Monthly Archives: Şubat 2021

TEBRİK

ARDEŞEN’İN SESİ GAZETESİ’NİN 48. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ EN SAMIMI DUYGULARIMLA “TEBRİK” EDER, Tam 47 yıldır tüm “ARDEŞEN’in ve ARDEŞENLİLERİN “Sesi, gözü ve kulağı” olan ARDEŞEN’İN SESİ GAZETESİ’nin başta kurucusu ve şuanki Başyazarı olan  Av. SEDAT KAHYA, olmak üzere, İmtiyaz Sahibi CEVRİYE KAHYA, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü SELİM GÜNER, Sayfa Editörü OSMAN REMZİ KULABER, Muhabirler MURAT UÇKAN ve SAVAŞ KALYONCU ile birlikte

Devamını oku

Rize’ye 5 adet 4×4 yeni ambulans

Sağlık Bakanlığınca Rize iline 5 adet 4×4 ambulans tahsis edildi. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı 112 is­tas­yon­la­rın­da kul­la­nıl­mak üzere gön­de­ri­len 4×4 olmak üzere 5 adet tam do­na­nım­lı am­bu­lans­lar 112 İl Am­bu­lans Ser­vi­si Baş­he­kim­li­ği­ne tes­lim edil­di. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­dan Rize’ye gön­de­ri­len am­bu­lans­lar Mer­kez 9 Nolu, Ça­ye­li 2 Nolu, Pazar 2 Nolu, Çam­lı­hem­şin 1 Nolu

Devamını oku

Rize’de Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Yapıların Yıkımı Sürüyor

Rize’de ze­mi­nin­de­ki kayma ne­de­niy­le yan yat­ma­ya baş­la­dı­ğı için “Pisa Ku­le­le­ri” diye ad­lan­dı­rı­lan iki bi­na­nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu ya­pı­la­rın, Kent­sel Dö­nü­şüm Pro­je­si kap­sa­mın­da yı­kı­mı devam edi­yor. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ile Rize Be­le­di­ye­si iş bir­li­ğiy­le yak­la­şık iki yıl­dır devam eden kent­sel dö­nü­şüm ve ka­mu­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da 3 bin 88 met­re­ka­re­lik alan­da­ki 12 bi­na­da, 8 Ocak’ta baş­la­yan yıkım iş­lem­le­ri sü­rü­yor.Ze­mi­nin­de­ki kayma ne­de­niy­le

Devamını oku

Din Görevlilerinden Örnek Davranış

Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı ta­ra­fın­dan, kurak böl­ge­ler­de ya­şa­yan in­san­la­rın temiz su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak mak­sa­dıy­la baş­la­tı­lan ‘ Bir Damla Hayat Su Ku­yu­su’ pro­je­si­ne bir des­tek te Rize il ge­ne­lin­de görev yapan din gö­rev­li­le­rin­den geldi. Tür­ki­ye Di­ya­net Vakfı’nın hayri hiz­met­le­ri­ne halkı teş­vik ede­rek her zaman des­tek olan din gö­rev­li­le­ri, bu sefer de gö­nül­lü­lük esa­sı­na da­ya­lı ola­rak biz­zat ken­di­le­ri kat­kı­da bu­lu­na­rak hayır ya­rı­şın­da öncü

Devamını oku

“COVID–19 döneminde kök hücre bağışından vazgeçmeyin”

Anadolu Sağlık Merkezi Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi Direktörü, Avrupa ve Amerika Kemik İliği Nakli Dernekleri Üyesi Prof. Dr. Zafer Gülbaş araştırma çıktıları ve kök hücre bağışı konusunda önemli bilgiler paylaştı. Ül­ke­miz­de, başta lö­se­mi has­ta­la­rı olmak üzere kök hücre ba­ğı­şı bek­le­yen bin­ler­ce insan ol­ma­sı­na kar­şın top­lu­mu­muz­da konu ile il­gi­li bağış son­ra­sı ka­lı­cı yan etki ve ağ­rı­lı bir süreç

Devamını oku

“İlk maçta hocamızın kırmızı kart görmesine çok üzüldüm”

Süper Lig’in 22. haf­ta­sın­da dep­las­man­da Fe­ner­bah­çe’ye 1-0 ye­ni­len Çay­kur Ri­zes­por’un kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, mü­sa­ba­ka­nın ha­ke­mi Ab­dul­ka­dir Bi­ti­gen’in tüm tak­dir hak­la­rı­nı sa­rı-la­ci­vert­li­ler­den yana kul­lan­dı­ğı­nı sa­vun­du. Ülker Stadı’nda oy­na­nan maçın ar­dın­dan basın men­sup­la­rı­na açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Kar­tal, ta­kım­la­rı­nın iyi bir per­for­mans ser­gi­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ta­kı­mı­mız gayet iyi ve di­renç­liy­di. Ön­ce­den iz­le­di­ği­miz Ri­zes­por’dan çok daha iyi du­rum­day­dı. Bun­dan sonra daha iyi ola­ca­ğı­na da ina­nı­yo­rum.”

