Rize’de ze­mi­nin­de­ki kayma ne­de­niy­le yan yat­ma­ya baş­la­dı­ğı için “Pisa Ku­le­le­ri” diye ad­lan­dı­rı­lan iki bi­na­nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu ya­pı­la­rın, Kent­sel Dö­nü­şüm Pro­je­si kap­sa­mın­da yı­kı­mı devam edi­yor.

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ile Rize Be­le­di­ye­si iş bir­li­ğiy­le yak­la­şık iki yıl­dır devam eden kent­sel dö­nü­şüm ve ka­mu­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da 3 bin 88 met­re­ka­re­lik alan­da­ki 12 bi­na­da, 8 Ocak’ta baş­la­yan yıkım iş­lem­le­ri sü­rü­yor.
Ze­mi­nin­de­ki kayma ne­de­niy­le yan yat­ma­ya baş­la­dı­ğı için “Pisa Ku­le­le­ri” diye ad­lan­dı­rı­lan iki bi­na­nın daha önce yı­kıl­dı­ğı ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da bir blo­ğun yı­kı­mı da kont­rol­lü şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Ça­lış­ma­la­rın kısa sü­re­de ta­mam­lan­ma­sı plan­la­nı­yor.
Kent­sel Dö­nü­şüm Pro­je­si kap­sa­mın­da yı­kı­lan bi­na­la­rın ye­ri­ne ye­ni­le­ri inşa edi­lecek.


Haber Merkezi