Gür­cis­tan Hü­kü­me­tin­ce alı­nan ka­rar­la, iki doz Ko­vid-19 aşısı ol­duk­la­rı­nı bel­ge­le­ye­bi­len tüm ya­ban­cı ülke va­tan­daş­lar Gür­cis­tan’a giriş ya­pa­bi­lecek.

Tif­lis Bü­yü­kel­çi­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da;
Gür­cis­tan Hü­kü­me­tin­ce alı­nan ka­rar­la, iki doz Ko­vid-19 aşısı ol­duk­la­rı­nı bel­ge­le­ye­bi­len tüm ya­ban­cı ülke va­tan­daş­la­rı­nın Gür­cis­tan’a giriş ya­pa­bi­le­ce­ği ve mev­cut tüm aşı çe­şit­le­ri­nin kabul edi­le­ce­ği açık­lan­mış­tır.
Va­tan­daş­la­rı­mı­za say­gıy­la du­yu­ru­lur.” de­nil­di.
Haber Merkezi