Devamını oku

DANIŞTAY’DAN ELEKTRİK FATURALARI HAKKINDA KARAR

Hal­kın Kur­tu­luş Par­ti­si’nin (HKP), Elekt­rik şir­ket­le­ri­nin ağır­la­ma, se­ya­hat ve daha bir­çok har­ca­ma­sı­nın yurt­ta­şın fa­tu­ra­sı­na yan­sı­ya­cak be­del­le­ri­nin ip­ta­li için Da­nış­tay’a aç­tı­ğı da­va­da karar açık­lan­dı. Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu’nun (EPDK) Elekt­rik şir­ket­le­ri­ne ait ağır­la­ma, se­ya­hat ve daha bir­çok har­ca­ma­sı­nın va­tan­da­şın fa­tu­ra­sı­na yan­sı­tıl­ma­sın­da tar­tış­ma­lar sü­rer­ken, Hal­kın Kur­tu­luş Par­ti­si (HKP) ko­nu­yu yar­gı­ya ta­şı­mış­tı.HKP Avu­kat­la­rı, EPDK teb­liğ­le­ri­nin hu­kuk­suz ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak yü­rür­lü­ğü­nün dur­du­rul­ma­sı ve iptal edil­me­si

Devamını oku

Rİze’de İstİnat Duvarı Çöktü

Rize’de ye­ni­si ya­pıl­dı­ğı için yı­kı­mı­na baş­la­nan is­ti­nat du­va­rı ken­di­li­ğin­den çöktü. Olay mer­ke­ze bağlı Fener Ma­hal­le­si’nde Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin ar­ka­sın­da bu­lu­nan yolda mey­da­na geldi. Ya­pı­lan KYK’ya bağlı Ayder Kız Öğ­ren­ci Yurdu yol se­vi­ye­si­nin al­tın­da kal­dı­ğı için arka kıs­mı­na is­ti­nat du­va­rı ya­pıl­dı. Yol kısmı ise dolgu mal­ze­me­si ile yük­sel­ti­le­rek üze­ri­ne as­falt dö­kül­dü­ğü için yol­dan kay­nak­lı ola­rak du­va­ra aşırı yük bindi. Ma­hal­le

Devamını oku

Vatandaşları Arkadan Partİye Üye Yapılması Etİk Değİldİr

CHP Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ne­ca­ti To­pa­loğ­lu TV53. Net’ te ka­tıl­dı­ğı Bir başka konu prog­ra­mın­da AK Parti’nin etik ol­ma­yan şe­kil­de başka par­ti­li va­tan­daş­la­rı ar­ka­dan par­ti­le­ri­ne kay­det­tik­le­ri­ni söy­le­di. CHP Rize Mer­kez ilçe Baş­ka­nı Ne­ca­ti To­pa­loğ­lu TV53. Net you tube ve Fa­ce­bo­ok ka­na­lı­na ka­tı­la­rak gün­dem­le il­gi­li açık­la­ma­lar yaptı. Baş­kan To­pa­loğ­lu Son gün­ler­de parti ça­lış­ma­la­rı­mı­zı hız­lan­dır­dık­la­rı­nı kay­det­ti. To­pa­loğ­lu, “Ör­güt­len­me ça­lış­ma­la­rı, ku­rum-ku­ru­luş ve esnaf

Devamını oku

Rizeli futbolcu Ufuk Boncukçu çapraz bağ amelİyatı oldu

Ri­ze­li fut­bol­cu Ufuk Bon­cuk­çu, ön çap­raz ba­ğı­nın kop­ma­sı so­nu­cu yak­la­şık 6 ay sa­ha­lar­dan uzak ka­la­cak. Çay­kur Ri­zes­por alt­ya­pı­sın­da ye­ti­şe­rek pro­fes­yo­nel olan 23 ya­şın­da­ki Ri­ze­li Sol Bek oyun­cu­su Ufuk Bon­cuk­çu, bu sezon an­laş­ma sağ­la­dı­ğı Misli.​com 3 Lig 1. Grup tem­sil­ci­si Art­vin Ho­pas­por’da ya­şa­dı­ğı ta­lih­siz sa­kat­lık so­nu­cu se­zo­nu ka­pat­tı. Ligde 10 Ara­lık ta­ri­hin­de Ma­lat­ya Ye­şil­yurt Be­le­di­yes­por dep­las­man ma­çı­nın 14’üncü da­ki­ka­sın­da ya­şa­dı­ğı sa­kat­lık

Devamını oku
« Önceki Yazılar