Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı ta­ra­fın­dan, kurak böl­ge­ler­de ya­şa­yan in­san­la­rın temiz su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak mak­sa­dıy­la baş­la­tı­lan ‘ Bir Damla Hayat Su Ku­yu­su’ pro­je­si­ne bir des­tek te Rize il ge­ne­lin­de görev yapan din gö­rev­li­le­rin­den geldi.

Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı’nın hayri hiz­met­le­ri­ne halkı teş­vik ede­rek her zaman des­tek olan din gö­rev­li­le­ri, bu sefer de gö­nül­lü­lük esa­sı­na da­ya­lı ola­rak biz­zat ken­di­le­ri kat­kı­da bu­lu­na­rak hayır ya­rı­şın­da öncü ol­du­lar.
Bir damla suya has­ret in­san­la­rın yü­zü­nü gül­dür­mek ve ku­rak­lık ya­şa­nan böl­ge­ler­de­ki in­san­la­rın temiz su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak mak­sa­dıy­la Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si’ne ba­ğış­ta bu­lu­nan din gö­rev­li­le­ri, Af­ri­ka ül­ke­si olan Zim­bab­ve’de su ku­yu­su aça­rak, orada ya­şa­yan in­san­la­rın suya ka­vuş­ma­sı­na ve­si­le oldu.
Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı Rize Şu­be­si Baş­ka­nı İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı, İslam di­ni­nin can­lı­la­rı suya ka­vuş­tur­ma­yı tav­si­ye et­ti­ği­ni ve bu doğ­rul­tu­da İslam me­de­ni­ye­ti­nin, in­sa­nın ol­du­ğu her kö­şe­ye suyu ulaş­tır­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı’mız, ha­yır­se­ver­le­rin des­tek­le­riy­le temiz içme su­yu­na eriş­mek­te güç­lük ya­şa­nı­lan her coğ­raf­ya­da su ku­yu­su ve vakıf çeş­me­si aça­rak ec­da­dın bı­rak­tı­ğı mi­ra­sı ya­şat­ma­ya gay­ret edi­yor.” dedi.
Çak­mak­çı, özel­lik­le Af­ri­ka’da mil­yon­lar­ca in­sa­nın, hiç­bi­ri­mi­zin bı­ra­kın iç­me­yi elini dahi yı­ka­ya­ma­ya­ca­ğı suyla ha­yat­ta kal­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı ifade ede­rek, ki­lo­met­re­ler­ce yol gi­de­rek omuz­la­rın­da ta­şı­dık­la­rı ve çok da hij­ye­nik ol­ma­yan suyu içe­rek ha­ya­ta tu­tun­ma­nın mü­ca­de­le­si­ni ver­dik­le­ri­ni söy­le­di.
İl Müf­tü­sü Çak­mak­çı, Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len ‘Bir Damla Hayat Su Ku­yu­su’ pro­je­si kap­sa­mın­da, Rize il ve ilçe şu­be­le­ri ola­rak bu za­ma­na kadar Mo­ri­tan­ya’da 11, Zim­bab­ve’de 2 olmak üzere top­lam­da 13 su ku­yu­su aç­tık­la­rı­nı ifade ede­rek, önü­müz­de­ki gün­ler­de Af­ga­nis­tan’da açı­la­cak olan 14. su ku­yu­su için de ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni bil­dir­di.
Çak­mak­çı, “Zim­bab­ve’de ku­rak­lık­la mü­ca­de­le eden in­san­la­rın suya ka­vuş­ma­sı­na ve­si­le olan ve Vak­fı­mı­zın bütün fa­ali­yet­le­ri­ne gö­nül­den des­tek ve­re­rek ön­cü­lük yapan, yap­tık­la­rı iyi­lik­le örnek dav­ra­nış ser­gi­le­yen bütün din gö­rev­li­le­ri­mi­zi teb­rik edi­yor, des­tek­le­ri­ni hiç­bir zaman esir­ge­me­yen tüm hal­kı­mı­za da te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.
Haber Merkezi