Rize’de ye­ni­si ya­pıl­dı­ğı için yı­kı­mı­na baş­la­nan is­ti­nat du­va­rı ken­di­li­ğin­den çöktü.

Olay mer­ke­ze bağlı Fener Ma­hal­le­si’nde Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin ar­ka­sın­da bu­lu­nan yolda mey­da­na geldi. Ya­pı­lan KYK’ya bağlı Ayder Kız Öğ­ren­ci Yurdu yol se­vi­ye­si­nin al­tın­da kal­dı­ğı için arka kıs­mı­na is­ti­nat du­va­rı ya­pıl­dı. Yol kısmı ise dolgu mal­ze­me­si ile yük­sel­ti­le­rek üze­ri­ne as­falt dö­kül­dü­ğü için yol­dan kay­nak­lı ola­rak du­va­ra aşırı yük bindi. Ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin Rize Be­le­di­ye­si’ne ger­çek­leş­tir­di­ği şi­ka­yet­ler üze­ri­ne ise önlem amaç­lı ola­rak is­ti­nat du­va­rı­nın hemen ön kıs­mı­na yeni bir is­ti­nat du­va­rı ya­pıl­dı. Yeni duvar ta­mam­lan­dı­ğın­da ise es­ki­si yı­kıl­ma­ya baş­lan­dı.
Be­le­di­ye ekip­le­ri­nin ça­lış­tı­ğı sı­ra­da gü­cü­nü kay­be­den duvar bir anda pat­la­dı ve top­rak yeni ya­pı­lan is­ti­nat du­va­rı­nın ar­ka­sı­na indi. O anlar du­va­rın daha önce çö­ke­ce­ğin­den şüphe du­ya­rak sü­rek­li şi­ka­yet­te bu­lu­nan va­tan­daş ta­ra­fın­dan cep te­le­fo­nu ka­me­ra­sı ile an­be­an kay­de­dil­di. İş ma­ki­ne­si­nin ça­lış­tı­ğı sı­ra­da hemen ya­nın­da­ki du­va­rın yı­kıl­ma ve top­ra­ğın bir anda kayma anı da ka­me­ra­la­ra yan­sı­dı.
Haber Merkezi