Monthly Archives: Şubat 2021

PUTİN’i, AĞARAN ŞELALESİ’ne davet etti

TÜRKİYE’nin yanı sıra dün­ya­yı gezip, do­ğa­ya, ya­şa­ma ve kül­tü­rel ha­ya­ta dair çek­ti­ği sıra dışı bin­ler­ce fo­toğ­raf­la­rıy­la ilgi odağı olan fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Resul Çelik, kış or­ta­sın­da soğuk ha­va­ya al­dı­rış et­me­den ilçemizdeki Ağa­ran Şe­la­le­si’ne girdi. Buz gibi suda yüzen Çelik, Or­to­doks Hı­ris­ti­yan­la­rın Epi­fa­ni Bay­ra­mı’nı kut­la­mak için eksi 20 de­re­ce­de­ki buzlu suya giren Rusya Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Putin’i, ilçemizdeki Ağaran Şelalesi’ne gir­me­ye davet etti.

Ri­ze­li fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Resul Çelik, Tür­ki­ye’nin ar­dın­dan dün­ya­yı ge­ze­rek do­ğa­ya, ya­şa­ma ve kül­tü­rel ha­ya­ta dair fo­toğ­raf­lar çe­ki­yor.Dev ka­ya­la­ra, zir­ve­le­re tır­ma­nan, tim­sah­la­rın ara­sı­na giren, köp­rü­le­rin ayak­la­rı­na çıkan, buzlu su­lar­da yüzen Çelik, sıra dışı an­la­rı sos­yal med­ya­da pay­la­şı­yor. Çelik bu kez ilçemizde bulunan Ağaran Şelalesi’nin buz gibi su­yuna girdi.
Kışın or­ta­sın­da buz gibi su­lar­da ad­re­na­lin ya­şa­yan Çelik, Or­to­doks Hı­ris­ti­yan­la­rın Epi­fa­ni Bay­ra­mı’nı kut­la­mak için buzlu suya giren Rusya Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Putin’i, İlçemizdeki Ağaran Şelalesi’ne gir­me­ye davet etti.

BUZLU SU BENİM İÇİN TEDAVİ’
Ağa­ran Şe­la­le­si­nin su­yu­nun diğer yer­le­re göre daha sıcak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Çelik, “Bu­ra­sı çok sıcak, eksi 10-15 de­re­ce ola­bi­lir, ama bana basit bir yer.
Daha soğuk yer­le­re git­mem gerek. Ge­re­kir­se Si­bir­ya’ya. Bu­gü­ne kadar yüz­dü­ğüm en soğuk su Van Mu­ra­di­ye şe­la­le­siy­di. Her yerim be­yaz­la­dı, kol­la­rım buz tuttu, zor sal­lan­dım ama orada da yüz­düm. Bu soğuk sular sa­ye­sin­de gü­cü­mü to­par­lı­yo­rum, yeri gel­di­ğin­de ar­ka­mız­da 30 kilo yükle dağ­la­rı tır­ma­nı­yo­ruz. Buzlu su benim için te­da­vi. Şu anda sanki An­tal­ya’da, Muğla’da yü­zü­yo­rum, büyük keyif alı­yo­rum” dedi.
PUTİN’E ÖZEL DAVET
Git­ti­ği Ve­ne­zu­ela, Ja­pon­ya, Bre­zil­ya, Ko­lom­bi­ya, Ar­jan­tin ve Gam­bi­ya’nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu pek çok ül­ke­de il­ginç an­la­rı fo­toğ­raf­la­yan ve kayda al­dı­ğı an­la­rı sos­yal med­ya­da yoğun ilgi gören Çelik, Rusya Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Putin’e ses­le­ne­rek, ken­di­si­ni İlçemizdeki Ağaran Şelalesi’nde yüz­me­ye davet etti. Çelik, “Sayın Putin’i de buzlu ha­vuz­da yü­zer­ken gör­düm. Ken­di­si­ni Tür­ki­ye’ye davet edi­yo­rum. Belki ha­vuz­da yüz­mek­te zor­dur ama be­nim­le bir­lik­te Ağaran Şe­la­le­si’nde yü­zer­se sı­nıf­tan geçer diye dü­şü­nü­yo­rum, ken­di­si­ni bek­li­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
‘YAZIN DENİZDE YÜZER GİBİ YÜZDÜ’
Resul Çelik’i buz gibi suda yü­zer­ken iz­le­yen Ahmet Bay­rak­tu­ran da, “Biz ke­nar­da du­rur­ken do­nu­yo­ruz. Ama ken­di­si suyun için­de adeta yazın de­niz­de yüzer gibi yüzdü” ifa­de­le­rin­de bu­lun­du.
Haber-Foto: Ahmet BAYRAKTUTAN

Rize Belediyesi kanunlara uymakta neden zorluk çekiyor?

Rize Be­le­di­ye­sin­de­ki mal alım­la­rı­nın iha­le­siz ola­rak doğ­ru­dan temin yön­te­miy­le ya­pıl­ma­sı­nın ya­sa­la­ra ay­kı­rı ol­du­ğu­nu be­lir­ten CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Sa­yış­tay de­ne­ti­min­de bir­çok usul­süz uy­gu­la­ma­sı tes­pit edi­len Rize Be­le­di­ye­si­nin ka­nun­la­ra uy­mak­ta neden zor­luk çek­ti­ği­ni sordu.

