MHP Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan ka­tıl­dı­ğı canlı yayın prog­ra­mın­da Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’nin ağa­be­yi­ni işe al­ma­sı ko­nu­su­nu de­ğer­len­di­re­rek id­di­ala­ra cevap verdi.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, Çay TV ek­ran­la­rın­da ya­yın­la­nan Meh­met Can Peçe ile Can’lı Gün­dem prog­ra­mı­nın ko­nu­ğu oldu. Ga­ze­te­ci Meh­met Can Peçe’nin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Baş­kan Alkan, Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’nin ağa­be­yi­ni Ça­ye­li Be­le­di­ye­si’nde işe al­ma­sı ko­nu­sun­da­da ko­nu­şa­rak id­di­ala­ra cevap verdi. Baş­kan Alkan aynı za­man­da Ça­ye­li Be­le­di­ye­si’nin dev­ral­dık­la­rın­da eski Baş­kan Atil­la Esmen’den kalan borcu da açık­la­dı.
Ça­ye­li Be­le­di­ye baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’nin ağa­be­yi­ni işe al­ma­sın­da tek sı­kın­tı­nın söz ko­nu­su ki­şi­nin Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın ağa­be­yi ol­ma­sı ol­du­ğu­nu ve onun dı­şın­da bir sı­kın­tı gör­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren MHP Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan “Rize’deki 3 be­le­di­ye­miz­de el­le­rin­den ge­le­ni ya­pı­yor­lar. Eko­no­mi­de ül­ke­miz­de önem­li bir bütçe da­ral­ma­sı oldu. So­rul­du­ğu zaman be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız ne ol­du­ğu­nu an­la­ta­bi­li­yor­lar. Ça­ye­li Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız aday ol­du­ğun­da da söy­le­miş­ti, Be­le­di­ye baş­ka­nı ol­du­ğum zaman maaş al­ma­ya­ca­ğım. Bunu İstan­bul’da An­ka­ra’da ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mız­da bi­li­yor. İsmail baş­ka­nın be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ma­aşı­na ih­ti­ya­cı yok. Abi­si­nin de yok. Ça­ye­li’nin ima­rıy­la ala­ka­lı ciddi bir sı­kın­tı vardı. Baş­ka­nı­mı­zın da İstan­bul Büyük Şehir Be­le­di­ye­sin­de imar mü­dür­lü­ğü yap­mış bir abisi vardı. Gelip Ça­ye­li Be­le­di­ye­sin­de de in­san­la­ra yar­dım­cı olu­yor­du. İmar ko­nu­sun­da her şe­kil­de orada va­tan­da­şı­mı­za yar­dım­cı olma hu­su­sun­da her şeyi ya­pı­yor­du. Bir mec­lis top­lan­tı­sın­da top­lan­tı­da ki ar­ka­daş­la­rı­mız neden bu iş­le­re ka­rı­şı­yor di­ye­rek tepki gös­ter­di. Orada da di­yor­lar ki madem öyle işe alın ken­di­si­ni. Baş­ka­nı­mız da tamam diyor. Bunu söy­ler­ken de al­tı­nı çi­ze­rek söy­le­ye­lim ora­dan maaş al­mı­yor. Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız­da maaş ol­mu­yor aynı şe­kil­de kar­de­şi de maaş al­mı­yor. Bu­ra­da tek sı­kın­tı be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zın abisi ol­ma­sı. Bu sü­reç­le ala­ka­lı bizim Ça­ye­li ile ala­ka­lı De­re­pa­za­rı ve İkiz­de­re be­le­di­ye­siy­le ala­ka­lı emek­li olmuş, bu­ra­lar­la il­gi­li pro­je­si olan planı olan İstan­bul ve ya başka bir be­le­di­ye de ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de görev yap­mış va­tan­daş­la­rı­mız varsa para al­ma­dan be­le­di­ye­le­ri­ne hiz­met etmek is­te­yen­ler varsa, bu­yur­sun gel­sin. Biz bu­nu­la mut­lu­luk du­ya­rız.” Dedi.
Esmen’den 28 Mil­yon Borç Kal­mış!
Ça­ye­li Be­le­di­ye­si’nin AK Par­ti­li Atil­la Esmen’den dev­ra­lın­dı­ğı zaman 28 mil­yon borcu ol­du­ğu­nu ve bu bor­cun yüzde 50’sinin öde­ne­rek 14 mil­yo­na kadar dü­şü­rül­dü­ğü­nün al­tı­nı çizen Alkan “Ça­ye­li be­le­di­ye­si ile ala­ka­lı ben bir iki örnek ve­re­yim. Ça­ye­li Be­le­di­ye­si’ni 28 mil­yon borç ile İsmail Hakkı Çift­çi dev­ral­dı. Şu­an­da 14 mil­yon ci­va­rın­da bir bor­cu­muz var. Özel­lik­le bu pan­de­mi sü­re­cin­de bor­cu­mu­zu yarı ya­rı­ya in­dir­dik. Bunu da çöp top­la­ma­ya­rak ve ya başka kı­sıt­la­ma­la­ra gi­de­rek azalt­ma­dık. Ça­ye­li be­le­di­ye­si yine ça­lış­ma­la­rı­na devam ede­rek do­ğal­gaz ile ala­ka­lı bir sürü prog­ram­la­ma­lar yaptı. Su pro­je­si ile ala­ka­lı be­le­di­ye baş­ka­nı­mız­la be­ra­ber gi­de­rek ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ya­pı­yo­ruz. Yakın zaman da Ça­ye­li büyük bir sel fe­la­ke­ti ya­şa­dı ve buna rağ­men bor­cu­muz 14 mil­yo­na kadar indi” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi