Hal­kın Kur­tu­luş Par­ti­si’nin (HKP), Elekt­rik şir­ket­le­ri­nin ağır­la­ma, se­ya­hat ve daha bir­çok har­ca­ma­sı­nın yurt­ta­şın fa­tu­ra­sı­na yan­sı­ya­cak be­del­le­ri­nin ip­ta­li için Da­nış­tay’a aç­tı­ğı da­va­da karar açık­lan­dı.

Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu’nun (EPDK) Elekt­rik şir­ket­le­ri­ne ait ağır­la­ma, se­ya­hat ve daha bir­çok har­ca­ma­sı­nın va­tan­da­şın fa­tu­ra­sı­na yan­sı­tıl­ma­sın­da tar­tış­ma­lar sü­rer­ken, Hal­kın Kur­tu­luş Par­ti­si (HKP) ko­nu­yu yar­gı­ya ta­şı­mış­tı.
HKP Avu­kat­la­rı, EPDK teb­liğ­le­ri­nin hu­kuk­suz ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak yü­rür­lü­ğü­nün dur­du­rul­ma­sı ve iptal edil­me­si is­te­miy­le Da­nış­tay 13. Da­ire­sin­de dava aç­mış­tı.
Açı­lan dava ka­mu­oyu ta­ra­fın­dan des­tek­len­miş ve gelen tep­ki­le­rin ar­dın­dan EPDK dü­zen­le­me­le­ri geri çek­mek zo­run­da kal­mış­tı. Ancak HKP’nin aç­tı­ğı da­va­dan sonra geri çek­ti­ği için, Da­nış­tay 13. Da­ire­si, EPDK’ ye “HKP’nin avu­kat­lık üc­ret­le­ri­ni öde­ye­cek­sin” dedi.
Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma yapan HKP avu­kat­la­rı, “Da­va­da­ki hak­lı­lı­ğı­mı­zın te­yi­di­dir. Hal­kı­mı­zın, fakir fu­ka­ra­nın hak­kı­nı ye­dir­me­mek için her an ve her alan­da mü­ca­de­le­ye devam ede­ce­ğiz. İşsiz­li­ğe pa­ha­lı­lı­ğa, zamma ve zulme son di­ye­ce­ğiz. Yı­kı­la­cak bu soy­gun ve sö­mü­rü dü­ze­ni” de­di­ler.
Ha­ber-Fo­to: Hü­rey­ra OFLAZ