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sü­ley­man Soylu’nun ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği soru öner­ge­sin­de Sa­yış­tay ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan Rize Be­le­di­ye­si 2019 yılı De­ne­tim Ra­po­run­da­ki, “Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­miş olan mal alım­la­rı­nın önem­li bir bö­lü­mü­nün iha­le­siz bir şe­kil­de doğ­ru­dan temin yön­te­miy­le ya­pıl­dı­ğı ve doğ­ru­dan temin sı­nı­rı için ön­gö­rü­len %10 li­mi­ti­nin aşıl­dı­ğı” bul­gu­su­na dik­kat çeken CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, ya­sa­lar­da mal alım­la­rın­da doğ­ru­dan temin yön­te­mi­nin bütçe ka­le­mi­nin yüzde 10’unu aş­ma­sı du­ru­mun­da Kamu İhale Ku­ru­mu­nun uy­gun­luk gö­rü­şü­nün alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Rize Be­le­di­ye­sin­de ya­pı­lan in­ce­le­me­de; mal alım­la­rı için 25.740.000 TL öde­nek ay­rıl­dı­ğı, söz ko­nu­su öde­ne­ğin 5.755.037,09 li­ra­lık kıs­mı­nın doğ­ru­dan temin yön­te­miy­le mal alımı ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ifade eden Be­ka­roğ­lu, bunun ay­rıl­mış olan öde­ne­ğin % 22,36’sına te­ka­bül et­ti­ği­ni, mal alım öde­ne­ği­nin %10’unu aşan 3.181.037,09 li­ra­lık kısım için Kamu İhale Ku­ru­mun­dan uy­gun­luk gö­rü­şü alın­ma­sı ge­re­kir­ken uy­gun­luk gö­rü­şü alın­ma­dan mal alımı ya­pıl­dı­ğı­nın Sa­yış­tay ta­ra­fın­dan tes­pit edil­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Rize Be­le­di­ye­si, ka­nu­nun açık hü­küm­le­ri­ni çiğ­ne­miş; say­dam­lık, re­ka­bet, eşit mu­ame­le, ka­mu­oyu de­ne­ti­mi gibi temel il­ke­le­re ay­kı­rı ola­rak mal alımı yap­mış­tır.” dedi.

Be­ka­roğ­lu, Bakan Soylu’dan şu so­ru­la­rı­na cevap is­te­di:
1. Rize Be­le­di­ye­sin­de tes­pit edi­len bu usul­süz­lük, diğer be­le­di­ye­ler­de de rast­la­nan rutin uy­gu­la­ma­lar­dan mıdır?
2. Rize Be­le­di­ye­sin­ce ya­pı­lan bir bölüm iha­le­ler­de; say­dam­lı­ğı,re­ka­be­ti, eşit mu­ame­le­yi, gü­ve­ni­lir­li­ği, giz­li­li­ği, ka­mu­oyu de­ne­ti­mi­ni, ih­ti­yaç­la­rın uygun şart­lar­la ve za­ma­nın­da kar­şı­lan­ma­sı­nı ve kay­nak­la­rın ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­mak gibi il­ke­le­re neden uyul­ma­mak­ta­dır?
3. Rize Be­le­di­ye­sin­de ya­pı­lan iha­le­ler­de doğ­ru­dan temin usu­lü­nün se­çil­me­sin­de­ki ısrar ne­re­den kay­nak­lan­mak­ta­dır? Bu ko­nu­da bir araş­tır­ma yap­tır­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
4. Bu şe­kil­de ihale usu­lün­de ısrar ne­de­niy­le ne ka­dar­lık kamu za­ra­rı­na yol açıl­mış­tır? Varsa kamu za­ra­rı­nın il­gi­li­ler­den tah­sil edil­me­si için gi­ri­şim­de bu­lun­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
5. Bu usul­süz uy­gu­la­ma­la­rı yapan il­gi­li­ler hak­kın­da adli ve idari so­ruş­tur­ma ta­ra­fı­nız­ca baş­la­tıl­mış mıdır?
6. Sa­yış­tay de­ne­ti­min­de bir­çok usul­süz uy­gu­la­ma­sı tes­pit edi­len Rize Be­le­di­ye­si, ka­nun­la­ra uygun işlem tesis et­mek­te neden zor­lan­mak­ta­dır? Ya­sa­lar­da be­le­di­ye­le­rin uy­ma­sı müm­kün ol­ma­yan mad­de­ler mi var­dır yoksa uy­gu­la­yı­cı­la­rın ek­sik­li­ği mi söz ko­nu­su­dur? Haber Mer­ke­zi

İYİ Parti’den Yusuf Ziya Alim’e hayırlı olsun ziyareti

İYİ Parti Rize il teş­ki­la­tı Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti ger­çek­leş­ti­ril­di.

İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık, teş­ki­lat baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­pe­ren, mer­kez ilçe baş­ka­nı Gönül Er, il sek­re­te­ri Meh­met Başar Yıl­maz ve il baş­kan yar­dım­cı­sı Şenol Köse ile bir­lik­te 20121/46 Sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­ra­rıy­la ve­ka­le­ten yü­rüt­tü­ğü Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na asa­le­ten ata­nan Yusuf Ziya Alime ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti ger­çek­leş­tir­di.
Yeni gö­re­vin­de Alim’e ba­şa­rı­lar di­le­yen il baş­ka­nı Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık, mi­sa­fir­per­ver­li­ğin­den do­la­yı te­şek­kür eder­ken ”Çayin ve şeh­ri­mi­zin genel so­run­la­rı­nı, pay­daş­la­rın kar­şı­lık­lı so­rum­lu­luk­la­rı­nın neler ol­du­ğu­nu ve çayın ge­le­ce­ği için neler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ko­nuş­tuk.Ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum” dedi.
Haber Merkezi

MHP İl Başkanı İhsan Alkan ‘Çayeli Belediyesi’ Hakkındaki İddiaları Yanıtladı

MHP Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan ka­tıl­dı­ğı canlı yayın prog­ra­mın­da Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’nin ağa­be­yi­ni işe al­ma­sı ko­nu­su­nu de­ğer­len­di­re­rek id­di­ala­ra cevap verdi.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, Çay TV ek­ran­la­rın­da ya­yın­la­nan Meh­met Can Peçe ile Can’lı Gün­dem prog­ra­mı­nın ko­nu­ğu oldu. Ga­ze­te­ci Meh­met Can Peçe’nin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan Baş­kan Alkan, Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’nin ağa­be­yi­ni Ça­ye­li Be­le­di­ye­si’nde işe al­ma­sı ko­nu­sun­da­da ko­nu­şa­rak id­di­ala­ra cevap verdi. Baş­kan Alkan aynı za­man­da Ça­ye­li Be­le­di­ye­si’nin dev­ral­dık­la­rın­da eski Baş­kan Atil­la Esmen’den kalan borcu da açık­la­dı.
Ça­ye­li Be­le­di­ye baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’nin ağa­be­yi­ni işe al­ma­sın­da tek sı­kın­tı­nın söz ko­nu­su ki­şi­nin Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nın ağa­be­yi ol­ma­sı ol­du­ğu­nu ve onun dı­şın­da bir sı­kın­tı gör­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren MHP Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan “Rize’deki 3 be­le­di­ye­miz­de el­le­rin­den ge­le­ni ya­pı­yor­lar. Eko­no­mi­de ül­ke­miz­de önem­li bir bütçe da­ral­ma­sı oldu. So­rul­du­ğu zaman be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız ne ol­du­ğu­nu an­la­ta­bi­li­yor­lar. Ça­ye­li Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız aday ol­du­ğun­da da söy­le­miş­ti, Be­le­di­ye baş­ka­nı ol­du­ğum zaman maaş al­ma­ya­ca­ğım. Bunu İstan­bul’da An­ka­ra’da ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mız­da bi­li­yor. İsmail baş­ka­nın be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ma­aşı­na ih­ti­ya­cı yok. Abi­si­nin de yok. Ça­ye­li’nin ima­rıy­la ala­ka­lı ciddi bir sı­kın­tı vardı. Baş­ka­nı­mı­zın da İstan­bul Büyük Şehir Be­le­di­ye­sin­de imar mü­dür­lü­ğü yap­mış bir abisi vardı. Gelip Ça­ye­li Be­le­di­ye­sin­de de in­san­la­ra yar­dım­cı olu­yor­du. İmar ko­nu­sun­da her şe­kil­de orada va­tan­da­şı­mı­za yar­dım­cı olma hu­su­sun­da her şeyi ya­pı­yor­du. Bir mec­lis top­lan­tı­sın­da top­lan­tı­da ki ar­ka­daş­la­rı­mız neden bu iş­le­re ka­rı­şı­yor di­ye­rek tepki gös­ter­di. Orada da di­yor­lar ki madem öyle işe alın ken­di­si­ni. Baş­ka­nı­mız da tamam diyor. Bunu söy­ler­ken de al­tı­nı çi­ze­rek söy­le­ye­lim ora­dan maaş al­mı­yor. Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız­da maaş ol­mu­yor aynı şe­kil­de kar­de­şi de maaş al­mı­yor. Bu­ra­da tek sı­kın­tı be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zın abisi ol­ma­sı. Bu sü­reç­le ala­ka­lı bizim Ça­ye­li ile ala­ka­lı De­re­pa­za­rı ve İkiz­de­re be­le­di­ye­siy­le ala­ka­lı emek­li olmuş, bu­ra­lar­la il­gi­li pro­je­si olan planı olan İstan­bul ve ya başka bir be­le­di­ye de ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de görev yap­mış va­tan­daş­la­rı­mız varsa para al­ma­dan be­le­di­ye­le­ri­ne hiz­met etmek is­te­yen­ler varsa, bu­yur­sun gel­sin. Biz bu­nu­la mut­lu­luk du­ya­rız.” Dedi.
Esmen’den 28 Mil­yon Borç Kal­mış!
Ça­ye­li Be­le­di­ye­si’nin AK Par­ti­li Atil­la Esmen’den dev­ra­lın­dı­ğı zaman 28 mil­yon borcu ol­du­ğu­nu ve bu bor­cun yüzde 50’sinin öde­ne­rek 14 mil­yo­na kadar dü­şü­rül­dü­ğü­nün al­tı­nı çizen Alkan “Ça­ye­li be­le­di­ye­si ile ala­ka­lı ben bir iki örnek ve­re­yim. Ça­ye­li Be­le­di­ye­si’ni 28 mil­yon borç ile İsmail Hakkı Çift­çi dev­ral­dı. Şu­an­da 14 mil­yon ci­va­rın­da bir bor­cu­muz var. Özel­lik­le bu pan­de­mi sü­re­cin­de bor­cu­mu­zu yarı ya­rı­ya in­dir­dik. Bunu da çöp top­la­ma­ya­rak ve ya başka kı­sıt­la­ma­la­ra gi­de­rek azalt­ma­dık. Ça­ye­li be­le­di­ye­si yine ça­lış­ma­la­rı­na devam ede­rek do­ğal­gaz ile ala­ka­lı bir sürü prog­ram­la­ma­lar yaptı. Su pro­je­si ile ala­ka­lı be­le­di­ye baş­ka­nı­mız­la be­ra­ber gi­de­rek ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ya­pı­yo­ruz. Yakın zaman da Ça­ye­li büyük bir sel fe­la­ke­ti ya­şa­dı ve buna rağ­men bor­cu­muz 14 mil­yo­na kadar indi” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

Rize’de Karadeniz Somonu İhracatından 32 Milyon 654 Bin 674 Dolar Gelir Sağlandı

Rize’den 2020’de ya­pı­lan Ka­ra­de­niz so­mo­nu ih­ra­ca­tı bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 55 ar­ta­rak 32 mil­yon 654 bin 674 do­la­ra ulaş­tı.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) ve­ri­le­rin­den yap­tı­ğı der­le­me­ye göre, Rize’den geçen yıl 7 ül­ke­ye 6 bin 926 ton Ka­ra­de­niz so­mo­nu ihraç edil­di, ih­ra­cat­tan da 32 mil­yon 654 bin 674 dolar gelir sağ­lan­dı.
Buna göre 2020’de ih­ra­cat, 3 bin 665 ton Ka­ra­de­niz so­mo­nu kar­şı­lı­ğı 21 mil­yon 38 bin 120 dolar ka­zanç elde edi­len 2019’a göre mik­tar­da yüzde 89, de­ğer­de yüzde 55 arttı.
Ka­ra­de­niz so­mo­nu dış sa­tı­mın­da 30 mil­yon 656 bin 44 do­lar­la Rusya Fe­de­ras­yo­nu ilk sı­ra­da yer aldı. Bu ül­ke­ye 6 bin 359 ton­luk ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di.
Kent­ten ön­ce­ki yıl ise Rusya’ya 3 bin 595 ton Ka­ra­de­niz so­mo­nu ihraç edi­le­rek 20 mil­yon 670 bin 358 dolar ka­za­nıl­mış­tı. Böy­le­ce, Rusya’ya ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat­ta da ön­ce­ki yıla oran­la mik­tar­da yüzde 77, de­ğer­de yüzde 48 artış sağ­lan­dı.
Rize’den 2019’da Rusya ve Gür­cis­tan’a Ka­ra­de­niz so­mo­nu ihraç edi­lir­ken, 2020’de bu ül­ke­le­rin yanı sıra Po­lon­ya, Fran­sa, Hol­lan­da, Beyaz Rusya ve Ka­za­kis­tan’a da Ka­ra­de­niz so­mo­nu sa­tı­şı ya­pıl­dı.

 • “İhra­ca­tın yüzde 92’si Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na ger­çek­leş­ti­ril­di”
 • DKİB Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, Rize’nin 2020’de Ka­ra­de­niz so­mo­nu ih­ra­ca­tı­nı rekor dü­zey­de bir ar­tış­la ka­pat­tı­ğı­nı söy­le­di.
 • İhra­ca­tın yüzde 92’sinin Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ne işa­ret eden Kal­yon­cu, Ka­ra­de­niz so­mo­nu­nun son yıl­lar­da böl­ge­nin önem­li ihraç ürün­le­ri ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı, son 5 yılda da çok önem­li çıkış ya­pa­rak, ih­ra­ca­tı­nı yüzde 100’lere yakın dü­zey­de ar­tır­ma ba­şa­rı­sı gös­ter­di­ği­ni be­lirt­ti.
 • Kal­yon­cu, Ka­ra­de­niz so­mo­nu­nun ta­ma­men böl­ge­de üre­ti­le­rek, böl­ge­nin is­tih­dam ve gay­ri­sa­fi ha­sı­la­sı­na katkı yap­tı­ğı­nı kay­de­de­rek, Fın­dık­lı il­çe­sin­de ku­ru­lan mo­dern te­sis­te 500’e yakın yöre in­sa­nı­na is­tih­dam sağ­lan­dı­ğı­nı ifade etti.
 • Haber Merkezi

Rizeli Kadınların Yaptıkları Paçika Ve Uşakopo’lar Beğeni Topluyor

Ça­lış­ma azmi ve ka­rar­lı­lı­ğı ile bi­li­nen Ka­ra­de­niz ka­dın­la­rı, Ku­ze­yin Ka­dın­la­rı Da­ya­nış­ma Der­ne­ği (KKDD) ça­tı­sı al­tın­da bir araya ge­le­rek emek­le­ri­ni gö­rü­nür hale ge­tir­di­ler. Ku­ze­yin ka­dın­la­rı­nın üret­ti­ği ‘Pa­çi­ka’ ve ‘Uşa­ko­po’ isim­li bez be­bek­ler, hem ev eko­no­mi­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak is­te­yen ka­dın­la­ra ilham olu­yor hem de yö­re­nin ta­nı­tı­mı­na katkı sağ­lı­yor.

