Monthly Archives: Şubat 2021

PUTİN’i, AĞARAN ŞELALESİ’ne davet etti

TÜRKİYE’nin yanı sıra dün­ya­yı gezip, do­ğa­ya, ya­şa­ma ve kül­tü­rel ha­ya­ta dair çek­ti­ği sıra dışı bin­ler­ce fo­toğ­raf­la­rıy­la ilgi odağı olan fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Resul Çelik, kış or­ta­sın­da soğuk ha­va­ya al­dı­rış et­me­den ilçemizdeki Ağa­ran Şe­la­le­si’ne girdi. Buz gibi suda yüzen Çelik, Or­to­doks Hı­ris­ti­yan­la­rın Epi­fa­ni Bay­ra­mı’nı kut­la­mak için eksi 20 de­re­ce­de­ki buzlu suya giren Rusya Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Putin’i, ilçemizdeki Ağaran Şelalesi’ne gir­me­ye davet

Devamını oku

Rize Belediyesi kanunlara uymakta neden zorluk çekiyor?

Rize Be­le­di­ye­sin­de­ki mal alım­la­rı­nın iha­le­siz ola­rak doğ­ru­dan temin yön­te­miy­le ya­pıl­ma­sı­nın ya­sa­la­ra ay­kı­rı ol­du­ğu­nu be­lir­ten CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Sa­yış­tay de­ne­ti­min­de bir­çok usul­süz uy­gu­la­ma­sı tes­pit edi­len Rize Be­le­di­ye­si­nin ka­nun­la­ra uy­mak­ta neden zor­luk çek­ti­ği­ni sordu. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu’nun ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği soru öner­ge­sin­de Sa­yış­tay ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan Rize Be­le­di­ye­si 2019 yılı De­ne­tim Ra­po­run­da­ki, “Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­miş olan mal alım­la­rı­nın

Devamını oku

İYİ Parti’den Yusuf Ziya Alim’e hayırlı olsun ziyareti

İYİ Parti Rize il teş­ki­la­tı Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti ger­çek­leş­ti­ril­di. İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık, teş­ki­lat baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­pe­ren, mer­kez ilçe baş­ka­nı Gönül Er, il sek­re­te­ri Meh­met Başar Yıl­maz ve il baş­kan yar­dım­cı­sı Şenol Köse ile bir­lik­te 20121/46 Sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­ra­rıy­la ve­ka­le­ten yü­rüt­tü­ğü Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na asa­le­ten ata­nan

Devamını oku

MHP İl Başkanı İhsan Alkan ‘Çayeli Belediyesi’ Hakkındaki İddiaları Yanıtladı

MHP Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan ka­tıl­dı­ğı canlı yayın prog­ra­mın­da Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’nin ağa­be­yi­ni işe al­ma­sı ko­nu­su­nu de­ğer­len­di­re­rek id­di­ala­ra cevap verdi. Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, Çay TV ek­ran­la­rın­da ya­yın­la­nan Meh­met Can Peçe ile Can’lı Gün­dem prog­ra­mı­nın ko­nu­ğu oldu. Ga­ze­te­ci Meh­met Can Peçe’nin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Baş­kan Alkan, Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’nin

Devamını oku

Rize’de Karadeniz Somonu İhracatından 32 Milyon 654 Bin 674 Dolar Gelir Sağlandı

Rize’den 2020’de ya­pı­lan Ka­ra­de­niz so­mo­nu ih­ra­ca­tı bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 55 ar­ta­rak 32 mil­yon 654 bin 674 do­la­ra ulaş­tı. Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­rin­den yap­tı­ğı der­le­me­ye göre, Rize’den geçen yıl 7 ül­ke­ye 6 bin 926 ton Ka­ra­de­niz so­mo­nu ihraç edil­di, ih­ra­cat­tan da 32 mil­yon 654 bin 674 dolar gelir sağ­lan­dı.Buna göre 2020’de ih­ra­cat, 3 bin 665 ton Ka­ra­de­niz

