CHP Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ne­ca­ti To­pa­loğ­lu TV53. Net’ te ka­tıl­dı­ğı Bir başka konu prog­ra­mın­da AK Parti’nin etik ol­ma­yan şe­kil­de başka par­ti­li va­tan­daş­la­rı ar­ka­dan par­ti­le­ri­ne kay­det­tik­le­ri­ni söy­le­di.

CHP Rize Mer­kez ilçe Baş­ka­nı Ne­ca­ti To­pa­loğ­lu TV53. Net you tube ve Fa­ce­bo­ok ka­na­lı­na ka­tı­la­rak gün­dem­le il­gi­li açık­la­ma­lar yaptı.
Baş­kan To­pa­loğ­lu Son gün­ler­de parti ça­lış­ma­la­rı­mı­zı hız­lan­dır­dık­la­rı­nı kay­det­ti.
To­pa­loğ­lu, “Ör­güt­len­me ça­lış­ma­la­rı, ku­rum-ku­ru­luş ve esnaf zi­ya­ret­le­ri­miz ve üye ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor.
Üye ko­nu­sun­da me­sa­fe al­ma­ya baş­la­dık. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın ken­di­le­ri gelip üye ol­ma­ya baş­la­dı. Korku du­va­rı­nı yavaş yavaş yık­tık” dedi.
Baş­kan To­pa­loğ­lu açık­la­ma­sın­da AK Parti’nin par­ti­li­le­ri­ni ar­ka­dan üye yap­tı­ğı­nı kay­de­de­rek, “Üye ol­ma­ya gelen yurt­taş­la­rı­mı­zın üye iş­lem­le­ri­ni baş­lat­tı­ğı­mız­da sis­tem uyarı ya­pı­yor.
Sis­tem o yurt­ta­şın başka par­ti­ye üye ol­du­ğu uya­rı­sı­nı ve­ri­yor. Va­tan­da­şın ha­be­ri ol­maz­dan fark­lı par­ti­le­re ar­ka­dan üye ya­pı­lı­yor.
Bu du­ru­mun çok doğru ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Böyle du­rum­lar­da va­tan­da­şı­mı­zı e-dev­let üze­rin­den bil­gi­si dı­şın­da üye ya­pıl­dı­ğı par­ti­den is­ti­fa et­ti­rip CHP ye üye ya­pı­yo­ruz.
Benim baş­kan yar­dım­cı­mın AK Parti’ye üye­li­ği çıktı. Geç­miş­te 2003 yıl­la­rın­da da böyle va­ka­lar ol­muş­tu.
O dö­nem­de bizim ar­ka­daş­la­rı­mız bil­gi­si dı­şın­da başka par­ti­ye üye ya­pıl­dı­ğı için mah­ke­me­ye baş­vur­du­lar. Mah­ke­me so­nu­cu daha yeni geldi.
Mah­ke­me suç un­su­ru bu­lun­ma­dı­ğı için ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ver­miş. Bu olay 2011 den sonra da devam edi­yor­du” dedi.
Baş­kan To­pa­loğ­lu, “Son za­man­lar­da da yine bil­gi­si dı­şın­da va­tan­daş­la­rı­mız başka par­ti­le­re üye ya­pı­lı­yor.
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir va­tan­da­şı­mız geldi elin­de CHP üye kartı ama ken­di­si­ni izin­siz AK Parti’ye üye yap­mış­lar.
Onlar bir başka par­ti­ye üye olanı kendi par­ti­le­ri­ne üye yap­tı­lar mı eski üye­li­ği dü­şü­yor. Ama biz bunu ya­pa­mı­yo­ruz. Me­se­la Baş­kan yar­dım­cı­mız Mah­mut Ha­cı­oğ­lu, eşi ve kar­de­şi ar­ka­dan AK Parti’ye üye ya­pıl­dı. Bunun çok doğru ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Bu tür üye­lik­le­ri AK Parti’nin yan­lış­lık­la yap­tı­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum. Bir kişi üye ya­pıl­dı­ğın­da im­za­sı­nı ve aida­tı­nı alı­yor­su­nuz. Bu va­tan­da­şı im­za­sı­nı ve aida­tı­nı al­ma­dan üye yap­mış­sı­nız ama bizim üye­miz çı­kı­yor. Bu tür üye­lik­ler­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­mız var. Ye­ni­den yar­gı­ya baş­vu­ra­ca­ğız. Çünkü va­tan­da­şın ki­şi­sel hak­la­rı­na ihlal var bu­ra­da. Zi­ya­ret­ler kap­sa­mın­da köy ve ma­hal­le ge­zi­le­ri ya­pı­yo­ruz. Üye­le­ri­mi­zi ev­le­rin­de zi­ya­ret edi­yo­ruz” dedi.
Ha­ber-Fo­to: İlyas GÜR