İlçemize bağlı Ma­den­li Bel­de­si’nde bir araya ge­le­rek Ku­ze­yin Ka­dın­la­rı Da­ya­nış­ma Der­ne­ği’ni kuran ka­dın­lar, el sa­nat­la­rı hü­ner­le­ri ile ka­zanç elde et­me­ye baş­la­dı­lar. 3 yıl önce ‘Ku­ze­yin Ka­dın­la­rı’ adıy­la atöl­ye fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­yan yöre ka­dın­la­rı, Ça­ye­li yö­re­sin­de küçük kız ço­cuk­la­rı­na söy­le­nen ‘Pa­çi­ka’ ve erkek ço­cuk­la­rı­na söy­le­nen ‘Uşa­ko­po’ ismi ile mar­ka­laş­tır­dık­la­rı bez be­bek­le­ri dik­me­ye baş­la­dı­lar. Der­nek üyesi ka­dın­lar, tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan pan­de­mi sü­re­cin­de ise bez maske üre­ti­mi de ya­pa­rak hem kendi ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­lar­ken, hem de ev eko­no­mi­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­du­lar. Kuzey Ka­dın­la­rı Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Öğr. Gör. Yıl­dız Genç, der­nek ola­rak dü­zen­le­dik­le­ri top­lan­tı ve eği­tim­ler­le ka­dın­la­rın öz gü­ven­le­ri­ni art­tır­mak için ki­şi­sel ge­li­şim ve mes­le­ki eği­tim üze­ri­ne ça­lış­ma­lar yap­tık­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek “Ma­den­li Bel­de­si’ndeki bir­kaç ka­dı­nın bez bebek üre­ti­mi is­te­ği ile küçük bir ‘Pa­çi­ka’ atöl­ye­si ku­rul­du. Daha sonra biz daha fazla ka­dı­na ulaş­mak ama­cıy­la bir der­nek kurma ih­ti­ya­cı duy­duk. Şu anda 24 üye­miz var.
Ki­şi­sel ge­li­şim ve mes­le­ki eği­tim fa­ali­yet­le­ri­mi­zin ya­nın­da sos­yal et­kin­lik­ler de dü­zen­le­mek­te­yiz.
Maske, bez bebek, bez çanta ve ti­şört ta­sa­rı­mı gibi el sa­nat­la­rı ile tu­riz­me de katkı sağ­la­ya­bil­di­ği­miz ürün­le­ri­miz var.
Böy­le­ce hem ka­dın­la­rın aile eko­no­mi­si­ne kat­kı­da bu­lun­ma­la­rı­nı hem de sos­yal­leş­me­le­ri­ni amaç­lı­yo­ruz” dedi.
Ka­zan­cı­nı sağ­la­ya­bil­di­ği için ken­di­si­ni öz­gü­ven­li his­set­ti­ği­ni ifade eden der­nek üyesi Ha­ni­fe Şeker ise “3 yıl­dır bu işin içe­ri­sin­de­yiz ama ondan ön­ce­sin­de 5 yıl­lık bir eği­tim aşa­ma­sın­dan geç­tik.
Daha sonra atöl­ye­mi­zi kur­duk. Sağ olsun ho­ca­mız da ya­nı­mız­dan hiç ay­rıl­ma­dı, des­tek­le­ri­ni biz­ler­den esir­ge­me­di. Bu işe baş­la­dı­ğı­mız gün­den bu­gü­ne biz­le­re des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Ça­ye­li Bakır İşlet­me­le­ri’ne, Bü­yük­de­re Va­di­si İskan Vakfı’na, Ma­den­li Be­le­di­ye­si, Ça­ye­li Kay­makam­lı­ğı ve Ça­ye­li Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’ne te­şek­kür edi­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. KKDD’nin ilk etap­ta bir elin par­mak­la­rı­nı geç­me­yecek sa­yı­da ka­dı­nın bir araya gel­me­siy­le ku­rul­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Usta Öğ­re­ti­ci Zey­nep Yurt­taş da “Yö­re­miz­de ka­dı­nın ge­liş­me­si, sos­yal­leş­me­si, ge­lecek için maddi ma­ne­vi bir şey­ler yap­ma­sı çok önem­li. El be­ce­ri­le­ri­miz­le üret­ti­ği­miz ürün­le­ri­miz var.
Özel­lik­le bez be­bek­le­ri­miz

çok güzel. Bütün ev ha­nım­la­rı­na da örnek olu­yo­ruz. 4-5 ka­dı­nın bir araya gel­me­sin­den oluş­tu bu 24 kişi. Bu sayı daha da ar­ta­cak­tır. Ka­dın­la­rı­mız ye­te­nek­li ve bu tür ürün­le­ri ev­le­rin­de zaten bi­rey­sel ola­rak yap­mak­ta­lar.
Bir araya ge­le­rek daha plan­lı ve prog­ram­lı ça­lış­mak­ta­yız.
İler­le­yen za­man­lar­da daha da güzel işler ya­pa­ca­ğı­mı­za inan­cı­mız tam­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

Gürcistan’a geçiş başlıyor ama şartları var

Gür­cis­tan Hü­kü­me­tin­ce alı­nan ka­rar­la, iki doz Ko­vid-19 aşısı ol­duk­la­rı­nı bel­ge­le­ye­bi­len tüm ya­ban­cı ülke va­tan­daş­lar Gür­cis­tan’a giriş ya­pa­bi­lecek.

Tif­lis Bü­yü­kel­çi­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­da;
Gür­cis­tan Hü­kü­me­tin­ce alı­nan ka­rar­la, iki doz Ko­vid-19 aşısı ol­duk­la­rı­nı bel­ge­le­ye­bi­len tüm ya­ban­cı ülke va­tan­daş­la­rı­nın Gür­cis­tan’a giriş ya­pa­bi­le­ce­ği ve mev­cut tüm aşı çe­şit­le­ri­nin kabul edi­le­ce­ği açık­lan­mış­tır.
Va­tan­daş­la­rı­mı­za say­gıy­la du­yu­ru­lur.” de­nil­di.
Haber Merkezi

Türk VatandaşlarınınKimlik GösteripGirebildiği Ülkelerin Sayısı 5’e Yükseldi

74 ül­ke­ye vize al­ma­dan pa­sa­port­la gi­de­bi­len Türk va­tan­daş­la­rı’nın, sa­de­ce kim­lik gös­te­rip gi­re­bil­di­ği ül­ke­le­rin sa­yı­sı da beşe yük­sel­di. Sı­ra­da Rusya ve Be­la­rus var.

