ler­de sa­de­ce kim­lik ye­ter­li ola­cak.
Böy­le­ce Türk va­tan­daş­la­rı­nın, vize al­ma­dan ve pa­sa­port­suz gi­de­bi­le­ce­ği ülke sa­yı­sı beşe yük­sel­di.
VİZE YOK, PA­SA­PORT YOK
Daha önce Gür­cis­tan, KKTC, Mol­do­va ve Uk­ray­na ile kar­şı­lık­lı kim­lik­le se­ya­hat ko­lay­lı­ğı sağ­la­nır­ken bu yıl için­de ay­rı­ca Be­la­rus ve Rusya ile de ben­zer an­laş­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
Kim­lik­le se­ya­hat­le bir­lik­te va­tan­daş­lar, yurt dışı se­ya­hat­le­ri için uğ­raş­tı­rı­cı ve yo­ru­cu vize iş­le­rin­den kur­tul­muş olu­yor.
Öte yan­dan Türk va­tan­daş­la­rı­nın vize al­ma­dan sa­de­ce pa­sa­port ile gi­de­bi­le­cek­le­ri ülke sa­yı­sı da 5’e yük­sel­di.
Bugün Türk va­tan­daş­la­rı kar­şı­lık­lı ola­rak vize uy­gu­la­ma­sı­nın kal­dı­rıl­dı­ğı 74 ül­ke­yi sa­de­ce pa­sa­port ile zi­ya­ret ede­bi­li­yor.
Haber Mer­ke­zi