Ça­lış­ma azmi ve ka­rar­lı­lı­ğı ile bi­li­nen Ka­ra­de­niz ka­dın­la­rı, Ku­ze­yin Ka­dın­la­rı Da­ya­nış­ma Der­ne­ği (KKDD) ça­tı­sı al­tın­da bir araya ge­le­rek emek­le­ri­ni gö­rü­nür hale ge­tir­di­ler. Ku­ze­yin ka­dın­la­rı­nın üret­ti­ği ‘Pa­çi­ka’ ve ‘Uşa­ko­po’ isim­li bez be­bek­ler, hem ev eko­no­mi­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak is­te­yen ka­dın­la­ra ilham olu­yor hem de yö­re­nin ta­nı­tı­mı­na katkı sağ­lı­yor.

İlçemize bağlı Ma­den­li Bel­de­si’nde bir araya ge­le­rek Ku­ze­yin Ka­dın­la­rı Da­ya­nış­ma Der­ne­ği’ni kuran ka­dın­lar, el sa­nat­la­rı hü­ner­le­ri ile ka­zanç elde et­me­ye baş­la­dı­lar. 3 yıl önce ‘Ku­ze­yin Ka­dın­la­rı’ adıy­la atöl­ye fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­yan yöre ka­dın­la­rı, Ça­ye­li yö­re­sin­de küçük kız ço­cuk­la­rı­na söy­le­nen ‘Pa­çi­ka’ ve erkek ço­cuk­la­rı­na söy­le­nen ‘Uşa­ko­po’ ismi ile mar­ka­laş­tır­dık­la­rı bez be­bek­le­ri dik­me­ye baş­la­dı­lar. Der­nek üyesi ka­dın­lar, tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan pan­de­mi sü­re­cin­de ise bez maske üre­ti­mi de ya­pa­rak hem kendi ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­lar­ken, hem de ev eko­no­mi­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­du­lar. Kuzey Ka­dın­la­rı Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Öğr. Gör. Yıl­dız Genç, der­nek ola­rak dü­zen­le­dik­le­ri top­lan­tı ve eği­tim­ler­le ka­dın­la­rın öz gü­ven­le­ri­ni art­tır­mak için ki­şi­sel ge­li­şim ve mes­le­ki eği­tim üze­ri­ne ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek “Ma­den­li Bel­de­si’ndeki bir­kaç ka­dı­nın bez bebek üre­ti­mi is­te­ği ile küçük bir ‘Pa­çi­ka’ atöl­ye­si ku­rul­du. Daha sonra biz daha fazla ka­dı­na ulaş­mak ama­cıy­la bir der­nek kurma ih­ti­ya­cı duy­duk. Şu anda 24 üye­miz var.
Ki­şi­sel ge­li­şim ve mes­le­ki eği­tim fa­ali­yet­le­ri­mi­zin ya­nın­da sos­yal et­kin­lik­ler de dü­zen­le­mek­te­yiz.
Maske, bez bebek, bez çanta ve ti­şört ta­sa­rı­mı gibi el sa­nat­la­rı ile tu­riz­me de katkı sağ­la­ya­bil­di­ği­miz ürün­le­ri­miz var.
Böy­le­ce hem ka­dın­la­rın aile eko­no­mi­si­ne kat­kı­da bu­lun­ma­la­rı­nı hem de sos­yal­leş­me­le­ri­ni amaç­lı­yo­ruz” dedi.
Ka­zan­cı­nı sağ­la­ya­bil­di­ği için ken­di­si­ni öz­gü­ven­li his­set­ti­ği­ni ifade eden der­nek üyesi Ha­ni­fe Şeker ise “3 yıl­dır bu işin içe­ri­sin­de­yiz ama ondan ön­ce­sin­de 5 yıl­lık bir eği­tim aşa­ma­sın­dan geç­tik.
Daha sonra atöl­ye­mi­zi kur­duk. Sağ olsun ho­ca­mız da ya­nı­mız­dan hiç ay­rıl­ma­dı, des­tek­le­ri­ni biz­ler­den esir­ge­me­di. Bu işe baş­la­dı­ğı­mız gün­den bu­gü­ne biz­le­re des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Ça­ye­li Bakır İşlet­me­le­ri’ne, Bü­yük­de­re Va­di­si İskan Vakfı’na, Ma­den­li Be­le­di­ye­si, Ça­ye­li Kay­makam­lı­ğı ve Ça­ye­li Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’ne te­şek­kür edi­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. KKDD’nin ilk etap­ta bir elin par­mak­la­rı­nı geç­me­yecek sa­yı­da ka­dı­nın bir araya gel­me­siy­le ku­rul­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Usta Öğ­re­ti­ci Zey­nep Yurt­taş da “Yö­re­miz­de ka­dı­nın ge­liş­me­si, sos­yal­leş­me­si, ge­lecek için maddi ma­ne­vi bir şey­ler yap­ma­sı çok önem­li. El be­ce­ri­le­ri­miz­le üret­ti­ği­miz ürün­le­ri­miz var.
Özel­lik­le bez be­bek­le­ri­miz

çok güzel. Bütün ev ha­nım­la­rı­na da örnek olu­yo­ruz. 4-5 ka­dı­nın bir araya gel­me­sin­den oluş­tu bu 24 kişi. Bu sayı daha da ar­ta­cak­tır. Ka­dın­la­rı­mız ye­te­nek­li ve bu tür ürün­le­ri ev­le­rin­de zaten bi­rey­sel ola­rak yap­mak­ta­lar.
Bir araya ge­le­rek daha plan­lı ve prog­ram­lı ça­lış­mak­ta­yız.
İler­le­yen za­man­lar­da daha da güzel işler ya­pa­ca­ğı­mı­za inan­cı­mız tam­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi