Rize’den 2020’de ya­pı­lan Ka­ra­de­niz so­mo­nu ih­ra­ca­tı bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 55 ar­ta­rak 32 mil­yon 654 bin 674 do­la­ra ulaş­tı.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­rin­den yap­tı­ğı der­le­me­ye göre, Rize’den geçen yıl 7 ül­ke­ye 6 bin 926 ton Ka­ra­de­niz so­mo­nu ihraç edil­di, ih­ra­cat­tan da 32 mil­yon 654 bin 674 dolar gelir sağ­lan­dı.
Buna göre 2020’de ih­ra­cat, 3 bin 665 ton Ka­ra­de­niz so­mo­nu kar­şı­lı­ğı 21 mil­yon 38 bin 120 dolar ka­zanç elde edi­len 2019’a göre mik­tar­da yüzde 89, de­ğer­de yüzde 55 arttı.
Ka­ra­de­niz so­mo­nu dış sa­tı­mın­da 30 mil­yon 656 bin 44 do­lar­la Rusya Fe­de­ras­yo­nu ilk sı­ra­da yer aldı. Bu ül­ke­ye 6 bin 359 ton­luk ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di.
Kent­ten ön­ce­ki yıl ise Rusya’ya 3 bin 595 ton Ka­ra­de­niz so­mo­nu ihraç edi­le­rek 20 mil­yon 670 bin 358 dolar ka­za­nıl­mış­tı. Böy­le­ce, Rusya’ya ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat­ta da ön­ce­ki yıla oran­la mik­tar­da yüzde 77, de­ğer­de yüzde 48 artış sağ­lan­dı.
Rize’den 2019’da Rusya ve Gür­cis­tan’a Ka­ra­de­niz so­mo­nu ihraç edi­lir­ken, 2020’de bu ül­ke­le­rin yanı sıra Po­lon­ya, Fran­sa, Hol­lan­da, Beyaz Rusya ve Ka­za­kis­tan’a da Ka­ra­de­niz so­mo­nu sa­tı­şı ya­pıl­dı.

  • “İhra­ca­tın yüzde 92’si Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na ger­çek­leş­ti­ril­di”
  • DKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, Rize’nin 2020’de Ka­ra­de­niz so­mo­nu ih­ra­ca­tı­nı rekor dü­zey­de bir ar­tış­la ka­pat­tı­ğı­nı söy­le­di.
  • İhra­ca­tın yüzde 92’sinin Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ne işa­ret eden Kal­yon­cu, Ka­ra­de­niz so­mo­nu­nun son yıl­lar­da böl­ge­nin önem­li ihraç ürün­le­ri ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı, son 5 yılda da çok önem­li çıkış ya­pa­rak, ih­ra­ca­tı­nı yüzde 100’lere yakın dü­zey­de ar­tır­ma ba­şa­rı­sı gös­ter­di­ği­ni be­lirt­ti.
  • Kal­yon­cu, Ka­ra­de­niz so­mo­nu­nun ta­ma­men böl­ge­de üre­ti­le­rek, böl­ge­nin is­tih­dam ve gay­ri­sa­fi ha­sı­la­sı­na katkı yap­tı­ğı­nı kay­de­de­rek, Fın­dık­lı il­çe­sin­de ku­ru­lan mo­dern te­sis­te 500’e yakın yöre in­sa­nı­na is­tih­dam sağ­lan­dı­ğı­nı ifade etti.
  • Haber Merkezi