Türk va­tan­daş­la­rı­nın sa­de­ce kim­lik­le yurt dı­şı­na çı­ka­rak se­ya­hat ede­cek­le­ri ül­ke­le­rin sa­yı­sı ar­tı­yor.
Son ola­rak Türk va­tan­daş­la­rı­nın Azer­bay­can’a yap­tık­la­rı se­ya­hat­ler­de vize ve pa­sa­port en­ge­li or­ta­dan kalk­tı.
Bun­dan sonra Azer­bay­can’dan Tür­ki­ye’ye, Tür­ki­ye’den de Azer­bay­can’a ya­pı­la­cak se­ya­hat­ler­de sa­de­ce kim­lik ye­ter­li ola­cak.
Böy­le­ce Türk va­tan­daş­la­rı­nın, vize al­ma­dan ve pa­sa­port­suz gi­de­bi­le­ce­ği ülke sa­yı­sı beşe yük­sel­di.
VİZE YOK, PA­SA­PORT YOK
Daha önce Gür­cis­tan, KKTC, Mol­do­va ve Uk­ray­na ile kar­şı­lık­lı kim­lik­le se­ya­hat ko­lay­lı­ğı sağ­la­nır­ken bu yıl için­de ay­rı­ca Be­la­rus ve Rusya ile de ben­zer an­laş­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
Kim­lik­le se­ya­hat­le bir­lik­te va­tan­daş­lar, yurt dışı se­ya­hat­le­ri için uğ­raş­tı­rı­cı ve yo­ru­cu vize iş­le­rin­den kur­tul­muş olu­yor.
Öte yan­dan Türk va­tan­daş­la­rı­nın vize al­ma­dan sa­de­ce pa­sa­port ile gi­de­bi­le­cek­le­ri ülke sa­yı­sı da 5’e yük­sel­di.
Bugün Türk va­tan­daş­la­rı kar­şı­lık­lı ola­rak vize uy­gu­la­ma­sı­nın kal­dı­rıl­dı­ğı 74 ül­ke­yi sa­de­ce pa­sa­port ile zi­ya­ret ede­bi­li­yor.
Haber Mer­ke­zi

Bölgemizin Teminatı Çay ve ÇAYKUR İçin Alınacak Tedbirler!..

Dün­ya­da, en çok para bı­ra­kan şey­ler­den biri olan sıvı içe­cek­ler yeni pa­zar­lar edin­mek için kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le için­de­ler. Bunun için zin­cir cafe mar­ka­la­rı üre­til­di. Bu mar­ka­lar dün­ya­nın bir­çok ye­rin­de öne çık­tı­lar ve peş­le­rin­den yerel ca­fe­le­ri sü­rük­le­di­ler.

ÇA­YI­MIZ VE GE­LE­CEĞİ İÇİN TEDBİRLER
Ül­ke­miz­de bu tür bin­ler­ce cafe var. Bir tür kı­ra­at­ha­ne/kahve kül­tü­rü­mü­zün mo­dern hali olan ca­fe­ler, ya­ban­cı sıcak içe­cek­le­rin tem­sil­ci­le­ri ol­du­lar. Ha­liy­le yerel ca­fe­ler­de on­la­rı takip et­ti­ler.
Bugün orta yaş üstü in­san­la­rı bu ca­fe­le­re sokun orada su­nu­lan içecek tür­le­rin­den sa­de­ce kahve ve çayı ta­nı­dık­la­rı­nı, di­ğer­le­ri­nin hiç­bi­ri­nin ad­la­rı­nı dahi bil­me­dik­le­ri­ni gö­re­cek­si­niz.
Hala bu tü­ke­tim pa­za­rı otur­muş değil ve yeni yeni ürün­ler ken­di­le­ri­ne yer bul­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.
Dün­ya­da, bu içecek çe­şit­le­ri­nin için­de en önde olan kahve ve Ancak Tür­ki­ye’de durum ter­si­ne­dir ve çay tü­ke­ti­mi baş­ta­dır. Diğer içe­cek­le­rin çayı tah­tın­dan in­dir­me­si için çok uğ­ra­şıl­mış olsa da bunun ba­şa­rıl­ma­sı müm­kün ol­ma­dı. Diğer içe­cek­ler pa­za­rı­nı bü­yü­tür­ken çay tü­ke­tim pa­za­rı da bü­yü­dü. Ve bu pazar git gide daha da bü­yü­yor. Bu durum göz­le­rin Tür­ki­ye çay pa­za­rı­na di­kil­me­si­ne yol açı­yor. Her­kes bu çok kârlı olan pa­zar­dan pay almak is­ti­yor ve kı­ya­sı­ya bir yarış söz ko­nu­su..
