Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por, Ay­de­niz Et Ba­lı­ke­sirs­por’dan Celal Emir Dede ile 4,5 yıl­lık an­laş­ma sağ­la­dı.

Ye­şil-ma­vi­li ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Ba­lı­ke­sirs­por’da forma giyen 2001 do­ğum­lu hücum oyun­cu­su Celal Emir Dede, ken­di­si­ni 4,5 sezon ye­şil-ma­vi­li renk­le­ri­mi­ze bağ­la­yan söz­leş­me­yi im­za­la­mış­tır. Ken­di­si 71 nu­ma­ra­lı for­ma­mı­zı gi­ye­cek­tir.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di. Emir, ye­şil-ma­vi­li eki­bin ara trans­fer dö­ne­min­de kad­ro­su­na kat­tı­ğı dör­dün­cü isim oldu.


Haber Merkezi