İYİ Parti Rize il teş­ki­la­tı Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti ger­çek­leş­ti­ril­di.

İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık, teş­ki­lat baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­pe­ren, mer­kez ilçe baş­ka­nı Gönül Er, il sek­re­te­ri Meh­met Başar Yıl­maz ve il baş­kan yar­dım­cı­sı Şenol Köse ile bir­lik­te 20121/46 Sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­ra­rıy­la ve­ka­le­ten yü­rüt­tü­ğü Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na asa­le­ten ata­nan Yusuf Ziya Alime ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti ger­çek­leş­tir­di.
Yeni gö­re­vin­de Alim’e ba­şa­rı­lar di­le­yen il baş­ka­nı Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık, mi­sa­fir­per­ver­li­ğin­den do­la­yı te­şek­kür eder­ken ”Çayin ve şeh­ri­mi­zin genel so­run­la­rı­nı, pay­daş­la­rın kar­şı­lık­lı so­rum­lu­luk­la­rı­nın neler ol­du­ğu­nu ve çayın ge­le­ce­ği için neler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ko­nuş­tuk.Ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum” dedi.
Haber Merkezi