Bu ya­rı­şın bir­çok ak­tö­rü var;
Baş­lan­gıç­ta Türk ça­yı­nın tek ad­re­si Çay­kur’du. Son­ra­sın­da çay, özel sek­tö­re de açıl­dı. Türk ça­yı­nın üre­ti­mi ve tü­ke­ti­mi arttı.
Bu arada bil­has­sa Doğu il­le­ri­miz­de de kaçak çay­la­rın pazar payı bü­yü­dü. Bu çay­lar kaçak yol­lar­la gel­di­ği için Türk ça­yın­dan ucuz­du. Bir tür ka­çak­çı­lık üze­rin­den ge­li­re dö­nü­şen ya­ban­cı men­şe­li çay­lar bu böl­ge­ler­de damak tadı oluş­tur­du ve kök­leş­ti.
Diğer yan­dan Türk çay sek­tö­rü­ne giren bazı özel fir­ma­lar Çay­kur çay­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu damak ta­dı­nı gev­şe­te­rek pazar pa­yı­nı bü­yüt­me he­de­fiy­le Türk çayı ile ya­ban­cı çay­la­rı har­man­la­yıp kendi mar­ka­la­rıy­la pi­ya­sa­da yer edin­me­ye ça­lış­tı­lar. Bu gibi gi­ri­şim­ler ya­ban­cı çay­la­ra olan il­gi­yi ar­tır­dı.
Bugün, çay tü­ke­tim pa­za­rı­na bak­tı­ğı­mız­da artık ya­ban­cı men­şe­li çay­lar (resmî/gayri resmî) önem­li bir pa­za­ra sahip.
Çok­la­şan tü­ke­ti­ci ter­cih­le­ri ne­de­niy­le de pa­zar­da her tür aktör boy gös­te­ri­yor.
Bir­çok gıda sek­tö­rün­de ol­du­ğu gibi çay tü­ke­tim pa­za­rın­da da sah­te­kar­lar, hi­le­baz­lar, ka­çak­çı­lar, kolay ka­zanç elde etmek is­te­yen­ler bu pa­za­rın için­de­ler ve (tabir ca­iz­se) uzun yıl­lar­dır bu pa­zar­da at oy­na­tı­yor­lar. Bugün kuru çay pa­za­rın­da mev­cut olan­la­ra ba­kı­lın­ca şu man­za­ra­lar­la kar­şı­la­şı­rız;
-Pi­ya­sa­da­ki en pa­ha­lı Türk çayı olan Çay­kur çay­la­rın­da git gide ka­li­te­nin düş­tü­ğü, en pa­ha­lı Çay­kur ça­yı­nın da di­ğer­le­ri­ne ben­ze­me­si­nin yanı sıra es­ki­den beri ya­pı­lan bir sah­te­kâr­lı­ğın sür­dü­ğü, sahte Çay­kur pa­ket­le­ri­nin içi­nin ka­li­te­siz çay­lar­la dol­du­ru­lup pi­ya­sa sü­rül­dü­ğü tah­min edil­mek­te­dir.
– Çay atık­la­rı, çay çöp­le­ri ve 4. Sür­gün de­ni­le­rek ko­pa­rı­lan odun­su çay­la­rın içine boya ve diğer renk­len­di­ri­ci vs gibi ürün­ler ka­tı­la­rak elde edi­len çay­lar.
– Türk Çayı ile İran çayı gibi şek­len Türk çay­la­rı­na ben­ze­yen çay­la­rın har­man­lan­ma­sıy­la oluş­tu­ru­lan çay­lar.
– Resmî yol­lar­la ül­ke­ye giren, ithal edi­len mar­ka­lı, yük­sek fi­yat­lı pa­tent­li çay­lar.
– Mar­ka­lı ya­ban­cı çay pa­ket­le­ri­nin sah­te­si­ni üre­tip, içine başka çay­lar ko­nu­lup, aynı fi­yat­lar­dan sa­tı­şa su­nul­muş çay­lar.
– Türk mar­ka­sı olup, içine ithal çay­la­rın kon­du­ğu ve ya­ban­cı çay diye Tür­ki­ye’de sa­tı­lan çay­lar
– ihraç kay­dıy­la ithal edi­lip,Tür­ki­ye’de or­ga­ni­ze ve ser­best böl­ge­ler­de pa­ket­le­nip ihraç edi­len ve aynı za­man­da aynı mar­ka­lar­la yurt için­de de sa­tı­lan ya­ban­cı çay­lar.
– Kaçak yol­lar­la yurda so­ku­lup hem ya­ban­cı mar­kay­la, hem Türk pa­tent­li ya­ban­cı isim­li mar­kay­la sa­tı­lan çay­lar
– Kaçak çayla har­man­lan­mış Türk çayı diye pi­ya­sa­ya sü­rül­müş çay­lar

