TÜRKİYE’nin yanı sıra dün­ya­yı gezip, do­ğa­ya, ya­şa­ma ve kül­tü­rel ha­ya­ta dair çek­ti­ği sıra dışı bin­ler­ce fo­toğ­raf­la­rıy­la ilgi odağı olan fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Resul Çelik, kış or­ta­sın­da soğuk ha­va­ya al­dı­rış et­me­den ilçemizdeki Ağa­ran Şe­la­le­si’ne girdi. Buz gibi suda yüzen Çelik, Or­to­doks Hı­ris­ti­yan­la­rın Epi­fa­ni Bay­ra­mı’nı kut­la­mak için eksi 20 de­re­ce­de­ki buzlu suya giren Rusya Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Putin’i, ilçemizdeki Ağaran Şelalesi’ne gir­me­ye davet etti.

Ri­ze­li fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Resul Çelik, Tür­ki­ye’nin ar­dın­dan dün­ya­yı ge­ze­rek do­ğa­ya, ya­şa­ma ve kül­tü­rel ha­ya­ta dair fo­toğ­raf­lar çe­ki­yor.Dev ka­ya­la­ra, zir­ve­le­re tır­ma­nan, tim­sah­la­rın ara­sı­na giren, köp­rü­le­rin ayak­la­rı­na çıkan, buzlu su­lar­da yüzen Çelik, sıra dışı an­la­rı sos­yal med­ya­da pay­la­şı­yor. Çelik bu kez ilçemizde bulunan Ağaran Şelalesi’nin buz gibi su­yuna girdi.
Kışın or­ta­sın­da buz gibi su­lar­da ad­re­na­lin ya­şa­yan Çelik, Or­to­doks Hı­ris­ti­yan­la­rın Epi­fa­ni Bay­ra­mı’nı kut­la­mak için buzlu suya giren Rusya Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Putin’i, İlçemizdeki Ağaran Şelalesi’ne gir­me­ye davet etti.

BUZLU SU BENİM İÇİN TEDAVİ’
Ağa­ran Şe­la­le­si­nin su­yu­nun diğer yer­le­re göre daha sıcak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Çelik, “Bu­ra­sı çok sıcak, eksi 10-15 de­re­ce ola­bi­lir, ama bana basit bir yer.
Daha soğuk yer­le­re git­mem gerek. Ge­re­kir­se Si­bir­ya’ya. Bu­gü­ne kadar yüz­dü­ğüm en soğuk su Van Mu­ra­di­ye şe­la­le­siy­di. Her yerim be­yaz­la­dı, kol­la­rım buz tuttu, zor sal­lan­dım ama orada da yüz­düm. Bu soğuk sular sa­ye­sin­de gü­cü­mü to­par­lı­yo­rum, yeri gel­di­ğin­de ar­ka­mız­da 30 kilo yükle dağ­la­rı tır­ma­nı­yo­ruz. Buzlu su benim için te­da­vi. Şu anda sanki An­tal­ya’da, Muğla’da yü­zü­yo­rum, büyük keyif alı­yo­rum” dedi.
PUTİN’E ÖZEL DAVET
Git­ti­ği Ve­ne­zu­ela, Ja­pon­ya, Bre­zil­ya, Ko­lom­bi­ya, Ar­jan­tin ve Gam­bi­ya’nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu pek çok ül­ke­de il­ginç an­la­rı fo­toğ­raf­la­yan ve kayda al­dı­ğı an­la­rı sos­yal med­ya­da yoğun ilgi gören Çelik, Rusya Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Putin’e ses­le­ne­rek, ken­di­si­ni İlçemizdeki Ağaran Şelalesi’nde yüz­me­ye davet etti. Çelik, “Sayın Putin’i de buzlu ha­vuz­da yü­zer­ken gör­düm. Ken­di­si­ni Tür­ki­ye’ye davet edi­yo­rum. Belki ha­vuz­da yüz­mek­te zor­dur ama be­nim­le bir­lik­te Ağaran Şe­la­le­si’nde yü­zer­se sı­nıf­tan geçer diye dü­şü­nü­yo­rum, ken­di­si­ni bek­li­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
‘YAZIN DENİZDE YÜZER GİBİ YÜZDÜ’
Resul Çelik’i buz gibi suda yü­zer­ken iz­le­yen Ahmet Bay­rak­tu­ran da, “Biz ke­nar­da du­rur­ken do­nu­yo­ruz. Ama ken­di­si suyun için­de adeta yazın de­niz­de yüzer gibi yüzdü” ifa­de­le­rin­de bu­lun­du.
Haber-Foto: Ahmet BAYRAKTUTAN