Sağlık Bakanlığınca Rize iline 5 adet 4×4 ambulans tahsis edildi. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı 112 is­tas­yon­la­rın­da kul­la­nıl­mak üzere gön­de­ri­len 4×4 olmak üzere 5 adet tam do­na­nım­lı am­bu­lans­lar 112 İl Am­bu­lans Ser­vi­si Baş­he­kim­li­ği­ne tes­lim edil­di.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­dan Rize’ye gön­de­ri­len am­bu­lans­lar Mer­kez 9 Nolu, Ça­ye­li 2 Nolu, Pazar 2 Nolu, Çam­lı­hem­şin 1 Nolu ve Ar­de­şen 1 Nolu Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri İstas­yon­la­rı ta­ra­fın­dan kul­la­nı­la­cak­tır.
Am­bu­lans­lar Sağ­lık Hiz­met­le­ri Baş­ka­nı Op.​Dr.​Talip Başak ta­ra­fın­dan is­tas­yon so­rum­lu­la­rı­na da­ğı­tım tö­re­ni eş­li­ğin­de tes­lim edil­di.
İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, konu ile il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan ili­mi­ze gön­de­ri­len yeni 4×4 ni­te­lik­te­ki am­bu­lans­la­rı­mız ili­mi­ze ge­le­rek İl Am­bu­lans Ser­vi­si Baş­he­kim­li­ği­ne tes­lim edil­di.” dedi.
Yeni am­bu­lans­la­rın gerek il­çe­le­rin vaka yo­ğun­lu­ğu­na ge­rek­se de mev­cut am­bu­lans­la­rın kul­la­nım öm­rü­ne göre plan­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Tepe, 112 Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri İstas­yon­la­rı­mı­zın fi­zi­ki im­kân­la­rı güç­len­di­ril­di­ği gibi do­na­nım ve tıbbi yön­den de des­tek­le­ri­miz devam et­mek­te ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Yeni gelen son tek­no­lo­ji im­kân­lar­la do­na­tıl­mış am­bu­lans­la­rı­mız 112 fi­lo­mu­za güç kat­tı­ğı­nı ifade eden Tepe, “Am­bu­lans­la­rı­mız ke­sin­ti­siz hal­kı­mı­za hiz­met ver­mek­te­dir.
Bu ve­si­le ile am­bu­lans­la­rı­mı­zı ili­mi­ze ka­vuş­tu­ran başta Sağ­lık Ba­ka­nı­mız Dr. Fah­ret­tin Koca olmak üzere Bakan Yar­dım­cı­mız Dr. Şu­ayip Bi­rin­ci ve Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri Genel Mü­dü­rü­müz Dr. Semih Kor­kut’a te­şek­kür edi­yo­ruz ve yeni am­bu­lans­la­rı­mı­zın hal­kı­mı­za ha­yır­lı ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum.” diye ko­nuş­tu.
Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI