“İlk maçta hocamızın kırmızı kart görmesine çok üzüldüm”

Süper Lig’in 22. haf­ta­sın­da dep­las­man­da Fe­ner­bah­çe’ye 1-0 ye­ni­len Çay­kur Ri­zes­por’un kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, mü­sa­ba­ka­nın ha­ke­mi Ab­dul­ka­dir Bi­ti­gen’in tüm tak­dir hak­la­rı­nı sa­rı-la­ci­vert­li­ler­den yana kul­lan­dı­ğı­nı sa­vun­du.

Ülker Stadı’nda oy­na­nan maçın ar­dın­dan basın men­sup­la­rı­na açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Kar­tal, ta­kım­la­rı­nın iyi bir per­for­mans ser­gi­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ta­kı­mı­mız gayet iyi ve di­renç­liy­di. Ön­ce­den iz­le­di­ği­miz Ri­zes­por’dan çok daha iyi du­rum­day­dı. Bun­dan sonra daha iyi ola­ca­ğı­na da ina­nı­yo­rum.” dedi.
Hakem Bi­ti­gen’i eleş­ti­ren Kar­tal, “Hakem ha­ta­la­rı her za­man­ki gibi bu­ra­da da vardı. Po­zis­yo­nu ye­ni­den iz­le­di­ği­miz­de gol mü, değil mi an­la­ya­bi­li­riz. Bizim ho­ca­ya neden kır­mı­zı kart ver­di­ği­ni bil­mi­yo­rum. Her­hal­de Ru­men­ce küfür etti. Bizim hakem an­la­dı­ğı için ikin­ci sarı kart­tan kır­mı­zı kart ver­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Yoksa bizim önü­müz­de ol­ma­sı­na rağ­men ne yap­tı­ğı­nı gör­me­dik. Hakem ta­ma­men tak­dir hak­la­rı­nı diğer ta­kım­dan yana kul­lan­dı.

İnşal­lah önü­müz­de­ki maçta daha iyi oy­na­rız ve ileri doğru gi­de­riz.” diye ko­nuş­tu.
Tek­nik di­rek­tör­le­ri Ma­ri­us Su­mu­di­ca’nın ilk ma­çın­da kır­mı­zı kart gör­me­si­ne üzül­dü­ğü­nü ak­ta­ran Kar­tal, “Oyun­cu­muz Fab­ri­cio Ba­i­ano’nun gör­dü­ğü ikin­ci sarı kar­tın doğru ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum.

İlk maçta ho­ca­mı­zın kır­mı­zı kart gör­me­si­ne çok üzül­düm. Sarı kart bu kadar kolay gös­te­ril­me­me­li.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Hasan Kar­tal, yeni trans­fer­le­rin oy­na­ma­ya baş­la­ma­sı ve eksik fut­bol­cu­la­rı­nın dön­me­siy­le çok daha iyi bir takım ola­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Mer­ke­zi