Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi, ça­lış­ma­la­ra ara­lık­sız ola­rak devam edi­yor.

2019 yılı Mart ayın­da ya­pı­lan ma­hal­li ida­re­ler se­çim­le­rin­de hal­kın gös­ter­miş ol­du­ğu üstün te­vec­cüh­le Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı ka­za­nan İsmail Hakkı Çift­çi, İlçe­mi­zi daha bir ya­şa­nır hale ge­tir­mek için eki­bi­miz­le gece gün de­me­den ara­lık­sız ola­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
Yak­la­şık ola­rak 2 yıl gibi bir süre önce Be­le­di­ye­yi dev­ral­dık­la­rı­nı söy­le­yen Çift­çi, amaç­la­rı­nın in­sa­nı yaşat ki, dev­let ya­şa­sın an­la­yı­şı ol­du­ğu­nu bu yolda yıl­ma­dan, yo­rul­ma­da­n7/24 ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­ye­rek her şeyin en iyi­si­ne layık Ça­ye­li hal­kı­na hiz­me­ti ken­di­le­ri­ne şiar edin­dik­le­ri­ni ifade eder­ken, bir çok olum­suz­lu­ğa rağ­men be­le­di­ye­mi­zin çar­kı­nın daha iyi bir şe­kil­de dön­me­ye baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di.
Tek amaç­la­rı­nın Ça­ye­li hal­kı­nın gön­lü­ne gir­mek ol­du­ğu­nu söy­le­yen Çift­çi, bu doğ­rul­tu­da ta­raf­lı, ta­raf­sız, her­ke­sin be­le­di­ye baş­ka­nı ol­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı, ay­rım­cı­lı­ğa, ka­yır­ma­cı­lı­ğa asla to­le­rans­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı ifade etti.
Baş­kan Çift­çi, İlçe­miz so­run­la­rı­nı ön­ce­lik sı­ra­sı­na göre çöz­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı söy­ler­ken, özel­lik­le su ke­sin­ti­le­ri­nin son bul­ma­sı nok­ta­sın­da andon su­yu­na al­ter­na­tif ola­rak daha ön­ce­le­ri fa­ali­yet­te olan Ses­li­de­re su pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çi­re­cek­le­ri­ni, alt­ya­pı ve mali durum so­run­la­rı­nın çö­zü­mü aşa­ma­sın­da ça­lış­ma­la­rın­da sona yak­laş­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, kısa zaman di­li­min­de çok büyük sorun olan su so­ru­nu­nu çö­zü­me ka­vuş­tu­ra­cak­la­rı­nı söy­le­di.
İlçe­mi­zin baş­lı­ca ve en önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri­si olan oto­park so­ru­nu­nun çö­zü­mü nok­ta­sın­da Ça­ye­li Ba­lık­çı ba­rı­na­ğı­nın ya­nın­da deniz dol­gu­su ya­pı­la­rak il­çe­mi­ze ilk etap­ta 10.000m2 alan ka­zan­dır­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı ve şuana kadar 4500­m2 ala­nın dol­gu­su­nun ta­mam­la­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek, dolgu iş­le­mi ta­mam­lan­dık­tan sonra bu alan üze­rin­de oto­park so­ru­nu yü­kü­nün azal­tıl­ma­sı açı­sın­dan oto­park, sos­yal tesis, ka­fe­ler, res­to­ran­lar ve il­çe­nin cazip hale gel­me­si­ne ve­si­le ola­cak seyis te­ra­sı in­şa­sı ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek­tir.
Bir başka ön­ce­li­ği­miz ise uzun yıl­lar­dır va­tan­daş­la­rı­mı­zın öz­lem­le bek­le­di­ği do­ğal­gaz so­ru­nu­muz­dur. Bu so­ru­nun çö­zü­me ka­vuş­ma­sı için alı­nan ini­si­ya­tif ve ça­lış­ma­lar­la sona yak­laş­tı­ğı­mız­dır. Bu kap­sam­da Yaka Ma­hal­le­si böl­ge­si­ne bu yıl do­ğal­gaz akışı sağ­lan­mış oldu. İnşal­lah en kısa za­man­da da tüm il­çe­miz do­ğal­ga­za ka­vu­şa­cak, il­çe­miz daha ya­şa­nır bir hü­vi­ye­te ka­vuş­muş ola­cak­tır.
Bun­la­rın ya­nın­da il­çe­nin daha güzel bir kim­li­ğe ka­vuş­ma­sı için kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı tüm hı­zıy­la devam et­mek­te­dir. Ay­rı­ca in­san­la­rı­mı­zın özel­lik­le yaz ay­la­rın­da din­le­ne­bi­le­ce­ği park ve bahçe ça­lış­ma­la­rı­na yoğun ola­rak devam edi­yo­ruz.
Bun­la­rın ya­nın­da bir­çok fa­ali­yet­le­ri de be­ra­be­rin­de yap­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­yen baş­kan Çift­çi,

Özel­lik­le önü­müz­de­ki 3 yılın atı­lım yılı ola­ca­ğı­nı, hiz­me­tin sonu ol­ma­ya­ca­ğı­nı, günün şart­la­rı­na, il­çe­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­na göre ça­lış­ma­la­rı­mı­za ara­lık­sız ola­rak devam ede­ce­ği­miz­den hal­kı­mı­zın şüp­he­si­nin ol­ma­ma­sı­nı söy­le­di.
Be­le­di­ye işi gönül işi di­ye­rek, ara­lık­sız ola­rak hiz­me­te devam di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Halil İbra­him SAKLI