Rize Belediyesi kanunlara uymakta neden zorluk çekiyor?

Rize Be­le­di­ye­sin­de­ki mal alım­la­rı­nın iha­le­siz ola­rak doğ­ru­dan temin yön­te­miy­le ya­pıl­ma­sı­nın ya­sa­la­ra ay­kı­rı ol­du­ğu­nu be­lir­ten CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Sa­yış­tay de­ne­ti­min­de bir­çok usul­süz uy­gu­la­ma­sı tes­pit edi­len Rize Be­le­di­ye­si­nin ka­nun­la­ra uy­mak­ta neden zor­luk çek­ti­ği­ni sordu.

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu’nun ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği soru öner­ge­sin­de Sa­yış­tay ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan Rize Be­le­di­ye­si 2019 yılı De­ne­tim Ra­po­run­da­ki, “Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­miş olan mal alım­la­rı­nın önem­li bir bö­lü­mü­nün iha­le­siz bir şe­kil­de doğ­ru­dan temin yön­te­miy­le ya­pıl­dı­ğı ve doğ­ru­dan temin sı­nı­rı için ön­gö­rü­len %10 li­mi­ti­nin aşıl­dı­ğı” bul­gu­su­na dik­kat çeken CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, ya­sa­lar­da mal alım­la­rın­da doğ­ru­dan temin yön­te­mi­nin bütçe ka­le­mi­nin yüzde 10’unu aş­ma­sı du­ru­mun­da Kamu İhale Ku­ru­mu­nun uy­gun­luk gö­rü­şü­nün alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Rize Be­le­di­ye­sin­de ya­pı­lan in­ce­le­me­de; mal alım­la­rı için 25.740.000 TL öde­nek ay­rıl­dı­ğı, söz ko­nu­su öde­ne­ğin 5.755.037,09 li­ra­lık kıs­mı­nın doğ­ru­dan temin yön­te­miy­le mal alımı ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ifade eden Be­ka­roğ­lu, bunun ay­rıl­mış olan öde­ne­ğin % 22,36’sına te­ka­bül et­ti­ği­ni, mal alım öde­ne­ği­nin %10’unu aşan 3.181.037,09 li­ra­lık kısım için Kamu İhale Ku­ru­mun­dan uy­gun­luk gö­rü­şü alın­ma­sı ge­re­kir­ken uy­gun­luk gö­rü­şü alın­ma­dan mal alımı ya­pıl­dı­ğı­nın Sa­yış­tay ta­ra­fın­dan tes­pit edil­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Rize Be­le­di­ye­si, ka­nu­nun açık hü­küm­le­ri­ni çiğ­ne­miş; say­dam­lık, re­ka­bet, eşit mu­ame­le, ka­mu­oyu de­ne­ti­mi gibi temel il­ke­le­re ay­kı­rı ola­rak mal alımı yap­mış­tır.” dedi.

Be­ka­roğ­lu, Bakan Soylu’dan şu so­ru­la­rı­na cevap is­te­di:
1. Rize Be­le­di­ye­sin­de tes­pit edi­len bu usul­süz­lük, diğer be­le­di­ye­ler­de de rast­la­nan rutin uy­gu­la­ma­lar­dan mıdır?
2. Rize Be­le­di­ye­sin­ce ya­pı­lan bir bölüm iha­le­ler­de; say­dam­lı­ğı,re­ka­be­ti, eşit mu­ame­le­yi, gü­ve­ni­lir­li­ği, giz­li­li­ği, ka­mu­oyu de­ne­ti­mi­ni, ih­ti­yaç­la­rın uygun şart­lar­la ve za­ma­nın­da kar­şı­lan­ma­sı­nı ve kay­nak­la­rın ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­mak gibi il­ke­le­re neden uyul­ma­mak­ta­dır?
3. Rize Be­le­di­ye­sin­de ya­pı­lan iha­le­ler­de doğ­ru­dan temin usu­lü­nün se­çil­me­sin­de­ki ısrar ne­re­den kay­nak­lan­mak­ta­dır? Bu ko­nu­da bir araş­tır­ma yap­tır­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
4. Bu şe­kil­de ihale usu­lün­de ısrar ne­de­niy­le ne ka­dar­lık kamu za­ra­rı­na yol açıl­mış­tır? Varsa kamu za­ra­rı­nın il­gi­li­ler­den tah­sil edil­me­si için gi­ri­şim­de bu­lun­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
5. Bu usul­süz uy­gu­la­ma­la­rı yapan il­gi­li­ler hak­kın­da adli ve idari so­ruş­tur­ma ta­ra­fı­nız­ca baş­la­tıl­mış mıdır?
6. Sa­yış­tay de­ne­ti­min­de bir­çok usul­süz uy­gu­la­ma­sı tes­pit edi­len Rize Be­le­di­ye­si, ka­nun­la­ra uygun işlem tesis et­mek­te neden zor­lan­mak­ta­dır? Ya­sa­lar­da be­le­di­ye­le­rin uy­ma­sı müm­kün ol­ma­yan mad­de­ler mi var­dır yoksa uy­gu­la­yı­cı­la­rın ek­sik­li­ği mi söz ko­nu­su­dur? Haber Mer­ke­zi