 • Çe­şit­li isim­ler al­tın­da açık ola­rak sa­tı­lan çay­lar. Şu an kuru çay pa­za­rın­da­ki mev­cut tablo bu. Bu tab­lo­yu ana­liz et­ti­ği­miz­de şöyle bir so­nuç­la kar­şı­la­şı­rız; -Tür­ki­ye kuru çay tü­ke­tim pa­za­rı cazip hale gel­di­ği için re­ka­bet kı­zı­şı­yor -Ül­ke­ye kaçak çay gi­ri­şi hızla devam edi­yor -Çay­kur ka­li­te­li çay üre­te­mi­yor ve bu durum ka­li­te­li çay ara­yı­şı­nı hız­lan­dı­rı­yor. -Çay sek­tö­rün­de­ki özel ku­ru­luş­lar ka­li­te­yi yük­sel­te­rek para ka­zan­ma­nın zor ol­du­ğu­nu gör­dük­le­ri için, çay üze­rin­den para ka­zan­mak adına çe­şit­li yol­la­ra baş vu­ru­yor­lar. Bu so­nuç­lar­dan da an­la­şıl­dı­ğı gibi pi­ya­sa­da çay­dan en kolay ka­zanç yolu, hile ya­pı­la­rak üre­ti­len çay­lar­dan ve kaçak çay­lar üze­rin­den sağ­la­nı­yor.. Peki çay ül­ke­ye hangi yol­lar­la kaçak ola­rak gi­ri­yor?
  • Kaçak Çay yo­lu­nun bi­rin­ci­si ser­best böl­ge­ler, or­ga­ni­ze böl­ge­ler; Art ni­yet­li fir­ma­lar ya­ban­cı men­şe­li çay­la­rı ihraç kay­dıy­la ser­best böl­ge­ye in­di­ri­yor­lar, bu­ra­da pa­ket­le­yip yurt dı­şı­na sa­ta­cak­la­rı­nı beyan et­tik­le­ri için vergi öde­mi­yor­lar. Ancak bu çayın ya tü­mü­nü ya da bir kıs­mı­nı yurt için­de sa­tı­yor­lar. De­ği­şik, kirli yön­tem­ler­le çayı ihraç et­tik­le­ri­ni gös­te­ri­yor­lar.
  • Kara yo­luy­la tran­sit geçiş yani başka ül­ke­ye çay gö­tür­dük­le­ri­ni beyan edip bu çaya vergi öde­me­yip, içe­ri­de sa­tı­yor­lar. Bu tır­la­rın pla­ka­la­rı başka tır­la­ra ta­kı­lı­yor ve güm­rük­ler­den çıkIş ya­pı­yor. Bazın çay tır­la­rı­nın izi bu­lu­na­mı­yor veya sı­nır­lar­dan çık­mış gibi gö­rü­nü­yor­lar.
   -Bil­has­sa Doğu sı­nır­la­rı­mız­dan at, eşek sır­tın­da diğer kaçak ürün­le­ri gibi çay ge­ti­ri­yor­lar.
   -Sı­nır ti­ca­re­tin­den çı­ka­rıl­mış ol­ma­sı­na rağ­men kont­rol­ler­den bir şe­kil­de ge­çe­rek yurda so­ku­lan, yolcu be­ra­be­rin­de ver­gi­siz ya­ban­cı çay ge­ti­ri­yor­lar.
   -Ek­sik ve fark­lı be­yan­da bu­lu­nup güm­rük­ler­den bir şe­kil­de fazla çay ge­çi­ri­yor­lar.
   -(Geç­miş­te or­ta­ya çı­ka­rı­lan güm­rük rüş­vet­le­rin­den an­la­şıl­dı­ğı­na göre)Bir tek fa­tu­ray­la on­lar­ca çay dolu tır yurt dı­şın­dan yurda so­kul­muş­tu.
   Bu ve ben­ze­ri yön­tem­ler­le her yıl ül­ke­miz­de üret­ti­ği­miz kuru çayın üçte biri ka­da­rı­nın da yurt dı­şın­dan kaçak ola­rak yur­du­mu­za gir­di­ği tah­min edil­mek­te..
   PEKİ BUN­LA­RI ÖN­LE­MEK İÇİN NELER YA­PIL­MA­LI
   Ön­ce­lik­le şunu be­lirt­me­li; Çay it­ha­li ol­duk­ça zor­laş­tı­rıl­mış, ithal çay fi­yat­la­rı­na alt sınır ve 145 vergi kon­muş­tur. O ne­den­le bi­ri­le­ri­nin be­lirt­ti­ği gibi ithal çay­la­rın Türk ça­yıy­la har­man­lan­ma­sı cazip de­ğil­dir. Har­man­lan­mış çay için­de­ki ya­ban­cı men­şe­li çay kaçak de­ğil­se cazip olmaz. O ne­den­le ithal çay ko­nu­su bu tar­tış­ma­la­rın dı­şın­da­ki bir tar­tış­ma­dır.
   Ya­pı­la­cak­la­ra ge­lin­ce;
   -Har­man­lan­mış çay­la­rın için­de­ki çay­lar ve oran­la­rı paket üze­rin­de be­lir­til­me­li­dir.
   -Açık çay sa­tış­la­rı ya­sak­lan­ma­lı­dır. Zira bun­la­rın de­ne­ti­mi has­sas şe­kil­de ya­pıl­ma­dı­ğı İçin men­şe­le­ri be­lir­siz­dir.
   -Bi­rey­sel ana­liz için ana­liz mer­kez­le­ri ku­rul­ma­lı, satın al­dı­ğı çay­dan kuş­ku­la­nan kişi bunu üc­ret­siz tah­lil yap­tı­ra­bil­me­li­dir.
   -Pi­ya­sa­da ya­ban­cı isim­le sa­tı­lan çay­la­rı da il­gi­li ba­kan­lı tah­lil et­me­li, iç­le­rin­de ne ol­du­ğu ka­mu­oyu­na açık­lan­ma­lı­dır. (Bu­gü­ne kadar ba­kan­lık sa­de­ce bazı Türk mar­ka­lı çay­la­rı tah­lil ede­rek iç­le­rin­de boya ve katkı mad­de­si olan­la­rı teş­hir et­miş­tir. Oysa, ya­ban­cı mar­ka­lı çay­la­rın için­de sağ­lı­ğa za­rar­lı her türlü katkı mad­de­si­nin ol­du­ğu iddia edil­mek­te­dir.)
   -Mar­ka kont­rol­le­ri sık­laş­tı­rıl­ma­lı­dır. Bazı fir­ma­la­rın pa­ket­le­ri­nin sah­te­le­ri ba­sıl­mak­ta iç­le­ri kötü çayla dol­du­rul­mak­ta­dır. Bu du­rum­dan Sri­lan­ka çay kon­se­yi bile şi­ka­yet­çi olmuş, Tür­ki­ye’de sa­tı­lan Sri­lan­ka men­şe­li çay­la­rın sah­te­le­ri­nin üre­til­di­ği­ni basın yo­luy­la du­yur­muş­lar­dır.
   -Ka­çak çay­la­rı satın alan­lar­la, on­lar­la iş­bir­li­ği ya­pan­la­rın tes­pi­ti ha­lin­de sek­tör­de­ki fa­ali­yet­le­ri ya­sak­lan­ma­lı­dır.
   -Çay ka­çak­çı­la­rı­na ve­ri­lecek ce­za­lar ar­tı­rıl­ma­lı­dır.
   -Ça­yın gü­ven­ce­si olan Çay­kur ikin­ci sa­tı­cı­ya pa­ket­siz, torba çay sat­ma­ma­lı­dır.
   -Ge­rek güm­rük­ler­de, ge­rek­se çay fab­ri­ka­la­rın­da, pa­ket­le­me­ler­de de­ne­tim­ler sı­kı­laş­tı­rıl­ma­lı­dır.
   -Türk çayı pa­ket­le­yen pa­ket­le­me­ler çay ih­ti­sas güm­rü­ğü­nün ol­du­ğu böl­ge­de ol­ma­lı­dır.
   -Kuru çay üre­ti­mi çe­şit­len­di­ril­me­li, pa­zar­da­ki ya­ban­cı çayın pa­za­rı da­ral­tıl­ma­lı­dır. Böy­le­ce bu pa­za­rın ka­çak­çı­lar için ca­zi­be­si kıs­men aza­la­cak­tır. Elbet bu ted­bir­ler ço­ğal­tı­la­bi­lir. Önem­li olan bu mü­ca­de­le­de ka­rar­lı olmak, kim­se­ye hiç­bir şe­kil­de göz yum­ma­mak.
   Haber: A.O.