Devamını oku

Rizeli Kadınların Yaptıkları Paçika Ve Uşakopo’lar Beğeni Topluyor

Ça­lış­ma azmi ve ka­rar­lı­lı­ğı ile bi­li­nen Ka­ra­de­niz ka­dın­la­rı, Ku­ze­yin Ka­dın­la­rı Da­ya­nış­ma Der­ne­ği (KKDD) ça­tı­sı al­tın­da bir araya ge­le­rek emek­le­ri­ni gö­rü­nür hale ge­tir­di­ler. Ku­ze­yin ka­dın­la­rı­nın üret­ti­ği ‘Pa­çi­ka’ ve ‘Uşa­ko­po’ isim­li bez be­bek­ler, hem ev eko­no­mi­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak is­te­yen ka­dın­la­ra ilham olu­yor hem de yö­re­nin ta­nı­tı­mı­na katkı sağ­lı­yor. İlçemize bağlı Ma­den­li Bel­de­si’nde bir araya ge­le­rek Ku­ze­yin Ka­dın­la­rı Da­ya­nış­ma Der­ne­ği’ni kuran ka­dın­lar, el

Devamını oku

Gürcistan’a geçiş başlıyor ama şartları var

Gür­cis­tan Hü­kü­me­tin­ce alı­nan ka­rar­la, iki doz Ko­vid-19 aşısı ol­duk­la­rı­nı bel­ge­le­ye­bi­len tüm ya­ban­cı ülke va­tan­daş­lar Gür­cis­tan’a giriş ya­pa­bi­lecek. Tif­lis Bü­yü­kel­çi­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da;Gür­cis­tan Hü­kü­me­tin­ce alı­nan ka­rar­la, iki doz Ko­vid-19 aşısı ol­duk­la­rı­nı bel­ge­le­ye­bi­len tüm ya­ban­cı ülke va­tan­daş­la­rı­nın Gür­cis­tan’a giriş ya­pa­bi­le­ce­ği ve mev­cut tüm aşı çe­şit­le­ri­nin kabul edi­le­ce­ği açık­lan­mış­tır.Va­tan­daş­la­rı­mı­za say­gıy­la du­yu­ru­lur.” de­nil­di.Haber Merkezi

Devamını oku

Türk VatandaşlarınınKimlik GösteripGirebildiği Ülkelerin Sayısı 5’e Yükseldi

74 ül­ke­ye vize al­ma­dan pa­sa­port­la gi­de­bi­len Türk va­tan­daş­la­rı’nın, sa­de­ce kim­lik gös­te­rip gi­re­bil­di­ği ül­ke­le­rin sa­yı­sı da beşe yük­sel­di. Sı­ra­da Rusya ve Be­la­rus var. Türk va­tan­daş­la­rı­nın sa­de­ce kim­lik­le yurt dı­şı­na çı­ka­rak se­ya­hat ede­cek­le­ri ül­ke­le­rin sa­yı­sı ar­tı­yor.Son ola­rak Türk va­tan­daş­la­rı­nın Azer­bay­can’a yap­tık­la­rı se­ya­hat­ler­de vize ve pa­sa­port en­ge­li or­ta­dan kalk­tı.Bun­dan sonra Azer­bay­can’dan Tür­ki­ye’ye, Tür­ki­ye’den de Azer­bay­can’a ya­pı­la­cak se­ya­hat­ler­de sa­de­ce kim­lik ye­ter­li ola­cak.Böy­le­ce Türk va­tan­daş­la­rı­nın,

Devamını oku

Bölgemizin Teminatı Çay ve ÇAYKUR İçin Alınacak Tedbirler!..

Dün­ya­da, en çok para bı­ra­kan şey­ler­den biri olan sıvı içe­cek­ler yeni pa­zar­lar edin­mek için kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le için­de­ler. Bunun için zin­cir cafe mar­ka­la­rı üre­til­di. Bu mar­ka­lar dün­ya­nın bir­çok ye­rin­de öne çık­tı­lar ve peş­le­rin­den yerel ca­fe­le­ri sü­rük­le­di­ler. ÇA­YI­MIZ VE GE­LE­CEĞİ İÇİN TEDBİRLERÜl­ke­miz­de bu tür bin­ler­ce cafe var. Bir tür kı­ra­at­ha­ne/kahve kül­tü­rü­mü­zün mo­dern hali olan ca­fe­ler, ya­ban­cı sıcak içe­cek­le­rin tem­sil­ci­le­ri ol­du­lar. Ha­liy­le yerel

Devamını oku